Διευθυντής: Νεμπεγλεριώτης Ευάγγελος
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 14, 104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5210637
E-mail Δ/νσης: [email protected]              

Για θέματα επιδομάτων και λοιπών κοινωνικών παροχών μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Kέντρο Kοινότητας στα τηλέφωνα 210 5210620-623-649 ή πατήστε εδώ

 

Για να δείτε «Το έργο του Δήμου Αθηναίων στην Υγεία, την Πρόνοια, την Ισότητα», πατήστε εδώ.
Για να δείτε «Το πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αθηναίων: 2015-2019», πατήστε εδώ.

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης
β1. Γραφείο Φιλανθρωπικών Σωματείων
γ. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων
δ. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
ε. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης
στ.Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης  Μεταναστών και Προσφύγων
ζ. Τμήμα Υποδοχής και Υποστήριξης Αστέγων
η. Τμήμα Τρίτης Ηλικίας
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης: Ιωαννίδου Ευδοξία
Τηλέφωνο: 210 5210635
E-mail: [email protected]

 • Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων σε όλες τις επιμέρους οργανικές ομάδες της Διεύθυνσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Δ/νσης, διακινεί την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηρεί τα σχετικά αρχεία, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κλπ., καθώς και τα οικονομικά θέματα (προϋπολογισμός, δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις πιστώσεων, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών, παρακολούθηση λογαριασμών, καθοδήγηση των υπολοίπων τμημάτων στη σύνταξη, διαβίβαση αιτημάτων στη Δ/νση Προμηθειών κλπ.
 • Πληροφορεί το κοινό και τους φορείς σχετικά με την δραστηριότητα της Δ/νσης σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένων των χώρων των κοινωνικών δομών του Δήμου που τελούν υπό την ευθύνη της.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και την λειτουργία πληροφορικών συστημάτων και τις βάσεις δεδομένων των ωφελουμένων (casemanagement)και των κοινωνικών φορέων για διευκόλυνση των παραπομπών των ωφελούμενων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του Δήμου.
 • Οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου ή και εισηγείται τη συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα που οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης.
 • Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου σε ότι αφορά τη Διεύθυνση.
 • Συντονίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Προϊσταμένου της Δ/νσης φροντίζει για την εναρμόνιση της λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων με τη δράση φορέων και δομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων εθνικής κοινωνικής πολιτικής (π.χ. ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Κοινότητας, κλπ).
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

 

β. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης
Τμηματάρχης:
Κυπραίος Παντελής
Τηλέφωνο: 210 5210706
E-mail: [email protected]

 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης.
 • Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την δικτύωση τοπικών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων, δομές κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπισης της φτώχειας, δομές μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ.) με στόχο τον συντονισμό του κοινωνικού έργου τους.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου.
 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα στήριξης της στέγης και της κατοικίας για αστέγους ή άτομα και οικογένειες που απειλούνται από αστεγία.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (χορηγούς κλπ.) για την παραχώρηση και ανακαίνιση κατοικιών και διαμερισμάτων για την ένταξή τους στο δίκτυο κοινωνικής κατοικίας του Δήμου.
 • Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη βραχυχρόνια φιλοξενία των οικογενειών στην κοινωνική κατοικία.
 • Υποστηρίζει την λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής για την κοινωνική κατοικία, η οποία εγκρίνει τους δικαιούχους του δικτύου κοινωνικής κατοικίας.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την προώθηση της απασχόλησης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω του Κέντρου Επανένταξης στην Εργασία (jobcenter).
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για την κοινωνική επανένταξη των ευάλωτων ομάδων.
 • Παρακολουθεί και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης με τα όργανα της κεντρικής διοίκησης για το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Συμμετέχει σε προγράμματα μελέτης και έρευνας στα πεδία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες ώστε να λειτουργεί ως Κέντρο Πληροφόρησης και παραπομπής προς άλλα αρμόδια όργανα, φορείς και Υπηρεσίες.

β1. Γραφείο Φιλανθρωπικών Σωματείων

 • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τους απολογισμούς και τους προϋπολογισμούς, ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελείς σκοπούς.
 • Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
 • Υποστηρίζει τη λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής για τα φιλανθρωπικά σωματεία.
   


γ. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων
Τμηματάρχης:
Μπούρη Γεωργία
Τηλέφωνο: 210 5210634 - 2105210701
E-mail: [email protected]

 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των ευάλωτων ομάδων.
 • Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικές συμβουλές και νομική βοήθεια σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, τις γυναίκες που χρήζουν ανάλογης στήριξης, εξαρτημένα άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες.
 • Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων στο Δήμο με στόχο την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που έχει υιοθετήσει ο Δήμος.
 • Αναλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την υποστήριξη της λειτουργίας του Δημοτικού Ξενώνα για γυναίκες θύματα βίας.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες με τις λοιπές δομές συμβουλευτικής και φιλοξενίας για γυναίκες που υφίστανται βία.
 • Αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο και υποστηρίζει συμβουλευτικά γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 • Λαμβάνει μέτρα για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των ανδρών και των γυναικών και την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και πολιτική ζωή και ειδικότερα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Πληροφορεί και ενημερώνει τους πολίτες με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και άλλες κοινωνικές δομές σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα.
 • Υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοτικού Συμβουλίου παρέχοντας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Δήμου στον τομέα αυτό.
 • Παρέχει κοινωνική, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους.
 • Συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες ώστε να λειτουργεί ως Κέντρο Πληροφόρησης και παραπομπής προς άλλα αρμόδια όργανα, φορείς και Υπηρεσίες.
 • Υλοποιεί προγράμματα πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με άλλους φορείς ή Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Οργανώνει ή συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια (με θέματα την Αναπηρία - Προσβασιμότητα- Ευαισθητοποίηση κ.λπ.), υλοποιεί Μαθητείες - Πρακτική Άσκηση (μαθητές των Κέντρων Κατάρτισης ΑΜΕΑ).
 • Συνεργάζεται με φορείς που υλοποιούν Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΑΜΕΑ.
 • Εισηγείται προς τους φορείς για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
 • Προωθεί την ισότητα των ευκαιριών και ενισχύει τις πρωτοβουλίες συλλογικών φορέων για άτομα με αναπηρίες.
 • Συμμετέχει σε επιτροπές και δίκτυα συνεργασιών που αφορούν θέματα που αντιμετωπίζουν τα εξαρτημένα άτομα (υγεία, αστεγία, κ.α.)
 • Διοργανώνει δράσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημ. Σχέσεων.
 • Υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Υγείας και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου παρέχοντας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Δήμου στον τομέα αυτό.
 • Συνεργάζεται με τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», τους φορείς του δημοσίου τομέα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απεξάρτησης.

 


δ. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Τμηματάρχης:
Πατέλκου Αντωνία
Τηλέφωνο: 210 5210637
E-mail: [email protected]

 • Διενεργεί κοινωνικές έρευνες με στόχο την αναγνώριση των δικαιούχων: επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος απροστάτευτων τέκνων, πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας κλπ. (σε συνεργασία με το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης).
 • Εισηγείται την ένταξη των οικογενειών στο δίκτυο κοινωνικής κατοικίας και στη συνέχεια παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας στους επωφελούμενους όπως κοινωνική έρευνα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξή τους (σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Ένταξης).
 • Παρέχει κοινωνική εργασία στα μέλη των Λεσχών Φιλίας (κοινωνική έρευνα, λήψη κοινωνικού ιστορικού, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, συμβουλευτική, παραπομπές κ.λπ.) με στόχο την καλύτερη ένταξη στις δραστηριότητες των Λεσχών Φιλίας (σε συνεργασία με το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας).
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες ενηλίκων κατόπιν εισαγγελικών εντολών και μετά από παραπομπή της Περιφέρειας Αττικής για ανθυγιεινές εστίες.
 • Λειτουργεί την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων Ν. 3961/2011 και Κοινής Υπουργικής Απόφασης 49540/4-5-2011 (ΦΕΚ 877 Β΄) η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν λαμβάνεται εισαγγελική εντολή για την διεξαγωγή σχετικής έρευνας.
 • Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες στις Δημοτικές Κοινότητες κατόπιν αιτήματός τους.
 • Παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.
 • Διεξάγει κοινοτική κοινωνική εργασία και συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, συλλόγους, σωματεία, κ.λπ. με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και συνεργειών.
 • Συνεργάζεται με τα τμήματα της Διεύθυνσης για την εξειδίκευση αναγκών σε εθελοντική εργασία, σε συνεργασία με το τμήμα Καινοτομίας, & Ανθεκτικότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας .
 • Οργανώνει την προσέλκυση των εθελοντών σε συγκεκριμένες ειδικότητες σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο τμήμα της Διεύθυνσης για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών.
 • Υποδέχεται και αξιολογεί την εμπειρία και τις δεξιοτήτων των υποψήφιων εθελοντών και προτείνει την τοποθέτησή τους στα αντίστοιχα τμήματα.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την παροχή εθελοντικού έργου.
 • Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία για τον εθελοντισμό του Δήμου που διαχειρίζεται κεντρικά την προσφορά εθελοντών.
 • Παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη στους πολίτες για ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κ.Ε.Α., το Τ.Ε.Β.Α., Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς κ.α.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τα Κέντρα Κοινότητας με αρμοδιότητες που περιγράφονται στην ΚΥΑ Δ/23/οικ14435-1135/29-3-2016(ΦΕΚ 854/30-3-2016τ.Β’) πλην των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.


Αποτελέσματα μοριοδότησης για τη Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης κατοίκων του Δήμου Αθηναίων που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας


Εθνικό Πρόγραμμα Διανομής ρυζιού parboiled σε άπορους

 ε. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης
Τμηματάρχης:
 Πριόβολου Καλλιόπη
Ταχ.Διεύθυνση: Μαιζώνος 45-47 και Ψαρρών, Αθήνα - Μεταξουργείο, 104 38

Τηλέφωνο: 213 20 82 997
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας και αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση.
 • Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
 • Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
 • Εποπτεύει το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), έχοντας ειδικότερα τη διαχείριση του προσωπικού (χρηστών), τη σύνδεση με το αρμόδιο Υπουργείο, τη διατήρηση του Αρχείου των δικαιολογητικών των ωφελούμενων και την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 • Μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας από τους ωφελούμενους.
 • Υποστηρίζει την λειτουργία της διαπαραταξιακής Ειδικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα επιδοματικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης.
 • Δέχεται ενστάσεις σε περίπτωση μη αποδοχής από τον ενδιαφερόμενο της επιβολής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.
 • Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο γραπτώς για τη θετική ή αρνητική έκβαση της ένστασης.
 • Καταχωρεί δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και στο ηλεκτρονικό μητρώο τον αριθμό της απόφασης, το διάστημα ισχύος αυτής και την κατηγορία δικαιούχου.
 • Αναρτά σχετικές ανακοινώσεις με τις κατηγορίες των δικαιούχων, το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παρέχει έντυπη και προφορική ενημέρωση.
 • Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν τους ασφαλισμένους τουΟ.Π.Ε.Κ.Α., Ε.Φ.Κ.Α.κ.α. δημότες. Εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.στ. Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
Τμηματάρχης:
Ψαθάς Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 5246225, 210 5246722
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου και συνεργάζεται με αυτό σε όλους τους παρακάτω τομείς αρμοδιότητας.
 • Συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και τα προωθεί στα αρμόδια προς ενέργειες όργανα.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Εποπτεύει την διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την κατάσταση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, των επαναπατριζόμενων των προσφύγων και των μεταναστών ώστε να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας που τους αφορούν.
 • Φροντίζει για τη μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
 • Παρέχει ενημέρωση και συμβουλές σε μετανάστες και πρόσφυγες βοηθώντας την όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
 • Υποστηρίζει και υλοποιεί διαπολιτισμικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προγράμματα σε συνεργασία με μεταναστευτικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις ένταξης μεταναστών.
 • Συνεργάζεται με εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Αποτελεί σημείο επαφής και συντονισμού των υπηρεσιών και φορέων του Δήμου που εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης για μετανάστες και πρόσφυγες.
 • Παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη στους πολίτες για ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κ.Ε.Α., το Τ.Ε.Β.Α., Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς κ.α.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τα Παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων για τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες (ΚΕΜ)
 • Αναπτύσσει συνεργασίες και μηχανισμούς συντονισμού με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της υποδοχής, υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο).

 


ζ. Τμήμα Υποδοχής και Υποστήριξης Αστέγων
Τμηματάρχης:
Θεοφυλάκτου Θεολογία
Τηλέφωνο: 210 5246516
E-mail: [email protected]

 • Εκπονεί μελέτες και υλοποιεί προγράμματα καταγραφής και στήριξης των αστέγων. Υποστηρίζει διοικητικά την ένταξη των αστέγων στο πρόγραμμα στέγασης στους ξενώνες του Δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος στέγασης.
 • Μεριμνά για την οικονομική ενίσχυση και στήριξη των φιλοξενούμενων στους ξενώνες για να αποκτήσουν οι δικαιούχοι συντάξεις, επιδόματα κλπ σύμφωνα με τον κανονισμό.
 • Μεριμνά για την ένταξη των φιλοξενούμενων σε διάφορα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα, με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη.
 • Απευθύνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου αιτήματα για εξεύρεση χρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων, με στόχο την κοινωνική στήριξη διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 • Καταρτίζει τον κατάλογο των δικαιούχων του προγράμματος σίτισης και του προγράμματος ενίσχυσης δικαιούχων σε τρόφιμα, τα οποία προέρχονται είτε από το Δήμο είτε από άλλους χορηγούς.
 • Μεριμνά για την ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα στήριξης μέσα από το θεσμό του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», του «Κοινωνικού Φαρμακείου» και της «Αθηναϊκής Αγοράς».
 • Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ξενώνων φιλοξενίας των αστέγων ως η αρμόδια μονάδα του Δήμου που έχει την εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση στις μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος των αστέγων.
 • Μεριμνά για την ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη των φιλοξενουμένων στους ξενώνες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και με την προώθησή τους σε άλλες δομές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό.
 • Συντονίζει τις δράσεις για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, τους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς (λειτουργία θερμαινόμενων χώρων, παροχή κοινωνικής εργασίας κ.λπ.).
 • Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σίτισης και της διάθεσης κάθε είδους χορηγίας σε δικαιούχους ενίσχυσης.

 


η. Τμήμα Τρίτης Ηλικίας
Τμηματάρχης:
Κωστοπούλου Άννα
Τηλέφωνο: 210 5210640
Φαξ: 210 5210641
E-mail: [email protected]       

 • Εφαρμόζει πολιτικές ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη της τρίτης ηλικίας.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δομών και των δράσεων του Δήμου για την Τρίτη ηλικία (Λέσχες Φιλίας, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», κ.λπ.).
 • Εντοπίζει θέματα προς διερεύνηση σχετικά με τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας στον Δήμο.
 • Υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο της τρίτης ηλικίας.
 • Αναπτύσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών στα μέλη των Λεσχών Φιλίας.
 • Εισηγείται και συντονίζει τη δημιουργία νέων Λεσχών Φιλίας.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Λεσχών Φιλίας.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Λεσχών, εποπτεύει την διαδικασία εκλογών των εκπροσώπων τους και τη λειτουργία των Συμβουλίων, ευαισθητοποιεί τα μέλη σε θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 • Εξασφαλίζει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Λεσχών Φιλίας και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και τις υπηρεσίες καθαριότητας στις Λέσχες Φιλίας.
 • Είναι αρμόδιο για τις μετακινήσεις και τις άδειες του προσωπικού των Λεσχών Φιλίας και του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου για την ανεύρεση νέων χώρων εγκατάστασης των Λεσχών Φιλίας.
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου για την ομαλή λειτουργία των Λεσχών Φιλίας (επισκευές, συντηρήσεις, προμήθειες κ.α.) και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (προμήθειες, συντήρηση εξοπλισμού κ.α.).
 • Υλοποιεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με βάση το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και έχουν χαμηλό εισόδημα.
 • Το προσωπικό του Προγράμματος συγκροτείται σε ομάδες με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση της Διεύθυνσης, με βάση τις προδιαγραφές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και κατανέμεται ανά Δημοτική Κοινότητα.
 • Συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας για θέματα που αφορούν την υγεία των ωφελουμένων.

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.