Διευθυντής: Αυγερινός Δημήτριος

Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5277541, 210 5277543 και 210 5277544

E-mail Δ/νσης: d.apokentrosi.dioikisi@athens.gr

 

 
Η Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης αποτελείται από τα εξής τμήματα και γραφεία:
 
 
 
 

α.  Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων

Τμηματάρχης: Γλάρου Ιωάννα

Τηλέφωνο: 210 5277501 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277543-5 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ), 210 5277040 (ΕΠΟΠΤΕΙΑ)

Φαξ: 210 5278045 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)

E-mail:  t.dioikitiko@athens.gr

 

 • Διεκπεραιώνει τις εργασίες που αφορούν στην γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
 • Επικοινωνεί με τα τμήματα για τυχόν προβλήματα και εκτελεί εντολές του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης για όλα τα θέματα που αφορούν αυτά.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για τις διαδικασίες της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων εκλογικών εργασιών, όπως: εξεύρεση των χώρων και σύνταξη πίνακα εκλογικών τμημάτων, προμήθεια του εκλογικού υλικού καθώς και συγκρότηση συνεργείων για την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή εκλογών.
 • Μεριμνά για την ορκωμοσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των μη αιρετών μελών των ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων.
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου.
 • Φυλάσσει το αρχείο των Εφημερίδων της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) παρελθόντων ετών.
 • Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων δημοπρασιών, εγγράφων διαφόρων αρχών και αγνώστου διαμονής.
 • Μεριμνά για την εγγραφή του Δήμου σε ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση απεριόριστου αριθμού χρηστών σε νόμους, διατάγματα κ.λπ. που αφορούν τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
 • Εποπτεύει την λειτουργία του κεντρικού φωτοτυπικού (Λιοσίων 22).
 • Μεριμνά για την θεώρηση των βιβλίων εισαγωγής-εξαγωγής.
 • Έχει την ευθύνη εποπτείας και ορθής διαχείρισης της λειτουργικότητας των Δημοτικών Κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί στην λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Ελέγχει την τήρηση του προγράμματος τακτικής συντήρησης αυτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας και μεριμνά για την αποκατάσταση έκτακτων λειτουργικών προβλημάτων από την Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων του κτιρίου της Λιοσίων.
 • Διαχειρίζεται την διάθεση των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, εκδίδει τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την κίνησή τους και μεριμνά για την τακτική συντήρηση αυτών.
 • Μεριμνά για την κατανομή χώρων των Δημοτικών κτιρίων.
 • Έχει την ευθύνη φύλαξης των δημοτικών κτιρίων.
 • Έχει την ευθύνη καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων ευθύνης της.
 • Διαχειρίζεται τα έπιπλα όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και φροντίζει για τη σωστή διανομή τους και την κάλυψη σχετικών αναγκών. Επιμελείται του υλικού εξοπλισμού (γραφεία, καρέκλες, αναλώσιμα, Η/Υ, τηλέφωνο) των θέσεων εργασίας του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει από τα Τμήματα της Διεύθυνσης τα στοιχεία για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, επιμελείται και ενοποιεί το τελικό σχέδιο και το αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία.
 • Κινεί τις διαδικασίες έγκρισης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμών, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών:

α)   των δημοσιεύσεων του Δήμου στον ημερήσιο πολιτικό, οικονομικό και δημοπρασιακό Τύπο.

β)   για προμήθειες σε:

 • Είδη Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείων
 • Σφραγίδες
 • Ξηρογραφικό φωτοαντιγραφικό και μηχανογραφικό Χαρτί
 • Πινακίδες σήμανσης Υπηρεσιών
 • Κλειδιά – Λουκέτα
 • Έπιπλα και Σκεύη
 • Είδη Καθαριότητας
 • Πετρέλαιο Θέρμανσης
 • Βιβλία και Έντυπα
 • Εξοπλισμό Γραφείων – Εργαστηρίων (Ηλεκτρικές σκούπες, μοκέτες κ.λπ.)
 • Είδη σημαιοστολισμού (σημαίες)
 • Υλικά και Εργαλεία για τη διεξαγωγή των εκλογών
 • Προγράμματα Ψηφοφορίας Εκλογών (λόγω συνήθως του κατεπείγοντος η διαδικασία διενεργείται στο σύνολό της από το Τμήμα)
 • Φακέλους και Ψηφοδέλτια για την εκλογή εκπροσώπων εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εργασίες για:
 • Καθαρισμό Υαλοπινάκων και Κτιρίων
 • Καθαρισμό Κουρτινών και Σημαιών
 • Καθαρισμό και Φύλαξη Μοκετών - Χαλιών
 • Καταχώρηση των Δημοσιεύσεων του Δήμου στον ημερήσιο και κυριακάτικο τύπο
 • Βιβλιοδεσία
 • Φύλαξης

γ)   για την ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, επανεκτύπωση, βιβλιοδεσία και εγγραφή σε ψηφιακά μέσα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

δ)   Μεριμνά για την έγκριση πίστωσης της δαπάνης των δημοσιεύσεων στον τοπικό Τύπο.

 

α1. Γραφείο Προσωπικού Ασφαλείας

Τηλέφωνο: 210 5277221

 • Με το διατιθέμενο Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας μεριμνά για την ασφάλεια των Δημοτικών κτιρίων της οδού Λιοσίων 22 και Αθηνάς 63.
 • Μεριμνά για την ασφάλεια των ταμείων του κτιρίου της οδού Λιοσίων 22.
 • Μεριμνά για την τήρηση της τάξεως κατά τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

β.  Τμήμα 1ης Δημοτικής Κοινότητας 
Τμηματάρχης: Σταματογιαννόπουλος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 5277963 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277951, 210 5277903-4
Φαξ: 210 3256825
 
γ.  Τμήμα 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Καραθανάση Βαρβάρα
Τηλέφωνο: 210 7567860 (εσωτ. 15) (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 7564795
Φαξ: 210 7564794
 

δ.  Τμήμα 3ης Δημοτικής Κοινότητας

Τμηματάρχης: Τσιπούρα Ελένη
Τηλέφωνο: 210 3424343 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 3421994
Φαξ: 210 3421995

 

ε.  Τμήμα 4ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Νανούρης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 210 5149940 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5157553
Φαξ: 210 5149943

 

στ.Τμήμα 5ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Νικολάου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 8646790 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
Φαξ: 210 8646898 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)

 

ζ.  Τμήμα 6ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Αναγνωστοπούλου Σοφία
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8668162 ( εσωτερικό τηλ.: 15 ) (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 
Φαξ: 210 8678955 
 
 
η.  Τμήμα 7ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Μήτσης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 6998832 
Φαξ: 210 6998832 
 
 
Κάθε ένα από τα επτά (7) Τμήματα Δημοτικών Κοινοτήτων έχει την ευθύνη των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
 • Δέχεται έγγραφες ή προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα της Κοινότητας τις οποίες φροντίζει να διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στον / στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την έκφραση γνώμης περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας & άλλες ) για θέματα των περιοχών της Κοινότητας.
 • Καταρτίζει ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, μεριμνά και συντονίζει τις εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας προβάλλει, προωθεί και όπου μπορεί υλοποιεί τις πολιτικές που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου με την οποίαν ορίζονται οι αρμόδιοι προς τούτο υπάλληλοι του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που, για την έκδοση της βεβαίωσης, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αυτοψίας ζητείται η συνδρομή των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων τους.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστημάτων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου Κ.Υ.Ε.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για την εγκατάσταση και μετατόπιση ή μη περιπτέρων μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων (υπηρεσιακών και Κοινοτικού Συμβουλίου) και έχει την επιμέλεια της σύνταξης του προϋπολογισμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας.
 • Διατυπώνει προτάσεις για :

α.  Την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου της περιοχής ευθύνης του.

β.  Την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής.

γ.   Την συντήρηση δημοτικών οδών, πλατειών και αλσών.

δ.   Τις συγκοινωνίες της περιοχής.

ε.   Την εκτέλεση νέων έργων και την συντήρηση των έργων που έχουν εκτελεσθεί.

στ. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

ζ.   Την μέριμνα της περισυλλογής αδέσποτων ζώων.

η.   Την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη πνευματικών και κοινωνικών θεμάτων. 

 
θ.  Τμήμα Οικονομοτεχνικών Διαδικασιών και Υποστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων
Τμηματάρχης: Γιώργος Σκαφίδας
Τηλέφωνο:  210 5277058 (Τμηματάρχης) & 210 5277072
 
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στον πρόεδρο της κάθε δημοτικής κοινότητας για τη διενέργεια πληρωμών από την πάγια προκαταβολή, που συνίσταται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Τηρεί, καταχωρίζει και συγκεντρώνει τα στοιχεία για τα έξοδα κίνησης των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, συντάσσει και μεριμνά για τη διακίνηση της σχετικής με την καταβολή τους αλληλογραφίας.
 • Επικουρεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας στη σύνταξη του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ανώτατο ποσό και επιμελείται της εκπόνησης της αιτιολογικής έκθεσής για κάθε εγγραφή.
 • Έχει την ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της κάθε δημοτικής κοινότητας, επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει διοικητική υποστήριξη στο συμβούλιο για την έγκαιρη κατάρτιση και εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της. Υποστηρίζει την τεκμηρίωση και συγκεντρώνει τις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων για την υλοποίηση έργων, τη δημιουργία υποδομών και δράσεων και επιμελείται της έκδοσης των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων.
 • Συγκεντρώνει τα αιτήματα προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν τα τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα διαβιβάζει στο Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων.
 • Παρέχει οδηγίες και συντονίζει την κοινή λειτουργία των επτά (7) δημοτικών κοινοτήτων στα ζητήματα αρμοδιότητάς του.
 • Παραλαμβάνει, προωθεί διαβιβάζει και διακινεί το σύνολο της αλληλογραφίας (εισερχόμενη και εξερχόμενη) των δημοτικών κοινοτήτων από και προς τη Διεύθυνση.
 • Βρίσκεται σε επικοινωνία με τα τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων και παρέχει τις κατευθύνεις, πληροφορίες και οδηγίες της Διεύθυνσης για τα θέματα που τα αφορούν.

 

ι.   Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου
Τμηματάρχης: Αντωνοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 210 8211624 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 8211696
Φαξ: 210 8211624 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
 

Σκοπός της Αρχειακής Υπηρεσίας είναι η εποπτεία, η διάσωση, η συντήρηση και η ταξινόμηση του αρχειακού υλικού του Δήμου Αθηναίων καθώς και η διάθεση προς μελέτη των εγγράφων και χειρογράφων τα οποία σχετίζονται με την ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά καθώς και σε ότι έχει σχέση με την διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του Δήμου.

 • Έχει την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Αρχειακής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων.
 • Εντοπίζει, συγκεντρώνει, διαφυλάττει, ταξινομεί, καταλογραφεί τα αρχειακά τεκμήρια που παράγει ο Δήμος Αθηναίων και οι εποπτευόμενες Υπηρεσίες και αφορούν την διοικητική, οικονομική και κοινωνική ιστορία, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση, αναπαραγωγή και διάθεση στην έρευνα ( συγκρότηση εργαλείων έρευνας, χορήγηση άδειας μελέτης) των φυσικών και ψηφιακών αρχειακών συλλογών.
 • Λειτουργεί αναγνωστήριο και θεματική βιβλιοθήκη με εκδόσεις, δημοσιεύματα, σπουδαστικές ερευνητικές εργασίες που αφορούν στην ιστορία της πόλης των Αθηνών.
 • Μεριμνά για τον εμπλουτισμό των συλλογών και την απόκτηση νέων από δωρεές κ.λ.π.
 • Είναι σύνδεσμος μεταξύ των Δημοτικών Διευθύνσεων και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) σε θέματα Αρχειακής πολιτικής.
 • Ασκεί εποπτεία των ενεργών αρχείων των Δημοτικών Διευθύνσεων, παρέχει τεχνογνωσία και διευκολύνσεις ως προς τη ροή προτύπων διαδικασιών τήρησης, διαχείρισης και εκκαθάρισης σύγχρονων αρχείων.
 • Συγκροτεί και λειτουργεί το δίκτυο υπαλλήλων-συνδέσμων των Δημοτικών Διευθύνσεων.
 • Παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες για την καταγραφή, αρχειοθέτηση, ταξινόμηση φύλαξη και συντήρηση του αρχειακού υλικού του Δήμου.
 • Αποφασίζει την χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής, φωτογράφισης αρχειακού υλικού του Δήμου,
 • Αποφασίζει για τα δημοσιεύματα και τις πάσης φύσεως εκδόσεις του αρχειακού υλικού του Δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα αρχείου και αρχειακής πολιτικής για το οποίο ζητείται η γνώμη του από τον Δήμαρχο Αθηναίων.
 • Γνωμοδοτεί γενικά για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με το αρχειακό υλικό και την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις επιστημονικής, τεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας του Δήμου με φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα πνευματικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα, κρατικές Υπηρεσίες, οργανισμούς πάσης φύσεως κλπ) του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Τηρεί αρχείο αποφάσεων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.


ια. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Τμηματάρχης: Κόνιαρη Σταυρούλα

Τηλέφωνο: 210 5277212 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277213, 210 5277218, 210 5277222

Φαξ: 210 5278033 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)

E-mail: t.geniko.protokolo@athens.gr

 

 • Μεριμνά για την παραλαβή, τον χαρακτηρισμό, την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και προώθηση καθώς και την κατανομή στις Υπηρεσίες του Δήμου όλων των εισερχομένων εγγράφων.
 • Φροντίζει για την ηλεκτρονική διακίνησή τους από και προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιμελείται την διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την επικύρωση των αντιγράφων τους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
 • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής της Δημοτικής Αρχής, βάσει των τηρουμένων δειγμάτων υπογραφής των Διοικητικών οργάνων του Δήμου.
 • Επιμελείται την τήρηση αρχείου πρωτοτύπων σχεδίων εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την τήρηση του γενικού αρχείου του Δήμου.

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.