Διευθυντής: Ξύστρας Χρήστος
Τηλέφωνο: 210 5277347, 210 5277387
E-mail Δ/νσης: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
Επιπλέον ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τα τμήματα που προΐσταται και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των εν λόγω οικονομικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τη σχετική κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του ΓΛΚ. Για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, ο προϊστάμενος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της προετοιμασίας του Μ.Π.Δ.Σ και του ετήσιου προϋπολογισμού του φορέα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το ΓΛΚ και το εποπτεύον Υπουργείο και για τη διαβίβαση των προβλέψεων στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, μετά την έγκρισή τους από το όργανο διοίκησης του φορέα. Συντάσσει τις εκθέσεις του φορέα της παραγράφου 3 του άρθρου 45 και της παραγράφου 12 του άρθρου 54 του Ν.4270/14.
 2. Καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα σε μηνιαία βάση.
 3. Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και για τη διαβίβαση σε μηνιαία βάση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα. Επίσης, εξασφαλίζει ότι ο φορέας του διαθέτει τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, την έγκριση και την παρακολούθηση όλων των δεσμεύσεων μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων.
 4. Υπογράφει την Πράξη Βεβαίωσης περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου και δέσμευσης αυτής για την πληρωμή της δαπάνης, που συντάσσεται επί της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης(Π.Δ.80/2016 Άρθρο  3 παρ.2) Επίσης υπογράφει  ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμών και τις πράξεις ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων διαρκούντος του έτους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του β.δ.17.5/15.6.1959.
 5. Μεριμνά ώστε τα τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών να εξοφλούνται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, μεριμνά για την εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 66 του Ν.4270/14.
 6. Συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του με τη συνδρομή όλων των υπηρεσιών του φορέα, που οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα τα στοιχεία αυτά.
 7. Εφαρμόζει τις οδηγίες οικονομικής διαχείρισης που εκδίδονται από το ΓΛΚ και το εποπτεύον Υπουργείο και μπορεί να εισηγείται την εξειδίκευσή τους.


Περαιτέρω, ο προϊστάμενος/νη της Δ/νσης μεριμνά και για τα εξής:

 • Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον προϋπολογισμό του φορέα, στο εποπτεύον Υπουργείο, στο ΓΛΚ και στον Υπουργό Οικονομικών.
 • Την πιστή τήρηση των στόχων του ισοζυγίου,των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα του, τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από το φορέα.
 • Την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στο ανώτατο όργανο διοίκησης του φορέα, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων του φορέα.
 • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ.
 • Την είσπραξη των εσόδων του φορέα.
 • Τη σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση, αναφορικά τόσο με τις δαπάνες όσο και με την είσπραξη εσόδων.
 • Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του φορέα.
Η Διεύθυνση Οικονομικών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α.   Τμήμα Προϋπολογισμού
β.   Τμήμα Λογιστηρίου
γ.   Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων
δ.   Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
ε.   Τμήμα Εσόδων
στ. Τμήμα Μισθοδοσίας
ζ.   Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Συμβάσεων

 


α. Τμήμα Προϋπολογισμού
Τμηματάρχης:
Πολυμέρου Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο: 210 5277381
E-mail: [email protected]

 • Συντάσσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
 • Παρακολουθεί διαρκώς την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες  εισηγείται την αναμόρφωση αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και χορήγηση συμπληρωματικών εκτάκτων πιστώσεων.
 • Τηρεί το βιβλίο «Μητρώο Δεσμεύσεων» σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου, το βιβλίο «Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων» και το βιβλίο «Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής».
 • Καταρτίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Λογιστήριο του Δήμου, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου, στην Οικονομική Επιτροπή, την τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της § 9 του Άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014.
 • Προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη κατάρτισης του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το δια τακτή, της σύνταξης Βεβαίωσης της § 2 του Άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 και καταχώρισης των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και της σύνταξης της σχετικής βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσού διάθεσης της πίστωσης.    
 • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης του σχεδίου βεβαίωσης των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό σε συνεργασία με το Τμήμα Μισθοδοσίας.
 • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης του σχεδίου βεβαίωσης όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων του δήμου  που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, για την ύπαρξη ή μη της απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εξελίξεων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού εξόδων και παροχής πληροφοριών στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, σχετικά με τα αρμόδια υπόλοιπα των πιστώσεων.
 • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου.

 

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Αθηναίων για τα αντίστοιχα έτη:

ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2021
ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2022
ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2020  

 

Πίνακες Στοχοθεσίας που αφορούν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την Υποχρεωτική Αναμόρφωση αυτού (βάσει του Ν.4555 άρθρο.202, άρθρο 4Ε παρ.1) για τα αντίστοιχα έτη:

ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021
ΕΤΟΣ 2022    

 


β. Τμήμα Λογιστηρίου
Τμηματάρχης: Σκλαβενίτης Περικλής
Τηλέφωνο: 210 5277325
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία (Β.Δ. 17−5/15.6.1959, Π.Δ. 315/1999) Βιβλία & Στοιχεία.
 • Καταρτίζει τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου (Απολογισμό − Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης – Προσαρτήματα Τέλους Χρήσεως).
 • Υποβάλλει τις Οικονομικές Καταστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας & λοιπούς φορείς.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία των παραστατικών κάθε δαπάνης πλην αυτών που καταχωρούνται από τους διαχειριστές αποθηκών των αρμόδιων διευθύνσεων.
 • Επιμελείται της σύνταξης περιοδικών και ετήσιων Απογραφών των πάσης φύσεως Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, αναλωσίμων κ.λπ. υλικών, σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με αυτές.
 • Παρακολουθεί την καθημερινή και μηνιαία διαμόρφωση της απολογιστικής κατάστασης εσόδων.
 • Τηρεί αρχείο ετήσιων απολογισμών εσόδων και εξόδων του Δήμου
 • Παραλαμβάνει απ’ ευθείας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, (εκτός του πρώτου τιμολογίου-λογαριασμού που θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών), το σχετικό φάκελο προμήθειας των επόμενων λογαριασμών, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την καταχώρηση των τιμολογίων και την διαβίβασή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
 • Έχει την ευθύνη μηνιαίας καταχώρησης στατιστικών στοιχείων (Απολογισμού –Ισολογισμού) στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και της αποστολής οικονομικών στοιχείων μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Συντάσσει και αποστέλλει μηνιαίες αναφορές ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναρτά στη Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων. Υποβάλλει πίνακες με οικονομικά στοιχεία σε κρατικούς Οργανισμούς, Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία κ.ά., και Reports προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
 • Παρακολουθεί τους λογαριασμούς ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, ενημερώνει το μητρώο παγίων και υπολογίζει τις αποσβέσεις. Παρακολουθεί τις επιχορηγήσεις, τα δάνεια, τους υπολόγους, τις Συμμετοχές. Καταχωρεί τα τιμολόγια παγίων και έργων. Ενημερώνει μεταβατικούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.
 • Παρέχει στοιχεία για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών σύμφωνα με τα εκάστοτε δημοσιονομικά πρότυπα.
 • Προβαίνει σε συμφωνία μεταξύ Γενικής Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης όλων των τραπεζικών λογαριασμών και του ταμείου του Δήμου
 • Μεριμνά για τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων στα Βιβλία του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου
 • Καταχωρεί  στο Οικονομικό Πρόγραμμα τα εντάλματα προπληρωμής και εκδίδει το αντίστοιχο Γραμμάτιο Είσπραξης.
 • Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις  που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών  και μεριμνά για την ετοιμασία περιοδικών οικονομικών αναφορών.
 • Διενεργεί την απόδοση κρατήσεων προμηθευτών και μισθοδοσίας και τη συμφωνία αυτών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας κλπ.)
 • Μεριμνά για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε3,Ε2,Ε9,Ν,) έκτακτων περιοδικών ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών,  μισθωτήρια ακινήτων καθώς και της συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών – πελατών, με στοιχεία που παρέδωσαν τα καθ’ ύλην αρμόδια τμήματα.
 • Αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ τα πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, που αφορούν τη Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και της τήρησης του μητρώου αυτών.Ισολογισμοί 2000 - 2017


Εκθέσεις Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
γ. Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων
Τμηματάρχης: Φανακίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277309
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία, σύμφωνα με το απλογραφικό σύστημα και εκδίδει το Ημερήσιο και Μηνιαίο Δελτίο Ταμειακής Κατάστασης.
 • Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των καθημερινών εισπράξεων, των εισπράξεων από τα Περιφερειακά Ταμεία του Δήμου και την επιμέλεια της οργάνωσης, της παράδοσης και της αποστολής τους στην Τράπεζα, μέσω χρηματαποστολών, καθώς και τον έλεγχο και τη συμφωνία των παραδιδόμενων με τα λογιστικά βιβλία.
 • Επιμελείται της είσπραξης των πάσης φύσεως Τακτικών και Εκτάκτων Εσόδων του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.), Σ.Α.Τ.Α., ειδικά επενδυτικά προγράμματα, Δ.Ε.Η. κ.λπ., εκτός αυτών που εισπράττει το Τμήμα Εσόδων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή και επεξεργασία των Χρηματικών Ενταλμάτων Μισθοδοσίας και πάσης ιδίας φύσεως αμοιβών, καθώς και την οργάνωση και επιμέλεια της πληρωμής τους, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού.
 • Χορηγεί στους υπαλλήλους του (μόνιμους και ΙΔΑΧ) προκαταβολές έναντι της μισθοδοσίας τους για αντιμετώπιση σημαντικών λόγων προσωπικών, οικογενειακών, υγείας κλπ. Οι λεπτομέρειες χορήγησης αυτών (δικαιολογητικά, ανώτατο όριο προκαταβολών για τον Δήμο, ανώτατο ποσό προκαταβολής ανά αιτούντα, τρόπος / ποσό παρακράτησης κλπ) ως και οι γενικότερες διαδικασίες καθορίζονται με Απόφαση Δημάρχου.
 • Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της διενέργειας -κατόπιν έγγραφης εντολής του Διευθυντή Οικονομικών και Δημοτικού Ταμία- των πληρωμών των Χρηματικών Ενταλμάτων και της υπογραφής της πράξης εξόφλησής τους.
 • Επιμελείται της απόδοσης των πάσης φύσεως κρατήσεων και φόρων υπέρ τρίτων, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Λογιστήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών και σε συνεργασία με το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, το οποίο έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα του προσδιορισμού των κρατήσεων μισθοδοσίας.
 • Έχει την ευθύνη απόδοσης στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 • Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων και την πληρωμή τους.
 • Ελέγχει τη νομιμοποίηση των δικαιολογητικών για την πληρωμή των δικαιούχων των Χρηματικών Ενταλμάτων, εκτός αυτών της μισθοδοσίας.
 • Τηρεί αρχεία των πληρωθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Εισηγείται την έκδοση των Τακτοποιητέων / Συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Μεριμνά για την παρακολούθηση των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών (δεσμευμένων ή μη) και των λογαριασμών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός των τραπεζικών λογαριασμών των Λεσχών Φιλίας.
 • Παρακολουθεί/Διαχειρίζεται ειδικά θέματα (κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, Επενδυτικά/Αναπτυξιακά (ΕΣΠΑ)/Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα κ.λπ.).
 • Έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων κατασχέσεων (εξαιρουμένων αυτών της μισθοδοσίας) και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
 • Έχει την ευθύνη παραγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) στοιχείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των σχετικών εκδιδόμενων Χρηματικών Ενταλμάτων (με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς).
 • Καταγράφει τις ταμειακές ανάγκες των Δημοτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό και συντονισμό της επιχορήγησης τους.
 • Χορηγεί στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων υπερβαίνει το 90%, ταμιακές διευκολύνσεις, πριν την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και κατόπιν εγγράφου εντολής του Δημάρχου προς το Δημοτικό Ταμία, έναντι υπογεγραμμένων προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων προκειμένου να καταβάλουν ανελαστικές υποχρεώσεις τους σε Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και προς το προσωπικό τους. Οι ταμιακές αυτές διευκολύνσεις παρακρατούνται / συμψηφίζονται από τα σχετικώς εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα.
 • Τηρεί το αρχείο των παραδιδόμενων κατά τα παρελθόντα έτη στο Δήμο Αθηναίων Εγγυητικών Επιστολών.
 • Εκδίδει Εγγυητικές Επιστολές.
 • Συντάσσει τις οικονομικές μελέτες για την ανάγκη σύναψης δανείων.
 • Είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση και παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων του Δήμου, βάσει των τρεχουσών μακροοικονομικών δεδομένων, με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό τόκων και χρεολυσίων, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
 • Μεριμνά για την εξυπηρέτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανειακών συμβάσεων του Δήμου.
 • Διενεργεί τη μελέτη και την εκπόνηση των ταμειακών προγραμμάτων ροής, ως και του σχετικού χρονολογίου, για την εξέλιξη των εισπράξεων-πληρωμών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
 • Είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την παροχή αυτών σε φορείς, υπηρεσίες Κ.Ο.Κ., καθώς και τη δημιουργία οικονομικών εκθέσεων προς οίκους αξιολόγησης και λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Διενεργεί τη νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων σε Πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Διαμορφώνει ειδικές συμβάσεις με τράπεζες και φορείς, που αφορούν σε πληρωμές οφειλών δημοτών, μισθοδοσίας, πληρωμές Δήμου προς τρίτους, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.δ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
Τμηματάρχης: Καλαμπόκη Ισμήνη
Τηλέφωνο: 210 5277385
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία (Β.Δ. 17-5/ 15.6.1959, Ν. 4270/2014, Ν.4446/22-12-2016 κλπ.) Βιβλία και Στοιχεία.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του δήμου , με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών του δήμου με βάση τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποστέλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την ευθύνη έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης και τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Έχει την ευθύνη  για την έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων
 • Έχει την ευθύνη της Ακύρωσης των Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Έχει την ευθύνη αποστολής των Χρηματικών Ενταλμάτων στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου, για όσο χρόνο υφίσταται η συγκεκριμένη υποχρέωση
 • Έχει την ευθύνη αποστολής στοιχείων, καταστάσεων και Χρηματικών Ενταλμάτων στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου
 • Συντάσσει έγγραφα προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του Δήμου για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών των δαπανών τους εφόσον κατά τον έλεγχό τους διαπιστώνονται θεραπεύσιμες ελλείψεις.
 • Συντάσσει έκθεση επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβάλλει μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 26 του Ν. 4270/2014.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ως κάτωθι:
 1.     Ημερολόγιο Χρηματικών Ενταλμάτων
 2.     Βιβλίο Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ)
 3.     Βιβλίο χορηγούμενων προπληρωμών
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και της εισήγησης στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης πρωτοκόλλου και αρχείου εκδιδομένων Χρηματικών Ενταλμάτων και διακίνησης της αλληλογραφίας.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των Πράξεων της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και μέριμνα για τον καταλογισμό των υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού.
 • Έχει την ευθύνη της ανάρτησης των Χρηματικών Ενταλμάτων στη Διαύγεια και το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

 


ε. Τμήμα Εσόδων

Τμηματάρχης: Παφίτου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 210 52.77.316

Στοιχεία επικοινωνίας ανά αντικείμενο Τμήματος:

Ηλεκτρονικές Πληρωμές: 210 52.77.346, 210 52.77.348
 
Κλήσεις ΚΟΚ: 210 52.77.251, 210 52.77.217, 210 52.77.278,  210 52.77.365
 
Κοινόχρηστοι Χώροι: 210 52.77.332-3
 
Επισιτιστικά: 210 52.77.330
 
Ανταποδοτικά Τέλη (Μόνο Ταμείο): 210 52.77.331
 
Μισθώματα:  210 52.77.312
 
Πολεοδομικά-Αποχέτευση: 210 52.77.307
 
Αναγκαστικά Μέτρα: 210 52.77.337-8
 
 • Επιμελείται την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου
 • Ελέγχει τα πάσης φύσεως έσοδα και καταχωρίζει το σύνολο των ημερησίων εισπράξεων ανά κατηγορία. Συντάσσει μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εισπράξεων.
 • Συγκεντρώνει τα γραμμάτια παραλαβής των ταμείων, τα ελέγχει και αποδίδει τις ημερήσιες εισπράξεις.
 • Τηρεί το αρχείο των τριπλοτύπων είσπραξης των εσόδων του Δήμου.
 • Δημιουργεί και εκδίδει γραμμάτια είσπραξης.
 • Ελέγχει χρηματικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο ταμείο από τις υπηρεσίες του Δήμου και εκδίδει αποδεικτικά παραλαβής
 • Ενημερώνει τους χρηματικούς τίτλους για την άσκηση προσφυγών και διαμορφώνει αυτούς σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Συμβιβασμού και του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 • Φροντίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Προωθεί τις εντολές κατασχέσεων προς τους δικαστικούς επιμελητές
 • Ορίζει και παρακολουθεί τα προγράμματα πλειστηριασμού και κατασχέσεων
 • Παρακολουθεί τη διεξαγωγή υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Διευθύνσεως και αποστέλλει νομικώς τεκμηριωμένη άποψη της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών και ανακοπών.
 • Επιμελείται της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
 • Επιμελείται της αποστολής Ταμιακών Προσκλήσεων – Ειδοποιήσεων στους οφειλέτες
 • Διεκπεραιώνει τις ταχυδρομικές επιταγές.
 • Εισπράττει τα πρόστιμα παράνομης στάθμευσης.
 • Εισπράττει τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες κλήσεις.
 • Εξυπηρετεί τους δημότες, αποστέλλει και ταξινομεί τα ειδοποιητήρια που αφορούν μεγάλα ποσά.
 • Αποστέλλει τις καταστάσεις ελέγχου από κλήσεις (Σ.Ε.Σ.Ο.) στα αντίστοιχα τμήματα της τροχαίας
 • Διεκπεραιώνει την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία
 • Επιμελείται της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 • Συντάσσει την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή και την αίτηση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαστικούς επιμελητές.
 • Συντάσσει τις εκθέσεις εντολών κατασχέσεων και προγραμμάτων.
 • Παρακολουθεί και εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές πληρωμές.στ. Τμήμα Μισθοδοσίας
Τμηματάρχης:
Στρατογιάννη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 210 5277434
Φαξ: 210 5278118
E-mail: [email protected]

 • Προβαίνει στην ηλεκτρονική καταχώρηση των μεταβολών του μόνιμου και ημερομίσθιου προσωπικού, που σχετίζονται με την μισθοδοσία του.
 • Εκδίδει και ελέγχει κάθε μορφής βεβαιώσεων μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων (τακτική μισθοδοσία , υπερωριακή απασχόληση, έξοδα κίνησης κλπ.) . Μετά από θεώρηση και υπογραφή από τους αρμόδιους προϊσταμένους, διαβιβάζονται έγκαιρα στο τμήμα Εκκαθάρισης & Εντολής Δαπανών για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
 • Συντάσσει καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για εκείνους τους υπαλλήλους, που έχουν επιλέξει ως ασφαλιστικό τους φορέα το ΙΚΑ.
 • Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας για την φορολογική ενημερότητα κάθε μόνιμου υπαλλήλου.
 • Φροντίζει για την απόδοση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ, την παραλαβή των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και την χορήγησή τους στους ασφαλισμένους.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό των κωδικών, που αφορούν στην μισθοδοσία των μονίμων και ημερομισθίων υπαλλήλων και χορηγεί βεβαιώσεις αποδοχών στους εργαζομένους ( για συνταξιοδότηση, λήψη δανείου κλπ.).
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις των εργαζομένων για την εφορία.
 • Δημιουργεί και αποστέλλει τα αρχεία μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για την καταβολή των αποδοχών στους δικαιούχους.
 • Επιμελείται για την αποζημίωση του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων καθώς και την αποζημίωση εξόδων κίνησης στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και της εκκαθάρισης των δαπανών μισθοδοσίας του δήμου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης και παρακολούθησης των κατασχέσεων επί της μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού. Το μητρώο θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από τις δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Έχει την ευθύνη της μηνιαίας δήλωσης των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

 


ζ. Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Συμβάσεων
Τμηματάρχης:
Σαϊνίδου Σοφία
Τηλέφωνο: 210 5277352
E-mail: [email protected]
 

Οδηγός προς Δήμους για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις

 • Παρακολουθεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, οι συμφωνίες πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης και τα δυναμικά συστήματα αγορών) και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων.
 • Καταρτίζει ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων, όπου καταχωρίζονται στοιχεία όπως:
 1. η επωνυμία του αναδόχου,  
 2. το είδος της προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου,
 3. το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
 4. ο αριθμός της Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης  σύμφωνα με το   Π.Δ. 80/2016,
 5. στοιχεία που αφορούν το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, το νομικό πλαίσιο, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης, το στάδιο υλοποίησης και την κατάσταση πληρωμής.
 • Συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών και τα επιμέρους τμήματά της για ανταλλαγή στοιχείων και παροχή πληροφοριών.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων σε σχέση με την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και ενημερώνει αρμοδίως.
 • Συντάσσει με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και μέχρι την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου, ετήσια απογραφή των καταρτισθεισών συμβάσεων, για ποσά άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, εκ τελεσθεισών και μη με ειδική αναφορά στο υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο για τις εκκρεμείς συμβάσεις. 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.