Διευθυντής: Ρηγόπουλος Γεώργιος
Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 151, 122 41, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3422055
Φαξ: 210 3454703
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
γ. Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας
δ. Τμήμα Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας
   δ1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
ε. Τμήμα Επίβλεψης Λειτουργίας Υποδομών και Εγκαταστάσεων

στ.Τμήμα Οδοκαθαρισμού
ζ.Τμήμα Ειδικών Εργασιώνα. Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Τσιμπλιάρης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 3421776
E-mail: [email protected]

 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από τις δράσεις που αναπτύσσει η Διεύθυνση.
 • Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και καταγράφει τα αιτήματα των Τμημάτων με τις ανάγκες προμήθειας  υλικών, μηχανημάτων και ανάθεσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τον ανεφοδιασμό όλων των υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις – ανάγκες των υπολοίπων τμημάτων.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται τα μέσα που είναι κατάλληλα και τις ποσότητες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου της Διεύθυνσης
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και συντάσσει τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης και τις εγκρίσεις πιστώσεων προς την Οικονομική Επιτροπή.
 • Υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης.
 • Αποστέλλει στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, την πρόταση διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους με σκοπό τον καθορισμό του ύψους των ανταποδοτικών τελών.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τη στελέχωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα ημερήσια δελτία παρουσίας των εργαζομένων της Διεύθυνσης.
 • Αποδελτιοποιεί και συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και διατηρεί το Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων που αφορούν Άδειες κατ’ εξαίρεση οδήγησης εργαζομένων καθώς και Αδειών που αφορούν οχήματα τα οποία κινούνται εκτός ορίων Νομού Αττικής.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών όπου αυτές απαιτούνται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης.
 • Συγκεντρώνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης, Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου σχετικά με τις δράσεις της καθαριότητας.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες επιμόρφωσης, κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Προτείνει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που απαιτείται από τις δράσεις αυτές. Εισηγείται τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Φροντίζει για την υλοποίηση οδηγιών σχετικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της Δ/νσης, κατά το μέρος που αφορά στις οικείες αρμοδιότητες, εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους για τον Ιατρό Εργασίας και τους νοσηλευτές και μεριμνώντας για την τακτική προσέλευση των εργαζομένων.
 • Τηρεί μητρώο εργατικών ατυχημάτων
 • Συντάσσει καταστάσεις των εργαζομένων της Διεύθυνσης για τη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), γάλακτος, εμβολίων κλπ. και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας.
 • Φροντίζει σχετικά με την παραλαβή και διανομή των ως άνω ειδών.
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των σεμιναρίων σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, τα οποία λαμβάνει από το ηλεκτρονικό σύστημα CRM, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, μέσω των ανταποκριτών CRM.

 

β. Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμηματάρχης:
Γεωργαντάς Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 3470763
E-mail: [email protected]

 • Σχεδιάζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, με βάση την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων που ισχύει στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε συμφωνία με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Εισηγείται τους ποσοτικούς στόχους του Δήμου για την Ανακύκλωση και Ανάκτηση Υλικών
 • Αξιολογεί τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή τους λειτουργία.
 • Συνεργάζεται με τα υπάρχοντα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και εισηγείται στον ΕΟΑΝ τη δημιουργία νέων συστημάτων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αξιοποίησης ροών αποβλήτων παράλληλα με τα εγκεκριμένα συστήματα.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων επιλέγοντας την πιο βιώσιμη μέθοδο διαχείρισής τους.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ανάκτησης ενέργειας από δημοτικά απόβλητα (πχ. τηγανέλαια, βιομάζα κλπ.).
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων.
 • Υλοποιεί προγράμματα με σκοπό την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης.
 • Συνάπτει όλες τις συμβάσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των αποβλήτων.
 • Μεριμνά για την αποκομιδή των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας προερχόμενα από τις σχεδιασμένες ειδικές ροές αποβλήτων.
 • Φροντίζει για τον εντοπισμό, καταγραφή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων κατηγοριών Μ1, Ν1 και τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων με ίδια μέσα ή με την ανάθεση σε νόμιμο ανάδοχο εκ των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 • Φροντίζει για τον εντοπισμό, καταγραφή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, πλην της κατηγορίας Μ1, Ν1 και τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων  στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.)  σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.

 

γ. Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας
Τμηματάρχης:
Σαμπέρης Θεόδωρος
Τηλέφωνο: 210 3402531-32
E-mail: [email protected]

 • Παρακολουθεί τα προγράμματα του επιχειρησιακού σκέλους των εργασιών της Διεύθυνσης και την ενημερώνει για την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους.
 • Ενημερώνει τις υπόλοιπες Δ/νσεις του Δήμου για θέματα της αρμοδιότητάς τους για προβλήματα λειτουργίας της Πόλης που διαπιστώνει κατά τον καθημερινό έλεγχο.
 • Εφαρμόζει τον Κανονισμό Καθαριότητας και επιβλέπει τα πρόστιμα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Διεκπεραιώνει αλληλογραφία σχετικά με τις Πράξεις με την Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, απαντήσεις στη Νομική Διεύθυνση και στα Διοικητικά Δικαστήρια προκειμένου να εκδικαστούν προσφυγές έναντι των πράξεων.
 • Αποστέλλει στους δημότες απαντήσεις σχετικά με τις πράξεις Κανονισμού Παράβασης, μετά την λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων που υποβάλλουν στο Τμήμα.
 • Διατηρεί αρχείο πράξεων Παραβάσεων Κανονισμού Καθαριότητας.
 • Εποπτεύει και ελέγχει μέσω των ανταποκριτών του CRM την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος στη Διεύθυνση, έχοντας την ευθύνη της διανομής των αιτημάτων στα αρμόδια Τμήματα, της συλλογής των απαντήσεων από αυτά και της έγκαιρης αποστολής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 


δ. Τμήμα Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας
Τμηματάρχης:
Γαλαίος Μηνάς
Τηλέφωνο: 210 3422316
E-mail: [email protected]

 • Καταρτίζει τα προγράμματα και έχει την ευθύνη της υλοποίησης των εργασιών αποκομιδής των παραγομένων απορριμμάτων και της μεταφοράς τους στους προβλεπόμενους χώρους τελικής διάθεσης. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των εργασιών αποκομιδής
 • Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των δημοτικών και λαϊκών αγορών, των ιδρυμάτων, νοσοκομείων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων και λοιπού εμπορικού βιομηχανικού κόσμου, καθώς και τυχόν άλλων ροών (πλην βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας προερχόμενα από τις σχεδιασμένες ειδικές ροές αποβλήτων), όπως αυτές περιγράφονται κάθε φορά στον Εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων
 • Στελεχώνει όλα τα προγράμματα με το απαραίτητο εργατικό προσωπικό.
 • Τοποθετεί, όπου προβλέπεται ή είναι αναγκαίο, τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (Containers, σταθεροί συμπιεστές συλλογής απορριμμάτων) και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους.
 • Συνεργάζεται με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής και παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία των χώρων τελικής διάθεσης απορριμμάτων.
 • Τοποθετεί, όπου είναι αναγκαίο, κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού και επισκευής τους. Ενημερώνει το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τυχόν ελλείψεις αυτών.
 • Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό. Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει στοιχεία και ζυγολόγια που αφορούν την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής και τα αποστέλλει στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

δ1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

 • Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων (απορριμματοφόρων, οχημάτων ανακύκλωσης, ανοιχτών φορτηγών, βυτιοφόρων, επιβατηγών και μηχανημάτων έργου κλπ.) με το κατάλληλο προσωπικό (Οδηγοί - Χειριστές Μ.Ε.).
 • Μεριμνά για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων και την άμεση αποστολή τους στο ανάλογο Τμήμα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού σε περίπτωση βλαβών ή συγκρούσεων και για την έγκαιρη παραλαβή τους.
 • Φροντίζει για τον καθαρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Μηχανολογικού, από την οποία εφοδιάζεται με τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης για τα οχήματα και συνεννοείται μαζί τους για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο., κάρτα ελέγχου καυσαερίων, κ.λπ.) και διερευνά τις συνθήκες ατυχημάτων.
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του.

 

ε. Τμήμα Επίβλεψης Λειτουργίας Υποδομών και Εγκαταστάσεων
Τμηματάρχης:
Μπάδας Θωμάς
Τηλέφωνο: 210 3402525
Γραμματεία: 210 3402534
E-mail: [email protected]

 • Επιβλέπει και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων κατασκευάζει η/και λειτουργεί ο Δήμος Αθηναίων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του και τις προδιαγραφές των μηχανημάτων.
 • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των κινητών Σ.Μ.Α., τηρώντας τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές της άδειας λειτουργίας τους , φροντίζοντας ταυτόχρονα για τις συνθήκες υγιεινής των εγκαταστάσεων.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης τις προμήθειες που απαιτούνται για την λειτουργία και επισκευή όλων των Τμημάτων του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Σ.Μ.Α.
 • Διαθέτει Τεχνικό προσωπικό επίβλεψης της ομαλής λειτουργίας των Σ.Μ.Α.
 • Σε συνεργασία με τον Ε.Σ.Δ.Ν.Α. ελέγχει τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) που θα επεξεργάζονται .
 • Φροντίζει για την φύλαξη των κτιρίων και των Σ.Μ.Α. καθώς και για τη διαρρύθμιση - οργάνωση και καθαριότητα των εσωτερικών χώρων των Σ.Μ.Α. και της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί το ωράριο εργασίας (βάρδιες) των φυλάκων και νυχτοφυλάκων.
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης.

 

στ. Τμήμα  Οδοκαθαρισμού
Τμηματάρχης:
Τοπάλης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 3452551
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και των κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, υλοποιώντας τα προγράμματα οδοκαθαρισμού, ανά τομείς, σύμφωνα με τις ανάγκες των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Μεριμνά για το συνεχές άδειασμα και καθαρισμό των επιστήλιων και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων,
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό των Λαϊκών Αγορών.
 • Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμένους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας συντονίζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή των πάσης φύσεως απορριμμάτων.
 • Φροντίζει για τη συλλογή και απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου Αθηναίων (άλση, πλατείες, νησίδες, κλπ) και μεριμνά για την απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου (σκουπίδια) από αυτούς.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των αυλαίων χώρων εκκλησιών, των πλακόστρωτων και των υπόγειων διαβάσεων.
 • Μεριμνά για τη στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό των δημοτικών αφοδευτηρίων.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό και την επισκευή των εγκαταστάσεων (υδραυλικών-αποχέτευσης-ηλεκτρολογικών) των αφοδευτηρίων ειδοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες τεχνικές Διευθύνσεις του Δήμου.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη παραλαβή των απαραίτητων υλικών λειτουργίας των αφοδευτηρίων.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των αυτοκαθαριζόμενων τουαλετών που λειτουργούν σε διάφορα σημεία της πόλης
 • Επιμελείται αιτημάτων πολιτών, αρμοδιότητας του, τα οποία λαμβάνει από το ηλεκτρονικό σύστημα CRM, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, μέσω των ανταποκριτών CRM. Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό. Απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.

 


ζ. Τμήμα Ειδικών Εργασιών
Τμηματάρχης:
Καββαδίας Ανδρέας
Τηλέφωνο: 210 3470770
E-mail: [email protected]

 • Οργανώνει συνεργεία κατά τομείς της πόλης με ημερήσια και νυκτερινή εργασία αφενός μεν για τον καθαρισμό παράνομων αφισών, πανό κλπ., αφετέρου δε για την πλύση πλατειών, πεζόδρομων, υπόγειων διαβάσεων κ.λπ.
 • Διενεργεί καθαρισμούς εσωτερικών χώρων οικιών καθώς και κλείσιμο των εισόδων τους οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, υλοποιώντας τις Εισαγγελικές Εντολές.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνοντας στις νόμιμες διαδικασίες.
 • Προβαίνει σε βάψιμο κοινόχρηστων τοίχων, κολώνων και κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), προκειμένου να αφαιρεθούν συνθήματα.
 • Εποπτεύει και διενεργεί καθαρισμούς και antigraffitti προστασία σε κτίρια ιδιοκτησίας και χρήσης του Δήμου Αθηναίων, κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (παρτέρια, τοιχία κλπ.) και βάσεις μνημείων.
 • Φροντίζει για τη διάθεση ανοιχτών φορτηγών, μέσω του Γραφείου Κίνησης, καθώς και εργατών, για την απόσυρση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και κατόπιν ειδοποίησης και υπό την εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας. Φροντίζει για τη μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη των κατασχεθέντων τραπεζοκαθισμάτων και πραγματοποιεί ογκομέτρηση του χώρου που αυτά καταλαμβάνουν, την οποία αποστέλλει στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων.
 • Αποσύρει περίπτερα από κοινόχρηστους χώρους κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Αποσύρει εμπόδια τοποθετημένα παρανόμως επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος (πχ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος), κατόπιν εντολής της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Διατηρεί γραμματεία και συνεργείο σε 24ωρη βάση, ώστε να ανταποκρίνεται στις εντολές των Υποδιεύθυνσεων της Τροχαίας Αττικής για τη ρίψη πριονιδιού σε σημεία του οδοστρώματος, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, που έχουν πέσει λάδια από διερχόμενο όχημα ή άλλη αιτία.
 • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, τα οποία λαμβάνει από το ηλεκτρονικό σύστημα CRM, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, μέσω των ανταποκριτών CRM. Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό. Απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.
 • Εισηγείται των αναγκών προμήθειας επιδαπέδιων και επιστύλιων απορριμματοδοχείων, μεριμνά για την τοποθέτησή τους και φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή τους.
 • Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό της πόλης σε Εθνικές Εορτές, Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις, εορτασμούς εκκλησιών κλπ. Φροντίζει για την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών σε όποιες από τις παραπάνω εκδηλώσεις απαιτηθεί.
 • Φροντίζει για τη διάθεση, φύλαξη και συντήρηση του εκλογικού υλικού (κάλπες - παραβάν κλπ.), τόσο σε περίπτωση εκλογών όσο και στην περίπτωση εκλογών Συλλόγων, Σωματείων κλπ. κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών.
 • Συνδράμει με τη διάθεση εργατών και πλυστικού μηχανήματος τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού στον καθαρισμό των σιντριβανιών της πόλης
 • Διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, βαφείς κλπ.) για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

 


 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.