Διευθυντής: Καρανικόλας Νικόλαος
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 5277526
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α.    Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β.    Τμήμα Α’ Κοιμητηρίου
γ.    Τμήμα Β’ Κοιμητηρίου
δ.    Τμήμα Γ’ Κοιμητηρίου
ε.    Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας
στ.  Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων
ζ.    Τμήμα Περιουσιακών Στοιχείων, Κοινοχρήστων Χώρων, Κτηματολογίου και Κληροδοτημάτων
        


α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Αναγνωστοπούλου Σοφία
Τηλέφωνο: 210 5277272
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον προϊστάμενο της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Διεύθυνσης (παρουσιολόγιο, άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Διατηρεί, χειρίζεται και ενημερώνει τις μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν στις δραστηριότητες των Κοιμητηρίων και της Δημοτικής Περιουσίας.
 • Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου σε ότι αφορά τη Διεύθυνση.
 • Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε αναγκαία αλλαγή, συμπλήρωση ή και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Μεριμνά για τα οικονομικά θέματα της Δ/νσης, (προϋπολογισμός, δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις πιστώσεων).
 • Παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Δ/νσης.
 • Εισηγείται ετησίως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων από φύλαξη οστών, φύλαξη και καθαριότητα οικογενειακών τάφων, οστεοφυλακίων, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού
 • Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια απαραίτητων για την λειτουργία των Κοιμητηρίων ειδών (κεριών και ειδών συντήρησης και αφής κανδηλιών, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ανάγκης), και κινεί τις σχετικές διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνισμών και την υλοποίηση των συνακόλουθων συμβάσεων, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών και της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

 

β. Τμήμα Α΄ Κοιμητηρίου
Τμηματάρχης:
Παπαχαραλάμπους Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 9221173
Φαξ: 210 9247641
E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 9224228
Τηλέφωνο Κοινού: 210 9236720, 210 9236118

 • Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Α΄ Κοιμητηρίου, της διάρθρωσης του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και πιστής τήρησης του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Τηρεί αρχείο τάφων παρακολουθώντας κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει τις άδειες τάφων και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.) και σύμφωνα με μελέτες συντηρητών αρχαιοτήτων όταν πρόκειται για τη συντήρηση διατηρητέων οικογενειακών τάφων και καλλιτεχνημάτων επ’ αυτών.
 • Βεβαιώνει τα τέλη και δικαιώματα από φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Συντάσσει καταλόγους  των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων τις οποίες διαβιβάζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του Κοιμητηρίου.
 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των Κοιμητηρίων.
 • Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Τεχνική Έκθεση του μηχανικού ή εργοδηγού του Κοιμητηρίου.
 • Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής και συντήρησης τα οποία κρίνονται αναγκαία.
 • Έχει τη γενικότερη ευθύνη επιμέλειας των χώρων του κοιμητηρίου (καθαριότητα, πράσινο κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κ.λπ.).
 • Μεριμνά γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό των χώρων και φροντίζει για την τήρηση ευταξίας και κοσμιότητας σε όλους τους χώρους του Κοιμητηρίου, εξωτερικούς και στεγασμένους.

 

γ. Τμήμα Β΄ Κοιμητηρίου
Τμηματάρχης:
Κουτρέτση Βαρβάρα
Ταχ. Δ/νση: Ηρακλείου και Τραλλέων, 111 42 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2920531
Φαξ: 210 2920531
E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο Κοινού: 210 2911763, 210 2931266

 • Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Β’ Κοιμητηρίου, της διάρθρωσης του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και πιστής τήρησης του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Τηρεί αρχείο τάφων παρακολουθώντας κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει τις άδειες τάφων και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.) και σύμφωνα με μελέτες συντηρητών αρχαιοτήτων όταν πρόκειται για την συντήρηση διατηρητέων οικογενειακών τάφων και καλλιτεχνημάτων επ’ αυτών.
 • Επιμελείται την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων του κοιμητηρίου.
 • Βεβαιώνει τα τέλη και δικαιώματα από φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Συντάσσει καταλόγους των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων τις οποίες διαβιβάζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του Κοιμητηρίου.
 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των Κοιμητηρίων.
 • Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Τεχνική Έκθεση του μηχανικού ή εργοδηγού του Κοιμητηρίου.
 • Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής και συντήρησης τα οποία κρίνονται αναγκαία.
 • Έχει τη γενικότερη ευθύνη επιμέλειας των χώρων του κοιμητηρίου (καθαριότητα, πράσινο κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κ.λπ.).
 • Μεριμνά γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό των χώρων και φροντίζει για την τήρηση ευταξίας και κοσμιότητας σε όλους τους χώρους του Κοιμητηρίου, εξωτερικούς και στεγασμένους.

 


δ. Τμήμα Γ΄ Κοιμητηρίου
Τμηματάρχης:
 Κόνιαρη Σταυρούλα
Ταχ. Δ/νση: Θηβών και Κοτυόρων, 18 454 Νίκαια
Τηλέφωνο: 210 5612357
Φαξ: 210 5694440
E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο Κοινού: 210 5612206, 210 5452921, 210 5696539

 • Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Γ΄ Κοιμητηρίου, της διάρθρωσης του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και πιστής τήρησης του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Τηρεί αρχείο τάφων παρακολουθώντας κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει τις άδειες τάφων και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.) και σύμφωνα με μελέτες συντηρητών αρχαιοτήτων όταν πρόκειται για την συντήρηση διατηρητέων οικογενειακών τάφων και καλλιτεχνημάτων επ’ αυτών.
 • Επιμελείται την έγκαιρη κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων του κοιμητηρίου.
 • Βεβαιώνει τα τέλη και δικαιώματα από φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Συντάσσει καταλόγους των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων τις οποίες διαβιβάζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του Κοιμητηρίου.
 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων και των ταφικών μνημείων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των Κοιμητηρίων.
 • Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Τεχνική Έκθεση του μηχανικού ή εργοδηγού του Κοιμητηρίου.
 • Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής και συντήρησης τα οποία κρίνονται αναγκαία.
 • Έχει τη γενικότερη ευθύνη επιμέλειας των χώρων του κοιμητηρίου (καθαριότητα, πράσινο, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κ.λπ.).
 • Μεριμνά γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό των χώρων και φροντίζει για την τήρηση ευταξίας και κοσμιότητας στα κοιμητήρια και στα γραφεία.
 • Κινεί τις διαδικασίες προμήθειας κεριών και ειδών συντήρησης και αφής κανδηλιών (σογιέλαιο κλπ) καθώς και τις διαδικασίες έγκρισης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμού, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών.

 

ε. Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας
Τμηματάρχης:
Γαλούνης Σταμούλης
Τηλέφωνο: 210 5277290
E-mail: [email protected]

 • Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής, καταρτίζει μελέτες συντήρησης και βελτίωσης κτιρίων προκειμένου να τηρούνται οι προδιαγραφές συντήρησης και να διασφαλίζεται η αξία των ακινήτων.
 • Μεριμνά για τη νόμιμη και τυπική παραχώρηση χρήσης του κάθε ακινήτου που βρίσκεται υπό την εποπτεία του.
 • Μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και γενικά πάσης φύσεως μονίμων ή προχείρων εγκαταστάσεων αυτού.
 • Συντάσσει σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια – συμφωνητικά.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των Δημοτικών Ακινήτων - Περιπτέρων.
 • Επιμελείται την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των μισθωτηρίων – συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων (των συμβολαίων) από τους υπόχρεους μισθωτές.
 • Τηρεί βιβλία από τα οποία φαίνονται κατά τάξη οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, ο σκοπός της χρήσεως, το μίσθωμα, ο χρόνος ενάρξεως και λήξεως της μίσθωσης, καθώς και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση.
 • Παρακολουθεί το χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των καταστημάτων του Δήμου και την έγκαιρη ενέργεια για τη διεξαγωγή δημοπρασιών προς επαναμίσθωση αυτών.
 • Βεβαιώνει γενικά τα μισθώματα εκ των δημοτικών ακινήτων, καταστημάτων, εκμισθωμένων περιπτέρων και λοιπών χώρων.
 • Παρακολουθεί τις ενοικιοστατικές διατάξεις και σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση εφαρμόζει αυτές επί των μισθώσεων των δημοτικών ακινήτων.
 • Παρακολουθεί τη χρήση μισθωμένων ακινήτων από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό και δεν επιτρέπει την υπεκμίσθωση σε τρίτους.
 • Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημόσιο Ταμείο και ενεργεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών και τη Νομική Διεύθυνση την αποβολή των μη συνεπών μισθωτών και την περαιτέρω διαδικασία για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων.
 • Έχει την ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου της διατήρησης των κτιρίων σε άρτια λειτουργική κατάσταση και σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων (φθορών, βλαβών κ.λ.π.) εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις και συνεργάζεται με το Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας, Συντονισμού Δημοτικών Κοινοτήτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αποκέντρωσης & Διοίκησης, σχετικά με την τήρηση του προγράμματος τακτικής συντήρησης των κτιρίων.
 • Παραλαμβάνει από την αρμόδια Διεύθυνση πλήρη τεχνικό φάκελο ως προς την κατάσταση και την επιφάνεια των προς μίσθωση ακινήτων, καθώς και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα Δ.Ε.Η. και Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία πλήρη φάκελο ως προς τις οικοδομικές άδειες ή τυχόν τακτοποιήσεις αυτών, καθώς και τα ενεργειακά πιστοποιητικά που απαιτούνται ως προς τη μίσθωση ακινήτων.
 • Παραλαμβάνει σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής τα ακίνητα που λήγει η μίσθωσή τους, συντάσσοντας πρακτικά παραλαβής – παράδοσης και έκθεση για την κατάσταση του ακινήτου.
 • Επιμελείται της διενέργειας των πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών, προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
 • Τηρεί αρχείο φακέλων.
 • Παραλαμβάνει και τηρεί αρχείο Εγγυητικών Επιστολών σχετικών με τις αρμοδιότητές του.

 

στ. Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων
Τμηματάρχης:
 Τσιπούρα Ελένη
Τηλέφωνο: 210 5277233
E-mail: [email protected]

 • Φροντίζει για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτων (συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση για καθορισμό τιμής μονάδος και για βεβαίωση είσπραξης υποχρεώσεων τρίτων).
 • Επιμελείται της προσκύρωσης μικρών εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησίες (συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων, κλπ )
 • Μεριμνά για την αγορά ακινήτων με δημοπρασία ή με τη διαδικασία της απ’ ευθείας αγοράς από το Δήμο (εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων, αποστολή δικαιολογητικών για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων)
 • Επιμελείται την από το Δημόσιο παραχώρηση χρήσης ή κυριότητας ακινήτων, προς το Δήμο.
 • Διεκπεραιώνει την εξόφληση των δικαστικών εξόδων που αναφέρονται σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
 • Τηρεί αρχείο φακέλων κυριότητας αγορών, απαλλοτριώσεων
 • Συνεργάζεται με Διευθύνσεις του Δήμου για τη συντέλεση απαλλοτριώσεων και την αγορά ακινήτων.
 • Συνεργάζεται με τους πιστοποιημένους εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων ( Αντικειμενική και Αγοραία Αξία ).
 • Διαχειρίζεται τις πράξεις εφαρμογής που έχουν συνταχθεί για όλες τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων (εισφορά γης, απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις ) και συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για τη διαχείριση όλων των πράξεων εφαρμογής και για την έκβαση όλων των προσφυγών για καθορισμό τιμής μονάδας σε αντιστοιχία με τις εδαφικές εκτάσεις και τους ιδιοκτήτες που αφορούν.
 • Προωθεί την αγορά ή συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για λόγους ρυμοτομίας, εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου και απόκτησης ακινήτων για κοινωφελή κτίρια και συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις ως προς την πορεία των ως άνω αγορών ή συντελέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
 • Μεριμνά για τον ετήσιο προγραμματισμό των δαπανών αγοράς και απαλλοτρίωσης ακινήτων κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στα ετήσια έσοδα από το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π. της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και άλλες πηγές εσόδων (Πράσινο Ταμείο, Δωρεές, Κρατική χρηματοδότηση κλπ).
 • Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Συντάσσει, κάθε τέλος του μήνα, βεβαιώσεις για τη συνέχιση χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής μισθωμάτων.
 • Συντάσσει σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση, τα σχετικά μισθωτήρια – συμφωνητικά.

 

ζ. Τμήμα Περιουσιακών Στοιχείων, Κοινοχρήστων Χώρων, Κτηματολογίου και Κληροδοτημάτων
Τμηματάρχης:
 Νανούρης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 210 5277203
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.
 • Μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα ακίνητα.
 • Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και συντάσσει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Περιβάλλοντος, σχετικά για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματα.
 • Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 • Περιφρουρεί τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής επί της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 • Καταρτίζει, για κάθε έναν από τους κοινόχρηστους χώρους, ειδικό φάκελο, ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ΄ αυτών δικαιώματα του Δήμου, ως και τα σχετικά για κάθε ένα από αυτούς σχεδιαγράμματα.
 • Καταρτίζει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου αστικά και μη κτήματα.
 • Καταρτίζει σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων τους ετήσιους προϋπολογισμούς και απολογισμούς των κληροδοτημάτων και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο κτηματολογίου για όλα τα ακίνητα του Δήμου.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση των ακινήτων του Δήμου.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.