Διευθύντρια: Θράππα-Μάρκου Ευσταθία
Τηλέφωνο: 210 2283572
E-mail: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 1ης και 2ης Δημοτικής κοινότητας
γ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 3ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας
δ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής κοινότητας
ε. Τμήμα προληπτικής ιατρικής, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας

 α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:  Νικολάου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 2285768
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης (διακινεί την έντυπη / ηλεκτρονική αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.) καθώς και τα οικονομικά (προϋπολογισμός, εισηγήσεις σε Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις πιστώσεων, τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικοί προϋπολογισμοί για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, παρακολούθηση των λογαριασμών κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένων των χώρων των κοινωνικών δομών του Δήμου που τελούν υπό την ευθύνη της.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Διεύθυνσης (παρουσιολόγιο, άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων των ωφελουμένων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου.
 • Οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου ή και εισηγείται τη συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα που οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης.
 • Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου σε ότι αφορά τη Διεύθυνση.
 • Συντονίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM) .
 • Μεριμνά για την αποδοχή δωρεών, την σύναψη μνημονίων συνεργασίας, την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, τον συντονισμό των διαδικασιών και των  επιτροπών παραλαβής, καθώς και την εξεύρεση και εμπλουτισμό πόρων.

 


β. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 1ης και 2ης Δημοτικής κοινότητας
Τμηματάρχης: Καρούσου Ανδριάννα
Τηλέφωνο: 210 9239865
E-mail: [email protected]

 • Προωθεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας, παρέχοντας συνδυασμένες υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικών /Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των πολιτών. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας, προαγωγής και αγωγής της υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Οι Συμβουλευτικές /Κοινωνικές Υπηρεσίες αφορούν στην παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης από Συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπηρεσίες συμβουλευτικής στην κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και δράσεις σε επίπεδο κοινότητας από κοινωνικούς επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
 • Διασυνδέει τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων με τις άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης με στόχο την παραπομπή και καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων
 • Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του Τμήματος (διακινεί την έντυπη / ηλεκτρονική αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.)
 • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, την τήρηση και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων, την χωροταξική κατανομή και την εύρυθμη λειτουργικότητα των Δημοτικών Ιατρείων.  
 • Υλοποιεί προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 • Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν εθνικοί, περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α.
 • Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
 • Συντονίζει το προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους δικαιούχους και εκδίδει τις σχετικές γνωματεύσεις. Διενεργεί βασικές εργαστηριακές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.
 • Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής και ορθοδοντικής φροντίδας.
 • Διενεργεί εμβολιασμούς και φυματινοαντιδράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων.

 


γ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 3ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας
Τμηματάρχης:
Μαρινάκη Σοφία
Τηλέφωνο: 210 3427515
E-mail: [email protected]

 • Προωθεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας, παρέχοντας συνδυασμένες υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικών /Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των πολιτών. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας, προαγωγής και αγωγής της υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Οι Συμβουλευτικές /Κοινωνικές Υπηρεσίες αφορούν στην παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης από Συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπηρεσίες συμβουλευτικής στην κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και δράσεις σε επίπεδο κοινότητας από κοινωνικούς επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
 • Διασυνδέει τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων με τις άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης με στόχο την παραπομπή και καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων
 • Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων.  
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του Τμήματος (διακινεί την έντυπη / ηλεκτρονική αλληλογραφίας, , τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.)
 • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, την τήρηση και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων, την χωροταξική κατανομή και την εύρυθμη λειτουργικότητα των Δημοτικών Ιατρείων.  
 • Υλοποιεί προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 • Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν εθνικοί , περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α.
 • Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
 • Συντονίζει το προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους δικαιούχους και εκδίδει τις σχετικές γνωματεύσεις. Διενεργεί βασικές εργαστηριακές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.
 • Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής και ορθοδοντικής φροντίδας.
 • Διενεργεί εμβολιασμούς και φυματινοαντιδράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων.

 

δ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής κοινότητας
Τμηματάρχης:
Λώλη Ελένη
Τηλέφωνα: 210 2015510-11
E-mail: [email protected]

 • Προωθεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας, παρέχοντας συνδυασμένες υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικών /Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των πολιτών. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας, προαγωγής και αγωγής της υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Οι Συμβουλευτικές /Κοινωνικές Υπηρεσίες αφορούν στην παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης από Συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπηρεσίες συμβουλευτικής στην κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και δράσεις σε επίπεδο κοινότητας από κοινωνικούς επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
 • Διασυνδέει τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων με τις άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης με στόχο την παραπομπή και καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων
 • Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.  
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του Τμήματος (διακινεί την έντυπη / ηλεκτρονική αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.)
 • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, την τήρηση και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων, την χωροταξική κατανομή και την εύρυθμη λειτουργικότητα των Δημοτικών Ιατρείων.
 • Υλοποιεί προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 • Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν εθνικοί , περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α.
 • Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
 • Συντονίζει το προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους δικαιούχους και εκδίδει τις σχετικές γνωματεύσεις. Διενεργεί βασικές εργαστηριακές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.
 • Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής και ορθοδοντικής φροντίδας.
 • Διενεργεί εμβολιασμούς και φυματινοαντιδράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων.
 • Συνεργάζεται με φορείς για την παροχή ειδικών προγραμμάτων για παιδιά και περιγεννητική υγεία πριν και μετά τον τοκετό.

 


ε. Τμήμα προληπτικής ιατρικής, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας
Τμηματάρχης:
Δαναλάτου Ραχήλ
Τηλέφωνα: 210 2015510-11 (εσωτ. 112)
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει υπηρεσίες προαγωγής και αγωγής της υγείας, δημόσιας υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.
 • Πληροφορεί το κοινό και τους φορείς σχετικά με τη δραστηριότητα της Διεύθυνσης σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.  
 • Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του προϊσταμένου της Διεύθυνσης φροντίζει για την εναρμόνιση της λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων με την δράση φορέων και δομών που εξελίσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής (π.χ. εμβολιασμοί, προετοιμασία δομών για αντιμετώπιση επιδημιών, μαντού συγκεκριμένου πληθυσμού κ.λ.).
 • Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των Δημοτικών Ιατρείων και των δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας.
 • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη των συνθηκών υγείας του πληθυσμού του δήμου Αθηναίων και τον σχεδιασμό δράσεων προληπτικής ιατρικής.  
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημόσιων Σχέσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων-μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 • Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν εθνικοί περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί για όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης. Επίσης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Μ.Κ.Ο., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α. σε συνεργασία με τα Δημοτικά ιατρεία.
 • Μεριμνά και ελέγχει τα μέτρα υγιεινής των χώρων και την διαχείριση μολυσματικού υλικού όλης της Διεύθυνσης.
 • Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ιατροφαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Συντονίζει το προσωπικό με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις .
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του Τμήματος (διακινεί την έντυπη / ηλεκτρονική αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.)
 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.