Διευθύντρια:  Δανιήλ Μαρία
Ταχ.Διεύθυνση: Σωκράτους 57, Τ.Κ 10431 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5205008, 210 5205004
Τηλέφωνα Αρχείου: 210 5205017, 210 5205021, 210 5205074
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Δόμησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Έκδοσης Αδειών
   β1.  Γραφείο Αρχείου Οικοδομικών Αδειών
   β2.  Γραφείο Ανελκυστήρων
γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
   γ1.  Γραφείο Επικινδύνων και Υγρασιών
δ. Τμήμα Όρων Δόμησης

 


α. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Ευαγγελίου Αναστασία
Ταχ.Διεύθυνση: Σωκράτους 57 104 31 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5205011, 210 5205015
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).

 


β. Τμήμα Έκδοσης Αδειών
Τμηματάρχης:
Καμπάνη Αντιπαριώτη Χριστίνα
Ταχ.Διεύθυνση: Σωκράτους 57, Τ.Κ 10431 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5205050, 210 5205031, 210 5205007
E-mail: [email protected]

 • Εκδίδει εγκρίσεις και άδειες δόμησης ανέγερσης, κατεδάφισης, αλλαγής χρήσης και πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Αναθεωρεί, τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, σε εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος οικοδομικού κανονισμού και εφαρμόζει ηλεκτρονική διεκπεραίωση.
 • Ελέγχει σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία σχέδια, δικαιολογητικά και στοιχεία, που συνοδεύουν την αίτηση για την έκδοσης της έγκρισης και άδειας δόμησης.
 • Διαπιστώνει την πληρότητα των στατικών μελετών. Ελέγχει τις στατικές μελέτες των οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης, σε περίπτωση διακοπής εργασιών μετά από πορίσματα ελεγκτών δόμησης όπως και σε περίπτωση καταγγελίας, βάσει των εκάστοτε αρμοδιοτήτων.
 • Διαπιστώνει την πληρότητα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ΕΝΑΚ, μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Ελέγχει τις Η/Μ, ΕΝΑΚ, μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας των οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης, σε περίπτωση διακοπής εργασιών μετά από πορίσματα ελεγκτών δόμησης όπως και σε περίπτωση καταγγελίας, βάσει των εκάστοτε αρμοδιοτήτων.
 • Ελέγχει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την αναθεώρηση οικοδομικών αδειών και την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης.
 • Τηρεί αρχείο φακέλων οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων / αδειών δόμησης για χορήγηση σχετικών αντιγράφων καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων / αδειών δόμησης
 • Τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο έργου και ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις για κτίσματα προϋφιστάμενα του 1955.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και για συντελεστή δόμησης.
 • Χορηγεί εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Χορηγεί εγκρίσεις δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά.
 • Χορηγεί εγκρίσεις και άδειες δόμησης και αναθεωρεί οικοδομικές άδειες βιομηχανικών κτιρίων.
 • Μεριμνά για τις αδειοδοτήσεις ανελκυστήρων σε νέες και υπάρχουσες οικοδομές
 • Τηρεί αρχείο εγκρίσεων μικρής κλίμακας και ενημερώσεων για εργασίες και αλλαγές χρήσης.
 • Χορηγεί εγκρίσεις εργασιών επισκευής.
 • Αναρτά τις εγκρίσεις, τις άδειες δόμησης, τις αναθεωρήσεις αδειών και τις αποφάσεις στη «Διαύγεια».
 • Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας για τον ορισμό των ελεγκτών δόμησης. Εκδίδει Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), βάσει των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.
 • Εισηγείται διακοπή εργασιών και ανάκληση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.
 • Εισηγείται και γνωμοδοτεί για ημιτελείς κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα της πόλης και παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, που επηρεάζουν σημαντικά το άμεσο ή το ευρύτερο περιβάλλον.
 • Παρέχει πληροφορίες ΓΟΚ και ΝΟΚ και εν γένει σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Τηρεί εσωτερικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.


β1. Γραφείο Αρχείου Οικοδομικών Αδειών
Ταχ.Δ/νση:
Σωκράτους 57, 104 31, Αθήνα -- Τηλέφωνα: 210 5205017, 210 5205021
Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 77, 117 45, Αθήνα -- Τηλέφωνα: 213 1600403, 213 1600404, 213 1600416

 • Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείου φακέλων οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων / αδειών δόμησης για χορήγηση σχετικών αντιγράφων καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων / αδειών δόμησης.


β2. Γραφείο Ανελκυστήρων
Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνα: 213 2101144, 213 2101147

 • Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση ανελκυστήρων στο μητρώο και την ανανέωση της καταχώρησης.
 • Μεριμνά για τις θεωρήσεις βιβλιαρίων συντήρησης ανελκυστήρων μετά από αλλαγή συντηρητή.
 • Μεριμνά για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα – διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρων) για παραβάσεις του νομοθετικού πλαισίου.

 

β3. Γραφείο Κατεδαφίσεων
Ταχ.Δ/νση: Σωκράτους 57, 104 31, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5205006

 

γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Τμηματάρχης:
Τσούτσης Θωμάς
Ταχ.Διεύθυνση: Σωκράτους 57, Τ.Κ 10431 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5205052, 2105205039, 2105205056, 210 5205042, 210 5205053
E-mail: [email protected]

 • Εφαρμόζει τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας που άπτονται των αυθαιρέτων κατασκευών και των επικινδύνων από άποψη δομική, στατική και υγιεινής οικοδομών.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων / εξερχομένων εγγράφων και διακίνησής τους στο Τμήμα.
 • Εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών : Διενεργεί αυτοψίες, επιβάλλει διακοπή οικοδομικών εργασιών, συντάσσει εκθέσεις καθορισμού προστίμων ανέγερσης και διατήρησης και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 • Διαβιβάζει στο ΣΥΠΟΘΑ προσφυγές και παρίσταται κατά την εκδίκασή τους. Πιστοποιεί συμμορφώσεις και συντάσσει τις σχετικές βεβαιώσεις. Εκδίδει τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Εφαρμόζει τις διαδικασίες νομιμοποίησης και εξαίρεσης από την κατεδάφιση.
 • Διεκπεραιώνει την τελική διαδικασία και ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων των ρυθμίσεων / τακτοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Τηρεί και ενημερώνει αρχείο φακέλων αυθαιρέτων κατασκευών, επικινδύνων οικοδομών και φακέλων εξαιρέσεων από την κατεδάφιση.
 • Είναι αρμόδιο για την επιβολή προστίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Έχει την επιμέλεια σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων.
 • Επιλαμβάνεται της μετατροπής των προστίμων διατήρησης σε εφάπαξ, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και είναι αρμόδιο να προβαίνει στις απαιτούμενες προς τούτο εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις.

 

γ1. Γραφείο Επικινδύνων και Υγρασιών
Ταχ.Διεύθυνση:
Σωκράτους 57, 104 31, Αθήνα
Τηλέφωνα Γραφ.Επικινδύνων: 210 5205068
Τηλέφωνα Γραφ.Υρασιών: 210 5205069, 210 5205064

 • Εφαρμόζει τις διαδικασίες περί επικινδύνων οικοδομών από άποψη δομικής, στατικής και υγιεινής:
 • Πραγματοποιεί αυτοψίες, συντάσσει εκθέσεις επικινδυνότητας και αναθεωρητικές αυτών σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων.
 • Επιβάλλει μέτρα ασφαλείας και πιστοποιεί τη λήψη τους, επιβλέπει κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων επικινδύνων οικοδομών και ακολουθεί διαδικασίες για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη λήψης των επιβεβλημένων μέτρων ασφαλείας.


δ. Τμήμα Όρων Δόμησης
Τμηματάρχης:
 Πορικός Σωτήριος
Ταχ.Διεύθυνση: Σωκράτους 57, Τ.Κ 10431 Αθήνα
Τηλέφωνα:  210 5205003, 210 5205002, 210 5205035
E-mail: [email protected]

 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών όσον αφορά στην ορθότητά τους ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις προδιαγραφές συντάξεώς του.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσης γης, όρων δόμησης, διατηρητέων κτιρίων, πλάτους στοάς, πλάτους πρασιάς και βεβαιώσεις περί ρυμοτόμησης ή μη ακινήτων ή τμημάτων τους.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις επιτρεπόμενων χρήσεων γης για γήπεδα εκτός σχεδίου, εντός ορίου Γ.Π.Σ..
 • Μεριμνά για τον καθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών (ΟΓ-ΡΓ) και όρων δόμησης σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών, καθώς και σε διαγράμματα της Υπηρεσίας για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποιήσεων.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο και θεώρηση ΟΓ-ΡΓ και Ο.Δ. (όρων δόμησης) σε τοπογραφικά διαγ/ματα ιδιωτών.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση ορθότητας ΟΓ-ΡΓ διαγραμμάτων για χρήση φαρμακείου.
 • Επιλαμβάνεται του καθορισμού προσωρινών οριογραμμών ρέματος σε τοπογραφικό διάγραμμα υποβαλλόμενο από ιδιώτη ή την Υπηρεσία.
 • Τηρεί Αρχείο: ρυμοτομικών πινακίδων, τεχνικών εκθέσεων - διαγραμμάτων εφαρμογής - τροποποιητικών ρυμοτομικών διαταγμάτων - διαταγμάτων όρων δόμησης - Αποφάσεων Νομάρχη περί αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του 1923.
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου υψομετρικών μελετών οδών Δήμου Αθηναίων.
 • Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση οικοδομών, στοιχεία του υψομετρικού σχεδίου πόλης (βεβαίωση υψομέτρου).
 • Μεριμνά για τις εφαρμογές μελετών οδών και πλατειών προς κατασκευή.
 • Μεριμνά για τις εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησίας μόνο για τις ιδιοκτησίες του Δήμου Αθηναίων.
 • Είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη για την ορθή υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής και τον έλεγχος εφαρμογής.
 • Χορηγεί τις βεβαιώσεις περί αποστάσεων κέντρων διασκέδασης, μπαρ, openbar, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών αμιγούς διαδικτύου και αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και σε μικτά καταστήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 1 της 647/26-07-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις περί αποστάσεων οίκου ανοχής που πρόκειται να λειτουργήσει σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.