Διευθυντής: Μπιμπούδης Παναγιώτης
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5277543 και 210 5277544
E-mail Δ/νσης: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Διεύθυνσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας και Συντονισμού Δημοτικών Κοινοτήτων
    β1. Γραφείο Προσωπικού Ασφαλείας
γ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 2ης Δημοτικής Κοινότητας
ε. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 3ης Δημοτικής Κοινότητας
στ.Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 4ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 5ης Δημοτικής Κοινότητας
η. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 6ης Δημοτικής Κοινότητας
θ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 7ης Δημοτικής Κοινότητας
ι. Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου
ια.Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου


α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμηματάρχης: Σκαφίδας Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 5277071 (Τμηματάρχης), 210 5277072, 210 5277058
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Κινεί τις διαδικασίες έγκρισης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμών, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών και για προμήθειες που αφορούν τους τομείς ευθύνης της Διεύθυνσης.
 • Αναρτά στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ).
 • Συμπληρώνει τα προς ανάρτηση παραμετροποιημένα λογιστικά φύλλα και ενημερώνει με τους κατάλληλους κωδικούς CPV.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του.
 • Παρακολουθεί, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας τους με βάση τις εντολές της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί τα ωράρια εργασιών (βάρδιες).β. Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας και Συντονισμού Δημοτικών Κοινοτήτων
Τμηματάρχης: Συριανού Άννα
Τηλέφωνο: 210 5277501 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277543-5 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ), 210 5277040 (ΕΠΟΠΤΕΙΑ)
Φαξ: 210 5278045 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για τις διαδικασίες της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων εκλογικών εργασιών, όπως: εξεύρεση των χώρων και σύνταξη πίνακα εκλογικών τμημάτων, προμήθεια του εκλογικού υλικού καθώς και συγκρότηση συνεργείων για την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή εκλογών.
 • Μεριμνά για την ορκωμοσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των μη αιρετών μελών των ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων.
 • Συντάσσει ετησίως τον Κατάλογο Υπόχρεων σε Δήλωση Πόθεν Έσχες αιρετών, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου.
 • Φυλάσσει το αρχείο των Εφημερίδων της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) παρελθόντων ετών.
 • Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων δημοπρασιών, εγγράφων διαφόρων αρχών και αγνώστου διαμονής.
 • Μεριμνά για την εγγραφή του Δήμου σε ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση απεριόριστου αριθμού χρηστών σε νόμους, διατάγματα κ.λπ. που αφορούν τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
 • Εποπτεύει την λειτουργία του κεντρικού φωτοτυπικού (Λιοσίων 22).
 • Μεριμνά για την θεώρηση των βιβλίων εισαγωγής-εξαγωγής.
 • Έχει την ευθύνη εποπτείας και ορθής διαχείρισης της λειτουργικότητας των Δημοτικών Κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί στην λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την παρακολούθηση και συντήρηση των Κτηρίων Δ/νσεων, ενημερώνοντας για τα προβλήματα που ενίοτε προκύπτουν. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων του κτιρίου της Λιοσίων.
 • Καταγράφει και επικαιροποιεί τις στεγαστικές ανάγκες των δημοτικών Υπηρεσιών, σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους, τη στελέχωση και το μέγεθος του εξυπηρετούμενου κοινού, ενημερώνοντας σχετικά την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας.
 • Διαχειρίζεται την διάθεση των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, εκδίδει τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την κίνησή τους και μεριμνά για την τακτική συντήρηση αυτών.
 • Μεριμνά για την κατανομή χώρων των Δημοτικών κτιρίων .
 • Έχει την ευθύνη φύλαξης των δημοτικών κτιρίων .
 • Έχει την ευθύνη καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων ευθύνης της.
 • Διαχειρίζεται τα έπιπλα όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και φροντίζει για τη σωστή διανομή τους και την κάλυψη σχετικών αναγκών. Επιμελείται του υλικού εξοπλισμού (γραφεία, καρέκλες, αναλώσιμα, Η/Υ, τηλέφωνο) των θέσεων εργασίας του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει από τα Τμήματα της Διεύθυνσης τα στοιχεία για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, επιμελείται και ενοποιεί το τελικό σχέδιο και το αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία .
 • Μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του Δήμου στον ημερήσιο πολιτικό, οικονομικό και δημοπρασιακό Τύπο.
 • Μεριμνά για την έγκριση πίστωσης της δαπάνης των δημοσιεύσεων στον τοπικό Τύπο.
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στον πρόεδρο της κάθε δημοτικής κοινότητας για τη διενέργεια πληρωμών από την πάγια προκαταβολή, που συνίσταται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Τηρεί, καταχωρίζει και συγκεντρώνει τα στοιχεία για τα έξοδα κίνησης των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, συντάσσει και μεριμνά για τη διακίνηση της σχετικής με την καταβολή τους αλληλογραφίας.
 • Επικουρεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας στη σύνταξη του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ανώτατο ποσό και επιμελείται της εκπόνησης της αιτιολογικής έκθεσης για κάθε εγγραφή.
 • Έχει την ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της κάθε δημοτικής κοινότητας, επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει διοικητική υποστήριξη στο συμβούλιο για την έγκαιρη κατάρτιση και εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της. Υποστηρίζει την τεκμηρίωση και συγκεντρώνει τις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων για την υλοποίηση έργων, τη δημιουργία υποδομών και δράσεων και επιμελείται της έκδοσης των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων.
 • Συγκεντρώνει τα αιτήματα προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν τα τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα διαβιβάζει στην Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών.
 • Παρέχει οδηγίες και συντονίζει την κοινή λειτουργία των επτά (7) δημοτικών κοινοτήτων στα ζητήματα αρμοδιότητάς του.
 • Παραλαμβάνει, προωθεί διαβιβάζει και διακινεί το σύνολο της αλληλογραφίας (εισερχόμενη και εξερχόμενη) των δημοτικών κοινοτήτων από και προς τη Διεύθυνση.
 • Βρίσκεται σε επικοινωνία με τα τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων και παρέχει τις κατευθύνεις, πληροφορίες και οδηγίες της Διεύθυνσης για τα θέματα που τα αφορούν.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης.
 • Αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις δαπανών που αφορούν σε προμήθειες ειδών ή και παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο αρμοδιότητας της Δ/νσης. Προετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης με τη συνδρομή της Δ/νσης και Αποθηκών και μεριμνά για την έναρξη των διαγωνισμών, παρακολουθώντας την εξέλιξή τους.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης, την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, ή και προγραμματικών συμβάσεων, που αφορούν αρμοδιότητες της Δ/νσης.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών του Τμήματος για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

 

    β1. Γραφείο Προσωπικού Ασφαλείας
    Τηλέφωνο: 210 5277221

 • Με το διατιθέμενο Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας μεριμνά για την ασφάλεια των Δημοτικών κτιρίων της οδού Λιοσίων 22 και Αθηνάς 63.
 • Μεριμνά για την ασφάλεια των ταμείων του κτιρίου της οδού Λιοσίων 22 καθώς και την τήρηση της τάξεως για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που υποδέχονται κοινό.
 • Μεριμνά για την τήρηση της τάξεως κατά τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου.


   
γ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 1ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Δούνης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277963 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277951, 210 5277903-4
Φαξ: 210 3256825
E-mail: [email protected]


δ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Καρκαντζός Ζήσιμος
Τηλέφωνο: 210 7567860 (εσωτ. 15) (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 7564795
Φαξ: 210 7564794
E-mail: [email protected]


ε. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 3ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Δημουλάς Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 3424343 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 3421994
Φαξ: 210 3421995
E-mail: [email protected]


στ.Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 4ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 5149940 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5157553
Φαξ: 210 5149943
E-mail: [email protected]


ζ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 5ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Καραθανάση Βαρβάρα
Τηλέφωνο: 210 8646790 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
Φαξ: 210 8646898 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
E-mail: [email protected]


η. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 6ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Μήτσης Νικόλαος
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8668162 ( εσωτερικό τηλ.: 15 ) (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
Φαξ: 210 8678955
E-mail: [email protected]


θ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 7ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Καλλίας Παύλος
Τηλέφωνο: 210 6998832
Φαξ: 210 6998832
E-mail: [email protected]

Κάθε ένα από τα επτά (7) Τμήματα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών Δημοτικών Κοινοτήτων έχει την ευθύνη των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 • Δέχεται έγγραφες ή προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα της Κοινότητας τις οποίες φροντίζει να διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στον / στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την έκφραση γνώμης περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας & άλλες) για θέματα των περιοχών της Κοινότητας.
 • Καταρτίζει ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, μεριμνά και συντονίζει τις εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας προβάλλει, προωθεί και όπου μπορεί υλοποιεί τις πολιτικές που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου με την οποίαν ορίζονται οι αρμόδιοι προς τούτο υπάλληλοι του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που, για την έκδοση της βεβαίωσης, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αυτοψίας ζητείται η συνδρομή των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων τους.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων των Κ.Υ.Ε.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για την εγκατάσταση και μετατόπιση ή μη περιπτέρων μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών , τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων (υπηρεσιακών και Κοινοτικού Συμβουλίου) και έχει την επιμέλεια της σύνταξης του προϋπολογισμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας. Παρακολουθεί τα αιτήματα και τις καταγγελίες που εισάγει.
 • Διατυπώνει προτάσεις για:
 1. Την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου της περιοχής ευθύνης του.
 2. Την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής.
 3. Την συντήρηση δημοτικών οδών, πλατειών και αλσών.
 4. Τις συγκοινωνίες της περιοχής.
 5. Την εκτέλεση νέων έργων και την συντήρηση των έργων που έχουν εκτελεσθεί.
 6. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 7. Την μέριμνα της περισυλλογής αδέσποτων ζώων.
 8. Την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη πνευματικών και κοινωνικών θεμάτων και ότι άλλο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών και επαγγελματιών για τις υπηρεσίες που παρέχει.
 • Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών.
 • Πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και παραδίδει στον δημότη ή τον επαγγελματία απόδειξη κατάθεσης.
 • Προωθεί τις αιτήσεις στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου.
 • Φροντίζει για την εμπρόθεσμη παραλαβή των απαντήσεων από τις Υπηρεσίες και τις παραδίδει στους αιτούντες.
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τυχόν εκκρεμότητες και αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την διεκπεραίωση των υποθέσεων.
 • Συνεργάζεται με το σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των αρμοδίων πρωτογενών Υπηρεσιών.
 • Επιλαμβάνεται της διεκπεραίωσης σημαντικού αριθμού υποθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διεκπεραιώνει το σύνολο σχεδόν των υποθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης.
 • Διαβιβάζει της αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδοθεί:
 • Κάρτα Δακτυλίου και Κάρτα Μονίμου κατοίκου.
 • Χορηγεί Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας.
 • Ενσωματώνει κάθε νέα διαδικασία που θεσπίζεται για την εξυπηρέτηση δημοτών και επαγγελματιών.
 • Εκτελεί επικυρώσεις ακριβών φωτοαντιγράφων και θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής.

 


ι. Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου
Τμηματάρχης: Σφήκα Βασιλική
Τηλέφωνο: 210 8211624 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 8211696
Φαξ: 210 8211624 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
E-mail: [email protected]

Σκοπός της Αρχειακής Υπηρεσίας είναι η εποπτεία, η διάσωση, η συντήρηση και η ταξινόμηση τουαρχειακού υλικού του Δήμου Αθηναίων καθώς και η διάθεση προς μελέτη των εγγράφων και χειρογράφων τα οποία σχετίζονται με την ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά καθώς και σε ότι έχει σχέση με την διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του Δήμου.

 • Έχει την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Αρχειακής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων.
 • Εντοπίζει, συγκεντρώνει, διαφυλάττει, ταξινομεί, καταλογογραφεί τα αρχειακά τεκμήρια που παράγει ο Δήμος Αθηναίων και οι εποπτευόμενες Υπηρεσίες και αφορούν την διοικητική, οικονομική και κοινωνική ιστορία, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση, αναπαραγωγή και διάθεση στην έρευνα ( συγκρότηση εργαλείων έρευνας, χορήγηση άδειας μελέτης) των φυσικών και ψηφιακών αρχειακών συλλογών.
 • Λειτουργεί αναγνωστήριο και θεματική βιβλιοθήκη με εκδόσεις, δημοσιεύματα, σπουδαστικές ερευνητικές εργασίες που αφορούν στην ιστορία της πόλης των Αθηνών.
 • Μεριμνά για τον εμπλουτισμό των συλλογών και την απόκτηση νέων από δωρεές κλπ.
 • Είναι σύνδεσμος μεταξύ των Δημοτικών Διευθύνσεων και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) σε θέματα Αρχειακής πολιτικής.
 • Ασκεί εποπτεία των ενεργών αρχείων των Δημοτικών Διευθύνσεων, παρέχει τεχνογνωσία και διευκολύνσεις ως προς τη ροή προτύπων διαδικασιών τήρησης, διαχείρισης και εκκαθάρισης σύγχρονων αρχείων.
 • Συγκροτεί και λειτουργεί το δίκτυο υπαλλήλων-συνδέσμων των Δημοτικών Διευθύνσεων.
 • Παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες για την καταγραφή, αρχειοθέτηση, ταξινόμηση φύλαξη και συντήρηση του αρχειακού υλικού του Δήμου.
 • Αποφασίζει την χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής, φωτογράφισης αρχειακού υλικού του Δήμου,
 • Αποφασίζει για τα δημοσιεύματα και τις πάσης φύσεως εκδόσεις του αρχειακού υλικού του Δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα αρχείου και αρχειακής πολιτικής για το οποίο ζητείται η γνώμη του από τον Δήμαρχο Αθηναίων.
 • Γνωμοδοτεί γενικά για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με το αρχειακό υλικό και την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις επιστημονικής, τεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας του Δήμου με φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα πνευματικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα, κρατικές Υπηρεσίες, οργανισμούς πάσης φύσεως κλπ.) του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.


ια. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Τμηματάρχης: Πουρναροπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 210 5277212 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277213, 210 5277218, 210 5277222
Φαξ: 210 5278033 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την παραλαβή, τον χαρακτηρισμό, την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και προώθηση καθώς και την κατανομή στις Υπηρεσίες του Δήμου όλων των εισερχομένων εγγράφων.
 • Φροντίζει για την ηλεκτρονική διακίνησή τους από και προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιμελείται την διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την επικύρωση των αντιγράφων τους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
 • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής της Δημοτικής Αρχής, βάσει των τηρουμένων δειγμάτων υπογραφής των Διοικητικών οργάνων του Δήμου.
 • Επιμελείται την τήρηση αρχείου πρωτοτύπων σχεδίων εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την τήρηση του γενικού αρχείου του Δήμου.
   


 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.