Διευθυντής: Βακουντούζης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9, 104 38 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5225446

Φαξ: 210 5228464

E-mail Δ/νσης: d.prom.apothikon@athens.gr

 

 • Διενεργεί όλες τις προμήθειες του Δήμου.
 • Συντάσσει κανονισμό αποθηκών και προμηθειών με δικαίωμα σύντμησης ή δημιουργίας αποθηκών.
 • Είναι αρμόδια για την ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς του Δήμου για καύσιμα, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, τρόφιμα και λοιπά είδη παντοπωλείου.
 • Διαβουλεύεται υποχρεωτικά με τις επιμέρους διευθύνσεις για τον καλύτερο προγραμματισμό των προμηθειών τους, πριν την υποβολή του αιτήματος προς τα αρμόδια για έγκριση όργανα του Δήμου.
 
 
 
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 
 
 
 
α. Τμήμα Μελετών και Τεκμηρίωσης
Τμηματάρχης: Κουσαρίδας Ιωάννης
Τηλέφωνο:  213 2082916 (Τμηματάρχης), 213 2082917, 213 2082918, 213 2082919
 
 • Μεριμνά για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για τις προμήθειες υλικών και παροχής υπηρεσιών πάντα σε διαβούλευση-συνεργασία με τις αιτούσες Υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωσή τους τις διαβιβάζει στο τμήμα Δημοπρασιών για τη συνέχιση των διαγωνιστικών διαδικασιών.
 • Δύναται να αναθέτει σε ειδικούς εμπειρογνώμονες εκτός της Διεύθυνσης, εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές που αιτιολογημένα αδυνατούν να συντάξουν οι υπάλληλοι του τμήματος. 
 • Επιβλέπει όλες τις μελέτες για τις προμήθειες υλικών – υπηρεσιών που εκπονούν για λογαριασμό του Δήμου Ιδιώτες Εμπειρογνώμονες - Μελετητές. 
 • Ενοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές των επί μέρους Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων όσον αφορά τις προμήθειες ανάδειξης Χορηγητών-Προμηθευτών για τρόφιμα, υγρά καύσιμα, φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και ειδών παντοπωλείου(υλικά καθαριότητας).
 • Δημιουργεί και διατηρεί ταξινομημένα πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών για κάθε είδος προμήθειας που διενεργεί ο Δήμος, εμπλουτίζοντάς τα σε κάθε αλλαγή του Ισχύοντα Νομοθετικού Πλαισίου.
 • Συνεργάζεται και επιλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούσες Υπηρεσίες στην παραμετροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των ενδεικτικών προϋπολογισμών των διαφόρων προμηθειών που αιτούνται.
 • Παρακολουθεί όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν τις μελέτες προμηθειών υλικών-Υπηρεσιών, για να τύχουν σχετικής χρηματοδότησης.
 • Συντάσσει τις μελέτες των προμηθειών που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου πάντοτε σε διαβούλευση με τις αντίστοιχες αρμόδιες Υπηρεσίες αυτών.
 • Τηρεί βιβλίο μελετών, στο οποίο κατ΄ αύξοντα αριθμό και ημερομηνία περάτωσης αυτών, καταχωρούνται οι συντασσόμενες μελέτες.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του. 
 
 
 
β. Τμήμα Προμηθειών
Τμηματάρχης: Μπουρνά Βούλα
Τηλέφωνο: 210 5225617
Φαξ: 210 5228464
 
 • Παραλαμβάνει με όλα τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά, από τις ορισθείσες κατά περίπτωση και εξ αντικειμένου υπηρεσίες, συγκεντρωμένα και επεξεργασμένα αιτήματα για την διενέργεια συνολικά προμηθειών όλων των όμοιων και ομοειδών ειδών.
 • Είναι ενήμερο πάντοτε επί των τιμών για κάθε είδος στην αγορά και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο προμηθευτών για κάθε είδος.
 • Παραδίδει στο Τμήμα Δημοπρασιών το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια της δημοπρασίας, παραλαμβάνει ακολούθως ολοκληρωμένο το φάκελο δημοπρασίας, ενημερώνει το πρόγραμμα προμηθειών και ενεργεί για την άμεση υλοποίηση σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
 • Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για κάθε είδους προμήθεια.
 • Μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής διαβιβάζει στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή όπου αλλού προβλέπεται για έλεγχο και αξιολόγηση εκείνων των ειδών για τα οποία υπάρχουν ειδικοί όροι στις σχετικές συμβάσεις.
 • Ενημερώνεται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την τήρηση των όρων των συμβάσεων, για την εντός των οριζόμενων προθεσμιών παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές και κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων ή χορήγησης παρατάσεων ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των κυρώσεων που επιβάλλονται στην περίπτωση κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και εισήγηση της εμπλεκόμενης υπηρεσίας.
 • Παρέχει κατά τη διαδικασία της ενταλματοποίησης, όταν απαιτείται, τις απαραίτητες διευκρινήσεις, αντικρούει εγγράφως τις γενόμενες παρατηρήσεις και γενικά εξαντλεί όλα τα περιθώρια που παρέχει ο νόμος για την επίτευξη της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
 • Τηρεί το αρχείο των φακέλων προμήθειας με αντίγραφα των δικαιολογητικών, προβαίνοντας τελικά στην καταστροφή τους, μέσω της ανακύκλωσης, μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου διατήρησής τους.
 
 
 
γ. Τμήμα Δημοπρασιών
Τμηματάρχης:  Μπιμπούδης Παναγιώτης
Τηλέφωνο:  2132082956
Φαξ: 210 5228464
 
 • Παραλαμβάνει από το Τμήμα Προμηθειών τα αιτήματα των υπηρεσιών για την προμήθεια των ειδών ή την πραγματοποίηση υπηρεσιών - εργασιών και συντάσσει τη σχετική διακήρυξη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους όρους της μελέτης κάθε υπηρεσίας καθώς και της συγγραφής υποχρεώσεων. Υποβάλλει τους όρους της διακήρυξης στην οικονομική επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν.
 • Στις απευθείας αναθέσεις και στους πρόχειρους διαγωνισμούς εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.
 • Αναρτά στο διαδίκτυο τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αποφάσεις , περιλήψεις διακηρύξεων κ.λπ. εγγράφων.
 • Για κάθε αίτημα προμήθειας δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος που περιέχει όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού.
 • Συντάσσει και αποστέλλει τις δημοσιεύσεις στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο, τοπικό και οικονομικό Τύπο, στο Φ.Ε.Κ., στο portal του Δήμου και στην Εφημερίδα Εκδόσεων της Ε.Ε. (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μόνο για τις προμήθειες) της Περίληψης Διακήρυξης με καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας.
 • Μεριμνά για τη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης για τους τακτικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Οι υπάλληλοι του τμήματος συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης των διαγωνισμών.
 • Συντάσσει εισηγήσεις σε τυχούσες ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης.
 • Παρίσταται με τον προϊστάμενο ή εκπρόσωπο του τμήματος στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με πλήρη φάκελο της διεξαγωγής δημοπρασίας και μεριμνά για την παραλαβή των πρακτικών και των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε κάθε στάδιο της δημοπρασίας και ενημερώνει τους συμμετέχοντες.
 • Συντάσσει τις συμβάσεις με τους προμηθευτές σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Δημάρχου κατά περίσταση και μεριμνά για την κοινοποίηση της κατακύρωσης στους αρμοδίους μειοδότες ή αναδόχους προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.
 • Παραλαμβάνει τις εγγυητικές επιστολές από τους προμηθευτές σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και για το ποσό που καθορίζεται από τη διακήρυξη.
 • Μεριμνά για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας σε περιπτώσεις που η πρώτη δημοπρασία ήταν άκαρπη ή δεν κατακυρώθηκε σε όλα τα άρθρα της.
 • Διαβιβάζει το αποτέλεσμα των διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση.
 • Συντάσσει καταστάσεις στατιστικών στοιχείων για συμβάσεις και ένδικα μέσα που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα τις οποίες και αποστέλλει στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα (Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.)
 • Ενημερώνει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών επί όλων των διαδικασιών που προηγήθηκαν και την ανάθεση ανά προμηθευτή, είδος και ποσό προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Παραδίδει ολοκληρωμένο το φάκελο της δημοπρασίας στο Τμήμα Προμηθειών για τα περαιτέρω.
 • Διενεργεί Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες. 
 
 
 
δ. Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων και Λιπαντικών
Τμηματάρχης: Τσιλάβης Γεώργιος
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 151, 122 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3460146
 
 • Μεριμνά για την παραλαβή και αποθήκευση σε προκαθορισμένους χώρους (δεξαμενές καυσίμων) των καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η παραλαβή γίνεται πάντοτε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 • Ενεργεί έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων αποστέλλοντας δείγμα στο Γενικό Χημείο του κράτους.
 • Μεριμνά για την ασφάλεια των αποθηκών καυσίμων, εγκαθιστώντας πλησίον αυτών πυροσβεστικές αντλίες.
 • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων εκδίδοντας σχετικά βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής.
 • Μεριμνά για τον εφοδιασμό καυσίμων (πετρέλαιο) όλων των θερμαντικών εγκαταστάσεων και κτιρίων του Δήμου (καλοριφέρ) τηρώντας τις ίδιες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων.
 • Ομοίως μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση ελαιολιπαντικών τηρώντας την νόμιμη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής.
 • Αποθηκεύει τα ελαιολιπαντικά (δοχεία) στον ιδιαίτερο χώρο και μεριμνά για τη διαφύλαξη αυτών.
 • Τηρεί βιβλίο καταχώρισης εισαγωγής και εξαγωγής ελαιολιπαντικών.
 • Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την παραγγελία προμήθειας κάθε είδους και ποσότητας καυσίμων. Οι Υπηρεσίες υποβάλουν έγκαιρα τα σχετικά αιτήματα προς το Τμήμα.
 
 
 
ε. Τμήμα Αποθηκών Υλικών
Τμηματάρχης: Κακριδά  Άννα
Τηλέφωνο: 210 5225068
Φαξ: 210 5227229
 
 • Μεριμνά για την παραλαβή και διακίνηση του πάσης φύσεως υλικού όλων των τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκευμένων υλικών και εκδίδει βεβαιώσεις αποθεμάτων.
 • Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα αδρανή υλικά εργοταξίων.
 • Τηρεί αρχείο υλικών που αφορούν στη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του υλικού και η ημερομηνία διάθεσης του στην αντίστοιχη Υπηρεσία.
 • Τηρεί αρχείο υλικών που αφορούν στη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του υλικού και η ημερομηνία διάθεσης του στην αντίστοιχη υπηρεσία
 • Τηρεί αρχείο υλικών που αφορούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του υλικού και η ημερομηνία διάθεσης του στην αντίστοιχη Υπηρεσία. Επίσης τηρεί αρχείο παγίων εισαγομένων αυτοκινήτων, τροχοφόρων κάθε είδους μηχανημάτων έργου κλπ.
 • Τηρεί αρχείο υλικών που αφορούν στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής το οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του υλικού και η ημερομηνία διάθεσής του στην αντίστοιχη υπηρεσία.
 • Τηρεί αρχείο στο οποίο φαίνεται τι έχει καταστραφεί και πότε.
 • Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των Υπηρεσιών του Δήμου όπως γραφική ύλη, έντυπα, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, ιματισμό γενικά για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και κάθε άλλο είδος απαραίτητο για την λειτουργία των Υπηρεσιών.
 • Τηρεί βιβλίο αποθήκης παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την ενέργεια εκποιήσεως ή καταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των υπηρεσιών από τις οριζόμενες επιτροπές.

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.