Διευθυντής: Τζήμας Σωτήριος
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ. 10551
Τηλέφωνο: 210 3721566 (Γραμματεία)
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
γ. Τμήμα Τοπογραφίας και Περιβάλλοντος
δ. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων
ε. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στ.Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότηταςα. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Δαγκλή Μάρθα
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 3721566
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Διεύθυνσης, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.
 • Μεριμνά για τον ετήσιο προγραμματισμό των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και έργων της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά και συντονίζει τα Τμήματα ως προς τη σύνταξη, προώθηση και παρακολούθηση των ετήσιων σχεδίων δράσης, του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση, ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)β. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμηματάρχης:
Πανούση Μαγδαληνή
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721589, 210 3721582, 210 3721574
E-mail: [email protected]

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών και των αναθεωρήσεών αυτού.
 • Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών και στις διαδικασίες αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
 • Επεξεργάζεται προτάσεις και προγράμματα, εκπονεί – παρακολουθεί– εισηγείται πολεοδομικές μελέτες και διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες και επιμέρους εγκρίσεις για ανάπλαση και αναβάθμιση της πόλης καθώς και για επεκτάσεις του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίηση τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Προτείνει χώρους κατάλληλους για εγκατάσταση κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιους δημοτικούς φορείς και υπηρεσίες.
 • Εκπονεί, εισηγείται πολεοδομικές ρυθμίσεις και διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες (δημοσιοποίηση των εγκεκριμένων από τα όργανα του Δήμου πολεοδομικών ρυθμίσεων και μελετών, παραλαβή και εξέταση τυχόν ενστάσεις, προώθηση στους αρμόδιους για θεσμοθέτηση φορείς της Διοίκησης, δηλ. αρμόδιο Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια Αττικής κλπ., συμμετοχή στις συνεδριάσεις λήψης αποφάσεων των οργάνων τους) για:
  • τον χαρακτηρισμό χώρων ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών, με ευρείας κλίμακας ή εντοπισμένες/σημειακές τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου,
  • την αλλαγή χρήσεων γης και όρων δόμησης.
  • το χαρακτηρισμό οδών ως πεζοδρόμων.
  • την αναγνώριση οδών ως προϋφιστάμενων του 1923.
 • Εξετάζει και εισηγείται επί θεμάτων άρσης ή άρσης και επανεπιβολής μη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων.
 • Προβαίνει σε διαδικασίες άρσης ασυμφωνιών μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
 • Υποστηρίζει τα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πόλη και προωθεί έρευνες για πολεοδομικά θέματα σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς.
 • Διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία και φακέλους πολεοδομικών υποθέσεων στις Δικαστικές Αρχές, τη Νομική Διεύθυνση και όπου αλλού απαιτείται, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, αναφορικά με άρσεις μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, αγωγές αποζημιώσεων,  ακυρώσεις κανονιστικών πράξεων, κλπ.
 • Αναλαμβάνει διαδικασίες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, που το περιεχόμενό τους επιφέρει διαφοροποίηση στο πολεοδομικό καθεστώς χώρων του αστικού ιστού.
 • Συντάσσει ερωτήματα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια, το Υ.Π.ΕΝ., το ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., το Ν.Σ.Κ κλπ., για παροχή ενημέρωσης αναφορικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.
 • Παρέχει έγγραφη ενημέρωση, πληροφορίες, στοιχεία, διευκρινίσεις σε πολίτες, συλλογικότητες, ιδρύματα, φορείς, επί θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και τα αποστέλλει στην κεντρική βάση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού- Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης.
 • Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία στον αρμόδιο φορέα κτηματογράφησης
 • Συμμετέχει από κοινού με συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στη δημιουργία και συνεχή ενημέρωση ψηφιακού αρχείου απαλλοτριώσεων.
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.γ. Τμήμα Τοπογραφίας & Περιβάλλοντος
Τμηματάρχης:
  Μαρούγκα Κωνσταντίνα
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721594, 210 3721521, 210 3721568
E-mail: [email protected]

 • Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
 • Συντάσσει τοπογραφικά, κτηματογραφικά διαγράμματα για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις.
 • Συντάσσει υψομετρική μελέτη οδού - έλεγχος και έγκριση υψομετρικών μελετών (υψομετρική οριζοντιογραφία - μηκοτομή - διατομές).
 • Τηρεί αρχείο υψομετρικών μελετών οδών Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τη λήψη υψομέτρων κρασπέδων, ρείθρων.
 • Μεριμνά για τη λήψη στοιχείων για σύνταξη κατά μήκος τομών οικοδομικών γραμμών.
 • Μεριμνά για τη λήψη επιμετρικών στοιχείων εδάφους (για τη σύνταξη ογκομετρικών πινάκων κυβισμού χωματουργικών έργων).
 • Συντάσσει τοπογραφικά και ρυμοτομικά διαγράμματα κοινοχρήστων χώρων, όλων των Διευθύνσεων και Οργανισμών του Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τη συμπλήρωση, χάραξη και ενημέρωση διαγραμμάτων ταφολογίων.
 • Εμβαδομετρεί βιομηχανικούς, ξενοδοχειακούς κ.λπ. χώρους (για επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού) ως και τους χώρους πλατειών προς εκμίσθωση.
 • Γνωμοδοτεί επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, Ν. 3010/02 και Ν.4014/11).
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειες του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στην Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίησή τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Συντάσσει κανονισμούς και παράγει οδηγίες που αφορούν στη μελέτη τεχνικών έργων και παρεμβάσεων.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.δ. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων
Τμηματάρχης:
 Κουφοπούλου Βασιλική
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721501 (προϊστάμενος), 210 3721502 και 210 3254726
E-mail: [email protected]

 • Επιμελείται την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 • Είναι υπεύθυνο για την προώθηση απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου, βάσει του οποίου προωθούνται οι πράξεις αναλογισμού.
 • Συντάσσει πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτητών για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και τηρεί τις σχετικές διαδικασίες (κοινοποίηση της πράξης στους εμπλεκόμενους, παραλαβή ενστάσεων, υποβολή στην Περιφέρεια για κύρωση)
 • Συντάσσει πράξεις τακτοποίησης και προσκύρωσης και τηρεί τις σχετικές διαδικασίες για την κύρωσή τους (κοινοποίηση της πράξης στους εμπλεκόμενους, υπόδειξη ορίων από τους φερόμενους ιδιοκτήτες, παραλαβή ενστάσεων, υποβολή στην Περιφέρεια για κύρωση).
 • Χορηγεί βεβαιώσεις τελεσιδικίας, αδυνάτου τακτοποίησης, τυφλών οικοπέδων.
 • Αναλαμβάνει την ογκομέτρηση των κτισμάτων που ρυμοτομούνται και κατά νόμο απαλλοτριώνονται.
 • Συντάσσει πίνακες υπόχρεων καταβολής τέλους ωφελούμενου ακινήτου για την εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Δημοτικών Προσόδων και Οικονομικών.
 • Συντάσσει, παρακολουθεί και επιβλέπει τις μελέτες πράξεων εφαρμογής και τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την κύρωσή τους.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίηση τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας και έκδοση πιστοποιητικών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
 • Συντάσσει βεβαιώσεις σχετικά με υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα.
 • Συντάσσει πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα και πράξεις μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.
 • Διαχειρίζεται κυρωμένες πράξεις εφαρμογής (επιβολή εισφοράς - διορθωτικές πράξεις).
 • Διεκπεραιώνει τη διαδικασία κήρυξης απαλλοτρίωσης ακινήτων που από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο δεσμεύονται για κοινωφελείς σκοπούς (πολιτιστικά κτίρια, κλειστά γυμναστήρια και κολυμβητήρια, λέσχες φιλίας κλπ.).
 • Μεριμνά για την αναζήτηση και καταγραφή ιδιωτικών οδών, σκεπασμένων ρεμάτων και όλων των χώρων που για διάφορους λόγους έχουν παραμείνει σε κοινή χρήση και που βάσει του Ν. 1337/1983 περιέρχονται στο Δήμο. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας για την εξασφάλισή τους.
 • Μεριμνά για τη συνηγορία του Δήμου σε περιπτώσεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
 • Εισηγείται και προωθεί τη διαδικασία για τις ονομασίες και μετονομασίες οδών και πλατειών.
 • Είναι υπεύθυνο για το Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά σε ονομασίες και μετονομασίες οδών και πλατειών, (πρώην) Νομαρχίας και Περιφέρειας.
 • Επιλαμβάνεται της αρίθμησης των κτιρίων.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις και πληροφορίες σε Δημότες, σχετικά με ονομασίες οδών και αρίθμηση κτιρίων.
 • Μεριμνά για την αποσαφήνιση των ορίων του Δήμου και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών.
 • Παρέχει στοιχεία ως προς την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα οικοπέδων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε νεοεισαχθείσες περιοχές, όπου οι πράξεις εφαρμογής δεν έχουν ανατεθεί ή δεν έχουν κυρωθεί.
 • Διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία και φακέλους, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, στις Δικαστικές Αρχές, τη Νομική Διεύθυνση και όπου αλλού απαιτείται, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
 • Παρέχει έγγραφη ενημέρωση, πληροφορίες, στοιχεία, διευκρινίσεις σε πολίτες, συλλογικότητες, ιδρύματα, φορείς, επί θεμάτων αρμοδιότητας Τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και τα αποστέλλει στην κεντρική βάση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού- Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης.
 • Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία στον αρμόδιο φορέα κτηματογράφησης.
 • Συμμετέχει από κοινού με συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στη συνεχή ενημέρωση ψηφιακού αρχείου απαλλοτριώσεων.
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.ε. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τμηματάρχης:
 Αντωνοπούλου Γεωργία
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721596
E-mail: [email protected]

 • Ασχολείται με την καταγραφή και την τεκμηρίωση των γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης των Αθηνών και των κοιμητηρίων, με τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε αρχεία, πηγές και βιβλιοθήκες, τη συλλογή στοιχείων και την καταγραφή τους καθώς και τη διαχείριση της σχετικής πληροφορίας.
 • Συντάσσει μελέτες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης και των κοιμητηρίων.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίησή τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται με τα γλυπτά έργα και μνημεία της πόλης και των κοιμητηρίων.
 • Μεριμνά για τις εικαστικές παρεμβάσεις στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της πόλης (σήμανση, τοιχογραφίες, προσωρινές εκθέσεις κ.λπ.).
 • Εισηγείται την τοποθέτηση νέων γλυπτών έργων και μνημείων σε χώρους της πόλης.
 • Καταρτίζει μελέτες χωροθέτησης γλυπτών έργων – μνημείων.
 • Επιβλέπει την τοποθέτηση νέων γλυπτών έργων και μνημείων στην πόλη.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών σχετικών με την τοποθέτηση, μεταφορά και συντήρηση γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης και των κοιμητηρίων.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας στην εκπόνηση μελετών διαμόρφωσης και χάραξης τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου.
 • Γνωμοδοτεί και εισηγείται όρους δόμησης σε περιπτώσεις προτάσεων κατατμήσεων αποδεσμευμένων οικογενειακών τάφων των κοιμητηρίων.
 • Σχεδιάζει και μεριμνά για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων ευαισθητοποίησης, προβολής και ανάδειξης των γλυπτών έργων και μνημείων της πόλης των Αθηνών και των Κοιμητηρίων (γνωριμία με την τέχνη - εκπαιδευτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις στο διαδίκτυο, σηματοδότηση μνημείων, εκθέσεις, ημερίδες, εκδόσεις κλπ).
 • Παρέχει έγγραφη ενημέρωση, πληροφορίες, στοιχεία, σε πολίτες, συλλογικότητες, ιδρύματα, φορείς κλπ, επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχόμενων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.στ. Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας
Τμηματάρχης:
Σπύρου Παναγιώτα
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3229232 - 210 3721526 - 210 3721506 
E-mail: [email protected]

 • Επεξεργάζεται, εισηγείται μελέτες και δράσεις που προωθούν τη Βιώσιμη Κινητικότητα στον Δήμο Αθηναίων και μεριμνά για την υλοποίησή τους.
 • Εκπονεί μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεων, ρυθμίσεων στάθμευσης οχημάτων, αλλαγών διατομής οδοστρώματος, διαδρόμων για ποδήλατα, ποδηλατόδρομων, θέσεων στάθμευσης δίκυκλων και ποδηλάτων, οδών ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.) και τηρεί τη διαδικασία για τη θεσμοθέτησή τους (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξασφάλιση απαραίτητων εγκρίσεων κλπ.).
 • Μεριμνά για μελέτες ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως μελέτες συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, και τηρεί τις σχετικές διαδικασίες έγκρισής τους.
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε μελέτη που ανατίθεται.
 • Προγραμματίζει και μεριμνά για την προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, εργασιών ή και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους αντίστοιχους φακέλους στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών για την υλοποίηση τους. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Συνεργάζεται με τον οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών στον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και στον καθορισμό θέσεων αναμονής ταξί.
 • Εισηγείται την παραχώρηση χώρων στάθμευσης, με βάση τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, και την άρση της παραχώρησης όταν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους αυτοί παραχωρήθηκαν. Παρακολουθεί τις άδειες που χορηγήθηκαν και προβαίνει σε επανελέγχους αυτών.
 • Εγκρίνει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αναγκαίες για την εκτέλεση έργων.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκδοσης βεβαιώσεων βατότητας για δημόσιας χρήσης οχήματα τουριστικών υπηρεσιών.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό αφετηρίας και στάσεων για οχήματα τουριστικών υπηρεσιών.
 • Διαχειρίζεται και απαντά στα θέματα καθημερινότητας που αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και Διευθύνσεις, καθώς και με συναρμόδιους φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.λπ.).
 • Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.


 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.