Διευθυντής: Ψύλλος Δημήτριος
Ταχ.Δ/νση: Ραζηκότζικα 20 και Αναπαύσεως, 116 36 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9233113
Φαξ: 210 9233113
Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 9235732
E-mail Δ/νσης: [email protected] 

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
γ. Τμήμα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών

 

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Σταματογιαννόπουλος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 9224854
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Προγραμματίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης την προμήθεια υλικών και τεχνικού εξοπλισμού γενικότερα που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή νέων έργων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της.
 • Καθορίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης τις προδιαγραφές των ως άνω υλικών, αναπροσαρμόζοντας τες όταν και όπου απαιτείται, με σκοπό την άρτια εκτέλεση των σχετικών έργων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών των έργων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση τον ορισμό του επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους σχετικούς φακέλους στο αρμόδιο Τμήμα για την υλοποίησή του.
 • Αναρτά στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ).
 • Συμπληρώνει τα προς ανάρτηση παραμετροποιημένα λογιστικά φύλλα και ενημερώνει με τους κατάλληλους κωδικούς CPV.
 • Εκπονεί φωτοτεχνικές μελέτες, συλλέγοντας στοιχεία από προσμετρήσεις, επιμετρήσεις, φωτομετρήσεις.
 • Διεξάγει αυτοψίες.
 • Ενημερώνει εφαρμογές για το στάδιο που βρίσκονται τα έργα και οι προμήθειες, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας τους με βάση τις εντολές της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί τα ωράρια εργασιών (βάρδιες).
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων μετά την υπογραφή του από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία για αυτά και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων

 

β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης:
Βασιληά Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 210 9224873
Φαξ: 210 9224873
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Προγραμματίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης την προμήθεια υλικών και γενικότερα τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή νέων έργων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της.
 • Καθορίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης τις προδιαγραφές των ως άνω υλικών, αναπροσαρμόζοντας τες όταν και όπου απαιτείται, με σκοπό την άρτια εκτέλεση των σχετικών έργων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών των έργων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση τον ορισμό του επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους σχετικούς φακέλους στο αρμόδιο Τμήμα για την υλοποίησή του.
 • Αναρτά στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ).
 • Συμπληρώνει τα προς ανάρτηση παραμετροποιημένα λογιστικά φύλλα και ενημερώνει με τους κατάλληλους κωδικούς CPV.
 • Εκπονεί φωτοτεχνικές μελέτες, συλλέγοντας στοιχεία από προσμετρήσεις, επιμετρήσεις, φωτομετρήσεις.
 • Διεξάγει αυτοψίες.
 • Ενημερώνει εφαρμογές για το στάδιο που βρίσκονται τα έργα και οι προμήθειες, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας τους με βάση τις εντολές της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί τα ωράρια εργασιών (βάρδιες).
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων μετά την υπογραφή του από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία για αυτά και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

γ. Τμήμα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών
Τμηματάρχης:
Κοτταρά Μαρία
Τηλέφωνο: 213 2082936
Φαξ: 210 9221135
E-mail:  [email protected]

 • Ασχολείται με την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση του οδικού δικτύου, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης καθώς και των σιντριβανιών.
 • Παρίσταται και επεμβαίνει όπου υπάρχει τεχνικό πρόβλημα της αρμοδιότητάς του σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις κ.λπ.)
 • Τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού σε διάφορα σημεία της πόλης σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.
 • Εκτελεί με αυτεπιστασία νέα έργα εναέρια και υπόγεια, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Τηρεί αρχείο έργων που έχουν γίνει.
 • Επιμελείται τον εορταστικό στολισμό της πόλης όποτε αυτό απαιτείται.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκ τελεσθεισών εργασιών, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κ.λπ. και τα προωθεί για θεώρηση στην Δ/νση Οικονομικών (Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών) για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.