Διευθυντής: Κακριδά Άννα
Ταχ. Δ/νση: Ηπείρου 70 και Λιοσίων
Τηλέφωνο: 210 8217430
Fax: 210 8217430
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων, Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)
γ. Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
δ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων - Ελέγχων
ε. Τμήμα Παιδικών Εξοχών

 


α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης: Παπαπέτρου Μαρία
Τηλέφωνο: 213 2082909
E-mail: [email protected]

 • Στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και σε συνεργασία με το τμήμα Καινοτομίας & Ανθεκτικότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας, οργανώνει πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη, αγωγή και φροντίδα της παιδικής ηλικίας καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης νομοθετικών πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα παιδιά και οργανώνονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Ενημερώνει τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου για τις επιπτώσεις των παραπάνω στις δραστηριότητές τους.
 • Εισηγείται τη συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα ΟΤΑ που αφορούν το παιδί, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Διεθνών Σχέσεων αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα Καινοτομίας, & Ανθεκτικότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας  για τις δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καταρτίζει τις σχετικές προτάσεις και συνεργάζεται για την υλοποίηση τους, εφόσον ενταχθούν.
 • Εισηγείται την αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση για την επισκευή και συντήρησή τους.
 • Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης λειτουργίας τους.
 • Εισηγείται για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων, για τη στέγαση, συστέγαση ή μετεγκατάσταση αυτών, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση που μελετά, αποτυπώνει και αποφαίνεται για την καταλληλότητα των κτιρίων. Σε περίπτωση συστέγασης εισηγείται την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • Συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση και με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς για υλοποίηση τυχόν αλλαγών που χρειάζονται τα σχολικά κτίρια μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων.
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.
 • Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχής σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των παιδιών.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δομών και των δράσεων του Δήμου Αθηναίων για το Παιδί.
 • Εντοπίζει θέματα προς διερεύνηση σχετικά με τις ανάγκες του Παιδιού.
 • Υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το Παιδί.
 • Αναπτύσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών, αναφορικά με το Παιδί.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
 • Πληροφορεί το κοινό και τους φορείς σχετικά με τις δραστηριότητες της Δ/νσης σε συνεργασία και με το αυτοτελές τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων.

 


β. Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων, Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ)
Τμηματάρχης: Μαράκη Σοφία
Τηλέφωνο: 213 2082947, 210 8217733
Fax: 210 8217456
E-mail: [email protected]

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση των Σχολικών Επιτροπών, την τροποποίηση των συστατικών τους πράξεων, καθώς και την συγκρότηση των διοικητικών τους συμβουλίων.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Εισηγείται την κατανομή του διοικητικού προσωπικού που διατίθεται για την γραμματειακή εξυπηρέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών και εποπτεύει τις εργασίες του.
 • Συνεπικουρεί στην γραμματειακή εξυπηρέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών.
 • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των σχολικών φυλάκων, των σχολικών τροχονόμων και των καθαριστών / καθαριστριών των σχολικών κτιρίων και εν γένει προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επαρκή φύλαξη και καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, καθ’ όλο το χρόνο λειτουργίας τους.
 • Μεριμνά για την κατανομή των σχολικών φυλάκων και καθαριστών / καθαριστριών των σχολικών κτιρίων ανά Σχολική Επιτροπή και σχολείο και τηρεί το σχετικό μητρώο, καθώς και αρχείο με τους σχολικούς τροχονόμους.
 • Μεριμνά για την έκδοση μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας και προγραμματίζει τις πάσης φύσεως άδειες.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας τους, συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Διενεργεί, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους παρουσίας των σχολικών φυλάκων, σχολικών τροχονόμων και καθαριστών / καθαριστριών των σχολείων στους χώρους εργασίας τους.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων και σε περίπτωση που αυτές δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό προτείνει την κάλυψη των αναγκών με τον εκάστοτε προσφορότερο τρόπο.
 • Επιλαμβάνεται κάθε ενέργειας για την έγκαιρη απόδοση των Πιστώσεων Λειτουργικών Δαπανών και λοιπών επιχορηγήσεων στις Σχολικές Επιτροπές.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε τακτική βάση για την πορεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών και την κατάσταση των οικονομικών μεγεθών αυτών.
 • Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις εισηγήσεις-αποφάσεις της Δ.Ε.Π. που αφορούν στα θέματα των Σχολικών Επιτροπών περιλαμβανομένων των απολογισμών αυτών, καθώς και κάθε εισήγηση της Δ.Ε.Π. για διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών.
 • Εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας: α) Για κάθε θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευσή τους, το έργο των Σχολικών Επιτροπών κ.λπ. β) Για την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο περί της έγκρισης των απολογισμών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών που αφορούν την οικονομική τους διαχείριση.
 • Τηρεί αρχείο των Οικονομικών στοιχείων Διαχείρισης ανά Σχολική Επιτροπή και Οικονομικό έτος.
 • Εγκρίνει τις μισθώσεις ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
 • Μεριμνά για την έκδοση βεβαίωσης προς την Περιφέρεια όσον αφορά την δυνατότητα διάθεσης των μεταφορικών μέσων του Δήμου για την μεταφορά των μαθητών.
 • Εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) για την έγκριση των αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων για τα σχολεία.
 • Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών και τις Σχολικές Επιτροπές για την καταγραφή των αναγκών των Σχολικών Μονάδων, για την ένταξή τους στο ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δήμου.
 • Μεριμνά για α) την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας, β) την αποστολή στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών των δικαιολογητικών για τη διενέργεια του διαγωνισμού, γ) την αποστολή των παραστατικών για την πληρωμή της δαπάνης κλπ., για τη προμήθεια υλικών καθαριότητας, φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, πετρελαίου θέρμανσης κλπ. για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου και για τη σίτιση μαθητών, μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.

 

γ. Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
Τμηματάρχης: Μπόζιαρης Χαράλαμπος
Τηλέφωνο: 213 2082924 και 213 2082923
E-mail: [email protected]

 • Καταρτίζει και εφαρμόζει, στο πλαίσιο του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το Τοπικό Πρόγραμμα Δ.Β.Μ. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως, προγράμματα ή δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Συμμετέχει στο εθνικό δίκτυο Δ.Β.Μ. και στην οργάνωση του συστήματος διοίκησης της Δ.Β.Μ.
 • Συγκροτεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Φορέων Δ.Β.Μ. και εισηγείται τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Έγκρισης των Φορέων Δ.Β.Μ. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο.
 • Σχεδιάζει προγράμματα δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Διαχειρίζεται το αρχείο και την περιουσία της Ν.Ε.Λ.Ε.
 • Εισηγείται την ίδρυση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Εισηγείται την ίδρυση πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής αναλαμβάνεται από το Τμήμα ή ανατίθεται στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, εφόσον περιλαμβάνεται στη συστατική τους πράξη ή στο καταστατικό τους.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει και υποστηρίζει την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων μετασχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α.) για όλους τους μαθητές των σχολείων, αλλά και γενικότερα δραστηριοτήτων και δράσεων σε επίπεδο γειτονιάς που θα απευθύνονται στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινότητας σε συνεργασία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με Συλλόγους και Ενώσεις γονέων, Τοπικούς Φορείς κ.λ.π.
 • Ενημερώνεται για τις δυνατότητες ένταξης προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Καταρτίζει τις σχετικές προτάσεις και μεριμνά για την υλοποίηση τους, εφόσον ενταχθούν, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Εισηγείται για την διάθεση των διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Εισηγείται για τη διοργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών προκειμένου να παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές, είτε άμεσα είτε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του κτιρίου επί της οδού Θεοτοκοπούλου 34, ως χώρου διεξαγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δράσεων αναψυχής και Δια Βίου Μάθησης.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του MakerSpace στο Σεράφειο Κολυμβητήριο-Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο, ως χώρου υλοποίησης δράσεων Δια Βίου Μάθησης.

 


δ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων - Ελέγχων
Τμηματάρχης: Φράγκος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 8224947, 210 8210647
Fax: 210 8224947
E-mail: [email protected]

 • Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 • Ασκεί ελέγχους και εποπτεύει τα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
 • Εισηγείται τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων, εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας των ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, Παιδικοί Σταθμοί, Παιδικές Εξοχές, παραρτήματα ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 • Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών και εποπτεύει την εφαρμογή τους.
 • Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
 • Εισηγείται το διορισμό και αντικαθιστά διοικητές των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
 • Μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
 • Μεριμνά για τη διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, στα σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.ε. Τμήμα Παιδικών Εξοχών
Τμηματάρχης: Κυτίδης Σάββας
Τηλέφωνο: 210 8250611
E-mail: [email protected]

 • Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον κανονισμό λειτουργίας τους.
 • Προγραμματίζει τις κατασκηνωτικές περιόδους και καθορίζει τη δυναμικότητά τους (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
 • Διεκπεραιώνει την διαδικασία εγγραφών των συμμετεχόντων.
 • Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις λειτουργικές ανάγκες, τις επισκευές συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού, τη συντήρηση του πρασίνου και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών έργων και προμηθειών.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία των παραστατικών κάθε δαπάνης που αφορά τα πάσης φύσεως υλικά αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Μεριμνά για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αριθμός και ειδικότητες), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Διερευνά τις δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και υλοποιεί ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές κ.λπ. εκδηλώσεις, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάζει και υλοποιεί παιδαγωγικά προγράμματα για τα παιδιά, σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στις Παιδικές Εξοχές.
 • Υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των παιδικών εξοχών, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και άλλους δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
      


 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.