Διευθυντής: Παπαδόπουλος Χρήστος
Ταχ. Δ/νση: Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721539, 210 3721508
Φαξ: 210 5277722
E-mail Δ/νσης: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
γ. Τμήμα Επίβλεψης
γ1.Γραφείο Μελετών & Επιβλέψεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων


 


α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Κοναξή Ευγενία
Τηλέφωνο: 210 3721505, 210 3721508 και 210 3721539
E-mail: [email protected]

 • Επιμελείται την γραμματειακή υποστήριξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης καθώς και την παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε είδους γραμματειακής υποχρέωσης της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης(έντυπη και ηλεκτρονική).
 • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη και την όλη εξέλιξη των σχετικών διαγωνισμών.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)
 • Φροντίζει για όλες τις απαραίτητες αναρτήσεις των αναρτητέων εγγράφων.
 • Μεριμνά για τη συλλογή των προτάσεων των Τμημάτων για τη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος του ετήσιου προγράμματος δράσης και του απολογισμού.β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης:
Τρυφωνίδου Φραντζεσκάκη Βασιλική
Ταχ. Δ/νση:   Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721546
E-mail:  [email protected]

 • Εισηγείται στη Διεύθυνση τις προτάσεις για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης και φροντίζει να διαθέτει μηνιαία απολογιστικά στοιχεία και αναφορές.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας του Τμήματος και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Παρέχει υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Δ/νσης, εφόσον αυτό ζητηθεί, κατά την διαδικασία επιμερισμού και συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων και έργων της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής και του τρόπου υλοποίησής τους.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό των κτιριακών μελετών και έργων για Κτίρια ιδιοκτησίας και δικαιοδοσίας Δήμου Αθηναίων (Σχολικά Κτίρια, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Κτίρια Κοιμητηρίων, στεγασμένα Κτίρια άλλης λειτουργίας).
 • Μεριμνά και προγραμματίζει για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με σκοπό την επιχειρηματική, τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση τους.
 • Μεριμνά για την άρση επικινδυνότητας και αυθαιρεσιών κατασκευών ή αυθαίρετης χρήσης που τυχόν επιβαρύνει κάθε κτίριο, εκπονώντας ανάλογες μελέτες και προγραμματίζοντας εργασίες.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την επίλυση κάθε είδους προβλήματος που αφορά στα κτίρια Δήμου Αθηναίων είτε με ίδιες ενέργειες (μελέτες, έργα), είτε με ενέργειες άλλων Διευθύνσεων Δήμου Αθηναίων και Φορέων.
 • Μεριμνά για τη διαδικασία χαρακτηρισμού κτιρίων ως διατηρητέων και για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης κτιρίων της πόλης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας στεγασμένων εκθεσιακών χώρων μόνιμων ή προσωρινών.
 • Συγκροτεί και συμμετέχει στις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις επιτροπές καταλληλόλητας και αναγκαιότητας χώρων, για ανέγερση ή χρήση ή ενοικίαση διδακτηρίων.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και λοιπών μελετών καθώς και για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπου αυτές απαιτούνται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή αυτεπιστασία επί όλων των Δημοτικών Κτιρίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Κτιρίων, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, των Κτιρίων των Κοιμητηρίων και των περιφράξεων αυτών και εν γένει των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιουσίας.
 • Καταρτίζει μελέτες συντήρησης και βελτίωσης κτιρίων και μελέτες αποκατάστασης παραδοσιακών – διατηρητέων κτιρίων , καθώς και μελέτες επέκτασης ή δόμησης νέων κτιρίων (εκπονώντας τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές, στατικές μελέτες) που υλοποιούνται από την υπηρεσία ή μέσω προγραμματικών συμβάσεων με αρμόδιους φορείς.
 • Συντάσσει μελέτες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των Παραδοσιακών κτιρίων και προβαίνει στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπου αυτές απαιτούνται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή αυτεπιστασία.
 • Τηρεί πίνακα όλων των Σχολικών Κτιρίων της περιοχής του Δήμου Αθηναίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης των προς ανάθεση μελετών και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειες του.
 • Αναλαμβάνει την σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των συμβάσεων των προς ανάθεση μελετών. Εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Μεριμνά για την παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών στο αρμόδιο Τμήμα Επίβλεψης μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας
 • Συντάσσει μελέτες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων και μεριμνά για την έκδοση σχετικής άδειας κατεδάφισης.
 • Συντάσσει μελέτες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων (μετά από  ενέργειες της Διεύθυνσης Δόμησης) για αγνώστους ή αμελούντες να συμμορφωθούν ιδιοκτήτες και μεριμνά για τη δημοπράτησή τους και την έκδοση σχετικής αδείας.
 • Συντάσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας ή άλλες Διευθύνσεις.

 


γ. Τμήμα Επίβλεψης
Τμηματάρχης: 
Λυκούρης Μιχαήλ Άγγελος
Ταχ.Δ/νση: Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721593
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των σχετικών φακέλων των έργων μετά την δημοπράτησή τους καθώς επίσης για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.
 • Εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων, ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκ τελεσθεισών εργασιών (ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κλπ.), τις προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα αρμόδια Δημοτικά όργανα για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου.
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων υλικών κατασκευής έργων.
 • Μεριμνά για την κατεδάφιση των ρυμοτομούμενων κτισμάτων, για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των σχετικών φακέλων των έργων κατεδάφισης μετά τη δημοπράτηση τους καθώς επίσης για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων κατεδάφισης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την σχετική νομοθεσία περί Προδιαγραφών και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.


γ1. Γραφείο Μελετών & Επιβλέψεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 • Μεριμνά για την σύνταξη των πάσης φύσεως μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων (φωτισμός, θέρμανση, ανελκυστήρες, κλιματισμός, κ.λ.π.) των κτιρίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένων των Διατηρητέων και των Σχολικών κτιρίων.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης, μεριμνά για την διενέργεια των σχετικών διαδικασιών και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαγωνισμών.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες και την σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων, ελέγχει και θεωρείτις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών και τα προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.


δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
Τμηματάρχης:
Γαβρίλη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: Σαλαμινίας 20 και Αγίας Άννης, 118 55 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3412635, 210 3412394, 210 3414158
Φαξ: 210 3412568
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται με κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων, των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των κτιρίων των κοιμητηρίων και των περιφράξεων αυτών.
 • Συντηρεί τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εκτελεί νέα έργα όταν αυτό απαιτείται.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί.
 • Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 • Εποπτεύει τα συνεργεία στις εργασίες συντήρησης των δημοτικών κτιρίων και την εκτέλεση επειγουσών ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών βλαβών.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά και προβλέπει για τις προμήθειες υλικών και εργαλείων, δίνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση του εργοταξιακού εξοπλισμού.
 • Διαχειρίζεται τον τροχοφόρο εξοπλισμό και πάσης φύσεως μηχανήματα του τμήματος


 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.