Διευθυντής: Νεοφύτου Γεώργιος
Ταχ. Δ/νση: Αθηνάς 16 & Βύσσης, 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5226937 (Γραμματεία)
Φαξ: 210 5200761
E-mail Δ/νσης: [email protected]
        
Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
γ. Τμήμα Επίβλεψης
δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
ε. Τμήμα Αδειοδοτήσεωνα. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Κακλαμάνη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 210 3721503
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης:
Διάμεση Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: Αθηνάς 16 & Βύσσης, 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721553
Φαξ: 210 3250479
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την εισήγηση της Διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, τηρεί στατιστικά στοιχεία προόδου και εκδίδει μηνιαίες αναφορές.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Καταρτίζει τις μελέτες ανάπλασης, κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων συντήρησης και αποκατάστασης των στοιχείων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής κιγκλιδωμάτων και στηθαίων οδικού δικτύου, αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των κοιμητηρίων και των εις αυτά ευρισκομένων φρεατίων αποχέτευσης των δικτύων όμβριων υδάτων και λυμάτων
 • Καταρτίζει τις μελέτες συντήρησης και επισκευής φρεατίων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, συντήρησης των δικτύων όμβριων υδάτων μετά των φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων (σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία), κατασκευής αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων ακινήτων, κατασκευής έργων αποχέτευσης λυμάτων, κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών των έργων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των σχετικών μελετών αποχέτευσης από τους αρμόδιους φορείς, εισηγείται πιθανές τροποποιήσεις.
 • Καταρτίζει τις μελέτες διαμόρφωσης, ανάπλασης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αθηναίων.
 • Καταρτίζει τις μελέτες και συντάσσει τις προδιαγραφές σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις όπου αυτό απαιτείται για τον αστικό εξοπλισμό καθώς και για τα περίπτερα, τα πάσης φύσεως κιόσκια και χωροθετεί τις στάσεις και τα στέγαστρα αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 • Καθορίζει τους χώρους τοποθέτησης των διαφημιστικών μέσων και παρέχει έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Χορηγεί άδεια καταλληλόλητας υπαίθριων εκθεσιακών χώρων.
 • Προσδιορίζει τους παραχωρούμενους χώρους για εγκατάσταση περιπτέρων, πάγκων μικροπωλητών κ.λπ. και εκδίδει τις σχετικές άδειες σκιαδιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Μεριμνά για την αξιολόγηση, ιεράρχηση και ένταξη των παραπάνω έργων στον προγραμματισμό του, τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ως προς αυτά τα έργα και την παρακολούθηση εφαρμογής τους.
 • Τηρεί αρχείο Τμήματος καθώς και αρχείο έργων οδοποιίας και αποχέτευσης με τις πραγματοποιημένες συνδέσεις κατά οδό καθώς και αρχείο με σχέδια του δικτύου αποχετεύσεως της πόλεως, που έχει πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔΑΠ.
 • Προγραμματίζει την υλοποίηση έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσα στα πλαίσια του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης και μεριμνά για την διενέργεια των σχετικών διαδικασιών έγκρισης των μελετών, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μεριμνά για την διενέργεια των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης των τεχνικών έργων και εργασιών και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαγωνισμών.
 • Παραδίδει ολοκληρωμένες μελέτες στο Τμήμα Επίβλεψης.
 • Διαχειρίζεται και απαντά στα θέματα καθημερινότητας που αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και Διευθύνσεις καθώς και με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών. Επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αιτήματα επιμέρους τεχνικών έργων και εργασιών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, τα καταγράφει σε ηλεκτρονικό αρχείο και τα εντάσσει σε αντίστοιχα έργα του Τεχνικού Προγράμματος.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.
 • Μεριμνά για την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των σχετικών φακέλων των έργων, μετά την δημοπράτηση τους καθώς επίσης για τη σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.

 


γ. Τμήμα Επίβλεψης
Τμηματάρχης:
 Κοτζαστράτης Εμμανουήλ
Ταχ.Δ/νση: Αθηνάς  16 & Βύσσης, 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5277792, 210 3721592
Φαξ: 210 5277710
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την υλοποίηση έργων με ΣΔΙΤ.
 • Επιβλέπει την κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου και τα πεζοδρόμια αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένων των κοιμητηρίων, καθώς και το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο και τις συνδέσεις των παρόδιων ακινήτων.
 • Επιβλέπει τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής και των συνδέσεων αυτών με τους κεντρικούς αγωγούς των οδών του δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων καθώς επίσης και την συντήρηση αυτού με εργολαβίες.
 • Εισηγείται στην Διεύθυνση τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία και διενεργεί τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κλπ., και τα προωθεί στην Δ/νση Οικονομικών, για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί. Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση, που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.

 

δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
Τμηματάρχης:
Αντωνιάδης Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Σαλαμινίας 20 & Αγ. Άννης, 118 55 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3412945
Φαξ: 210 3412946
E-mail: [email protected]

 • Εκτελεί εργασίες αντικατάστασης φθορών μικρής έκτασης σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα όμβριων υδάτων, αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένων των Κοιμητηρίων.
 • Εκτελεί εργασίες αποκατάστασης, επεμβαίνοντας σε φθορές που προκύπτουν αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντια-κάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων (κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 • Εκτελεί εργασίες καθορισμού θέσεων στάθμευσης (οριζόντια και κάθετη σήμανση) υλοποιώντας αποφάσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Μεριμνά για την αξιολόγηση, ιεράρχηση και ένταξη των παραπάνω έργων στον προγραμματισμό του, τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος ως προς αυτά τα έργα και την παρακολούθηση εφαρμογής του.
 • Διενεργεί προμήθειες πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών και αρίθμησης κτιρίων. Μεριμνά για την τοποθέτηση των ως άνω πινακίδων, στις θέσεις που του υποδεικνύει η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί. Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 • Μεριμνά και προβλέπει για τις προμήθειες υλικών και εργαλείων, δίνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτούμενες ποσότητες στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση του εργοταξιακού εξοπλισμού
 • Μεριμνά για την διαχείριση και φύλαξη των υλικών της αποθήκης του εργοταξίου
 • Διαχειρίζεται τον τροχοφόρο εξοπλισμό και πάσης φύσεως μηχανήματα του Τμήματος.
 • Διενεργεί τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.

 

ε. Τμήμα Αδειοδοτήσεων
Τμηματάρχης:
Κακούρης Κωνσταντίνος
Ταχ. Δ/νση: Αθηνάς 16 & Βύσσης, 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3721525

Γραφείο Αποχέτευσης: 210 3245177

Γραφείο Κατάληψης: 210 3721516

Γραφείο Τομών: 210 3721507 και 210 3721514

Γραφείο Επισκευής & Υποβιβασμού Πεζοδρομίων & Τοποθέτησης Προστατευτικών Εμποδίων (ΠΙ):

210 3721515 

E-mail: [email protected]
 

1542/29-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΚΝΩ6Μ-Ψ9Κ)     

 

 • Μεριμνά για τη σύνταξη πινάκων υπολογισμού δαπάνης κατασκευής πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων καθώς και οριστικών αγωγών αποχέτευσης αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων και διαβιβάζει τα στοιχεία προς χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων.
 • Χορηγεί άδειες επισκευής πεζοδρομίων και υποβάθμισης κρασπέδων για την είσοδο-έξοδο σε νόμιμες στάσεις στάθμευσης, σε ιδιώτες, μετά από κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών που επιθυμούν την σύνδεση τους με το δίκτυο αποχέτευσης και διαβιβάζει τα απαραίτητα στοιχεία για έκδοση διπλότυπων πληρωμών για τις δαπάνες που βαρύνουν τους ενδιαφερομένους, στην αρμόδια Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων.
 • Χορηγεί άδειες κατάληψης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, για εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, για ανέγερση ή επισκευή κτιρίων και για τοποθέτηση κάδων απόρριψης προϊόντων κατεδάφισης (μπαζών).
 • Χορηγεί άδειες επισκευαστικών τομών σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και σε εργολάβους που εκτελούν έργα οδοποιίας, αποκατάστασης πεζοδρομίων και αποχετευτικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων αποχέτευσης, μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων για την καταβολή ή τη βεβαίωση των αντίστοιχων τελών και προστίμων.
 • Χορηγεί άδειες διέλευσης σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και μεριμνά για τις βεβαιώσεις των αντίστοιχων τελών και την προώθησή τους στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, για την είσπραξη.
 • Ελέγχει την τήρηση των όρων αδειοδότησης όλων των παραπάνω και την ορθή αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τις ως άνω άδειες.
 • Διενεργεί αυτοψίες προς έλεγχο της τήρησης των παραπάνω όρων αδειοδότησης και σε συντρέχουσα περίπτωση επισπεύδει την επιβολή ορθής αποκατάστασης, από τους αδειοδοτηθέντες, ή την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων σε αυτούς.
 • Μεριμνά για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, όταν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους αυτές εκδόθηκαν.
 • Τηρεί αρχείο αδειών.
 • Τηρεί ετήσια απογραφικά στοιχεία προόδου και δυνητικών εσόδων των αδειών που χορηγεί και των σχετικών προστίμων
 • Παρέχει τη νομοτεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας έναντι των αξιώσεων πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών, ως προς τον καταλογισμό των τελών αδειοδότησης, των προστίμων και των δαπανών πεζοδρομίων και συνδέσεων αποχέτευσης.
 • Ενημερώνει και συνεργάζεται με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την διαχείριση των βλαβών στα οδοστρώματα και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.