Διευθυντής: Τσάφος Νικόλαος
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 151, 12241 Αιγάλεω
Τηλέφωνο: 210 3402447
Φαξ: 210 3423422
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Μηχανολογικού αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων
    β1. Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Οχημάτων
    β2. Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης και Διάθεσης Τροχαίου Υλικού και Λοιπού Εξοπλισμού   
α. Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Γεωργίου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2103470643
Φαξ: 210 3423422
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τη στελέχωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Συλλέγει και καταγράφει αιτήματα με τις ανάγκες προμήθειας και επισκευής τροχαίου υλικού Διευθύνσεων του Δήμου.
 • Εισηγείται την αγορά νέων οχημάτων σύμφωνα με αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου.
 • Συντάσσει μελέτες για όλες τις προμήθειες τροχαίου υλικού και μηχανολογικού εξοπλισμού όπως και για την προμήθεια  ανταλλακτικών και λοιπόν εξαρτημάτων που αφορούν στην συντήρηση και επισκευή τους.
 • Μεριμνά για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευών οχημάτων.
 • Αποστέλλει τα εισηγητικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί.
 • Υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
 • Εισηγείται τη διάθεση, εκποίηση και καταστροφή του παλαιού τροχαίου υλικού και συντάσσει μελέτες συντήρησης τροχαίου υλικού.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους για την τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 


β. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων
Τμηματάρχης:
Αυλωνίτης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3422320
Φαξ: 210 3464072
E-mail: [email protected]

 • Είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία, την πλύση, λίπανση, τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και διατηρεί το αρχείο του Τμήματος
 • Τηρεί αρχείο καταγραφής στοιχείων που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των τροχοφόρων οχημάτων (ημερολογιακά, ανάλυση των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών κ.λπ.) ανά Διεύθυνση, Τμήμα και Γραφείο.
 • Είναι αρμόδιο για την επισκευή και συντήρηση των απορριμματοκιβωτίων (presscontainers).
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας του Τμήματος και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων. Μεριμνά για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο. και καρτών ελέγχου καυσαερίων) όλων των οχημάτων στα προβλεπόμενα διαστήματα.


    β1. Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Οχημάτων

 • Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή  των στοιχείων ραδιοεπικοινωνίας (CB) και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του συνόλου των οχημάτων του Δήμου καθώς και των υλικών και συσκευών που τα αποτελούν φορητές ή σταθερές συσκευές, αναμεταδότες κλπ.
 • Μεριμνά για την λήψη δεδομένων , μέσω κάρτας ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης, από όλα τα οχήματα του Δήμου που φέρουν  ταχογράφους  και την διάθεση τους για επεξεργασία και φύλαξη στις υπηρεσίες που τα διαχειρίζονται.
 • Τηρεί αρχείο καταγραφής στοιχείων που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχημάτων (ημερολογιακά, ανάλυση των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών κ.λπ.) ανά Διεύθυνση, Τμήμα και Γραφείο.


    β2. Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης και Διάθεσης Τροχαίου Υλικού και Λοιπού Εξοπλισμού

 • Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των χρησιμοποιούμενων υλικών, την λεπτομερή καταγραφή τους, καθώς και την φύλαξή τους μετά την  έξοδο τους από την αποθήκη.
 • Τηρεί αρχείο όλων των οχημάτων του Δήμου καθώς και αρχείο διάθεσης οχημάτων ανά υπηρεσία, αρχείο όλων των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων και δίκυκλων του Δήμου μεριμνώντας για την έκδοση νέων ή αντικατάσταση παλαιών αδειών ή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης, συνεργάζεται με το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων παρέχοντάς του τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης. Ολοκληρώνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (νέες ασφαλίσεις οχημάτων, διακοπή ασφαλίσεων, πληρωμή ασφαλίστρων, καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων σε επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία). Τέλος, μεριμνά για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) όλων των οχημάτων στα προβλεπόμενα διαστήματα.
 • Φροντίζει για την πληρωμή φόρων ή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και δικύκλων καθώς και για την θεώρηση αδειών των μοτοποδηλάτων.


 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.