Διευθύντρια: Δανιήλ Μαρία
Ταχ. Δ/νση: Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721539, 210 3721508
Φαξ: 210 5277722
E-mail Δ/νσης: d.ktiriakis.ypodomis@athens.gr

 

Η γραμματειακή υποστήριξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης περιλαμβάνει την τήρηση πρωτόκολλου και αρχείου όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του, καθώς και την παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε είδους γραμματειακής υποχρέωσης της Διεύθυνσης.

 

Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 
 
α. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης: Σκόπα Βασιλική
Ταχ. Δ/νση: Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721546
E-mail: t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr
 
 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης και φροντίζει να διαθέτει μηνιαία απολογιστικά στοιχεία και αναφορές.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται μηνιαία απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Είναι υπεύθυνο για τον επιμερισμό, συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων και έργων της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής και μεριμνά για τον τρόπο υλοποίησής τους. 
 • Αποφασίζει για τον τρόπο υλοποίησής τους και συγκεκριμένα για την επιλογή του αρμοδίου Τμήματος (Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού , Επίβλεψης, Τεχνικών Συνεργείων) και αποφασίζει για την συμμετοχή άλλων Διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων ή άλλων φορέων (Περιφέρεια, ΟΣΚ, αρμόδιο Υπουργείο κλπ) έχοντας την πλήρη εποπτεία και επικοινωνιακή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους. 
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό των κτιριακών μελετών και έργων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιουσίας για Κτίρια ιδιοκτησίας και δικαιοδοσίας Δήμου Αθηναίων (Σχολικά Κτίρια, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Κτίρια Κοιμητηρίων, στεγασμένα Κτίρια άλλης λειτουργίας). 
 • Μεριμνά και προγραμματίζει για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας με σκοπό την επιχειρηματική, τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση τους. 
 • Μεριμνά για την άρση επικινδυνότητας και αυθαιρεσιών κατασκευών ή αυθαίρετης χρήσης που τυχόν επιβαρύνει κάθε κτίριο, εκπονώντας ανάλογες μελέτες και προγραμματίζοντας εργασίες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την επίλυση κάθε είδους προβλήματος που αφορά στα κτίρια Δήμου Αθηναίων είτε με ίδιες ενέργειες (μελέτες, έργα), είτε με ενέργειες άλλων Διευθύνσεων Δήμου Αθηναίων και Φορέων.
 • Μεριμνά για τη διαδικασία χαρακτηρισμού κτιρίων ως διατηρητέων και για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης κτιρίων της πόλης σε συνεργασία με την Διεύθυνση  Περιουσίας και με το αρμόδιο υπουργείο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας στεγασμένων εκθεσιακών χώρων μόνιμων ή προσωρινών.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους σχετικούς φακέλους στο αρμόδιο Τμήμα για την υλοποίηση του.
 • Συγκροτεί και συμμετέχει στις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις επιτροπές καταλληλότητας και αναγκαιότητας χώρων, για ανέγερση ή χρήση ή ενοικίαση διδακτηρίων. 
 • Μεριμνά για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και λοιπών μελετών καθώς και για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπου αυτές απαιτούνται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή αυτεπιστασία επί όλων των Δημοτικών Κτιρίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Κτιρίων, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, των Κτιρίων των Κοιμητηρίων και των περιφράξεων αυτών και εν γένει των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιουσίας.
 • Καταρτίζει μελέτες συντήρησης και βελτίωσης κτιρίων προκειμένου να τηρεί τις προδιαγραφές συντήρησης που ορίζει η Διεύθυνση Περιουσίας, καθώς και μελέτες επέκτασης ή δόμησης νέων κτιρίων, που υλοποιούνται από την υπηρεσία ή μέσω προγραμματικών συμβάσεων με αρμόδιους φορείς.
 • Συντάσσει μελέτες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των Παραδοσιακών κτιρίων και προβαίνει στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπου αυτές απαιτούνται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή αυτεπιστασία.
 • Τηρεί πίνακα όλων των Σχολικών Κτιρίων της περιοχής του Δήμου Αθηναίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Καταρτίζει πίνακα των απαραίτητων επεμβάσεων για επισκευές και συντηρήσεις και τις προωθεί στο τμήμα επίβλεψης ή στο τμήμα τεχνικών συνεργείων. 
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης, δημοπρατεί τα έργα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαγωνισμών. 
 • Μεριμνά για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων. Εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Μεριμνά για την σύνταξη των πάσης φύσεως μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων (φωτισμός, θέρμανση, ανελκυστήρες, κλιματισμός, κ.λπ.) των Δημοτικών Κτιρίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των Διατηρητέων, των Σχολικών κτιρίων, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών καθώς και των Κοιμητηρίων.
 • Μεριμνά για την παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών στο αρμόδιο Τμήμα Επίβλεψης μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.
 • Συντάσσει μελέτες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων και μεριμνά για την έκδοση σχετικής άδειας κατεδάφισης.
 • Συντάσσει μελέτες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων (μετά από ενέργειες της Διεύθυνσης Δόμησης) για αγνώστους ή αμελούντες να συμμορφωθούν ιδιοκτήτες και μεριμνά για τη δημοπράτησή τους και την έκδοση σχετικής αδείας. 
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.
 
β. Τμήμα Επίβλεψης
Τμηματάρχης: Παπαχριστόπουλος Χρήστος
Ταχ. Δ/νση: Αθηνάς & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721593
E-mail: t.epivlepsis.ktiriakis@athens.gr

 

 • Μεριμνά για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού των σχετικών φακέλων των έργων μετά την δημοπράτηση τους καθώς επίσης για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.
 • Εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων, ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών (ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κλπ.), τις προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα αρμόδια Δημοτικά όργανα για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου.
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων υλικών κατασκευής έργων.
 • Μεριμνά για την κατεδάφιση των ρυμοτομούμενων κτισμάτων, για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού των σχετικών φακέλων των έργων κατεδάφισης μετά τη δημοπράτηση τους καθώς επίσης για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων κατεδάφισης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την σχετική νομοθεσία περί Προδιαγραφών και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
 
γ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
Τμηματάρχης: Φραντζέλας Ανδρέας
Ταχ. Δ/νση: Σαλαμινίας 20 και Αγίας Άννης,  118 55 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3412635, 210 3412394, 210 3414158
Φαξ: 210 3412568
E-mail:

 

 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται με κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Κτιρίων των Βρεφονηπιακών και των Παιδικών Σταθμών και των κτιρίων των κοιμητηρίων και των περιφράξεων αυτών.
 • Συντηρεί τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εκτελεί νέα έργα όταν αυτό απαιτείται.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί. 
 • Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 • Εποπτεύει τα συνεργεία στις εργασίες συντηρήσεως των Δημοτικών Κτιρίων και την εκτέλεση επειγουσών ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών βλαβών.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά και προβλέπει για τις προμήθειες υλικών και εργαλείων, δίνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση του εργοταξιακού εξοπλισμού.
 • Διαχειρίζεται τον τροχοφόρο εξοπλισμό και πάσης φύσεως μηχανήματα του τμήματος.
 
 
 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.