Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για ασάφειες όσον αφορά τοποθέτηση πέργκολας σε Κ.Υ.Ε.

Υπόθεση 395

Υποβολή: 4.2.2014

Διαβίβαση 2/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 8.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων: 11.2.2014

Η Δ/νση απάντησε ότι είναι αρμόδια για παραχώρηση τραπεζοκαθισμάτων κι ότι στην περιοχή Μακρυγιάννη απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη μόνο της Γ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ενώ η τοποθέτηση πέργκολας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων και αρμόδια να απαντήσει είνα η Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων.Καταγγελία για μη απάντηση σε αίτημα διακοπής εργασιών

Υπόθεση 394

Υποβολή: 28.1.2014

Διαμεσολάβηση 12/2014 προς Τμήμα Αδειών:8.2.2014Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Ιανουάριος 2014

1.2.2014: Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το 5ο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του έργου του κατά τον μήνα Ιανουάριο 2014. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στέλνετε κενό e-mail με τίτλο "μηνιαίο δελτίο" στο symparastatis@cityofathens.grΚαταγγελία για επιβολή κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. παρά την ύπαρξη αθωωτικών αποφάσεων

Υπόθεση 393

Υποβολή: 31.1.2014

Διαμεσολάβηση 11/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 8.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 19.2.2014

Παραλαβή απάντησης από Γραφείο Συμπαραστάτη: 10.3.2014Καταγγελία για χωμάτινο όγκο (οδός Αρμονίας)

Υπόθεση 392

Υποβολή: 29.1.2014

Διαμεσολάβηση 10/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 8.2.2014Καταγγελία για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου εις βάρος εταιρίας

Υπόθεση 391

Υποβολή: 29.1.2014

Επικοινωνία Συμπαραστάτη με Τμήμα Εκμετάλλευση Δημοτικής Περιουσίας: 3.2.2014

Σύμφωνα με την επικοινωνία, επίκειται υπογραφή σχετικής εισήγησης από την αρμόδια Αντιδήμαρχο και εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς θετική επίλυση.

Καταγγελία για είσοδο υπογείου καταστήματος

Υπόθεση 390

Υποβολή: 28.1.2014

Διαβίβαση 1/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας&Αποχέτευσης: 31.1.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Καλύμνου)


Υπόθεση 389

Υποβολή: 28.1.2014

Διαμεσολάβηση 9/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 28.1.2014

Aπάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 12.2.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η βλάβη αποκαταστάθηκε από τεχνίτη στις 11.2.2014

 Καταγγελία για επιβολή προστίμου στάθμευσης σε θέση μονίμου κατοίκου

Υπόθεση 388

Υποβολή:24.1.2014

Διαμεσολάβηση 8/2014 προς Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 28.1.2014

Απάντηση Δ/σνης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 10.2.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία κρίνει επαρκείς τους ισχυρισμούςτης καταγγέλλουσας και ζητά την επανεξέταση και ανάκληση της έκθεσης παράβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Δημοτικών Προσόδων).Αναθεωρημένος Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

23.1.2014: Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα τον αναθεωρημένο Κώδικα Λειτουργίας του, παρουσιάζοντας τις διαδικασίες με τις οποίες ασκεί τις αρμοδιότητές του.

Ο αρχικός Κώδικας Λειτουργίας δημοσιεύθηκε στις 12.11.2012 και, ελλείψει σχετικής εγκυκλίου, αποτέλεσε πρότυπο που ακολουθήθηκε και από ομόλογους θεσμούς σε άλλους Δήμους. Η λειτουργία του θεσμού και η δοκιμασία των διατάξεων του Κώδικα Λειτουργίας στην πράξη για πάνω από ένα έτος επέβαλαν την αναθεώρησή του προς τις εξής κατευθύνσεις:Πρόβλημα μετακίνησης κάδων (οδός Μαστραχά)

Υπόθεση 387

Υποβολή: 21.1.2014

Διαμεσολάβηση 7/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας &Δ/νση Οδοποιίας: 28.1.2014

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας: 29.1.2014

Ο Δ/ντης της υπηρεσίας έδωσε αναλυτικές οδηγίες και εντολές για την εξέταση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 24.2.2014

Η Δ/νση απάντησε ότι τοποθέτησε έναν κάδο απορριμμάτων στην συμβολή των οδών Μαστραχά και Ηλία Ηλιού στις 29.1.2014.Αίτημα συνάντησης με Δήμαρχο

Υπόθεση 386

Υποβολή:16.1.2014

Διαμεσολάβηση 6/2014 προς Γραφείο Δημάρχου: 26.1.2014Καταγγελία για πρόστιμο για τραπεζοκαθίσματα

Υπόθεση 385

Υποβολή: 20.1.2014

Διαμεσολάβηση 5/2014 προς Δ/νση Δ.Προσόδων: 26.1.2014

Απάντηση Δ/νσης Προσόδων: 15.4.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει αίτηση στην Δ/νση Οικονομικών.Καταγγελία για άρνηση παραλαβής συμφώνου συμβίωσης

Υπόθεση 384

Υποβολή: 20.1.2014

Διαμεσολάβηση 4/2014 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 22.1.2014

Διαμεσολάβηση 4/2014/Α προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 29.7.2014

Απάντηση Δ/νσης: 28.8.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία ενόψει του αιτήματος έστειλε στις 23.1.2014 έγγραφο στο τμήμα Αλλοδαπών Αττικής για παροχή πληροφοριών. Η Δ/νση Αλλοδαών γνωστοποίησε στοιχεία για την υπόθεση. Η υπηρεσία δεν καταχώρισε το σύμφωνο συμβίωσης, αναμένοντας απόφαση της Δ/νσης Αλλοδαπών.Ειδική Πρόταση 1/2014

21.1.2014: Με την Ειδική Πρόταση 1/2014 προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου νόμιμης λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αξιοποιώντας την εμπειρία από τον χειρισμό καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τον έλεγχο των Κ.Υ.Ε. εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων, η Ειδική Πρόταση καταγράφει τα προβλήματα και εισηγείται στην δημοτική αρχή προτεινόμενες λύσεις.Αδιαφάνεια στην νομική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων

20.1.2014 - O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ενημερώνει ότι η Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων αρνείται να του χορηγήσει αντίγραφα των γνωμοδοτήσεών της για γενικότερα θέματα που αφορούν τις αδειοδοτήσεις των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, επικαλούμενη το δικηγορικό απόρρητο. Η σχετική αλληλογραφία επισυνάπτεται στο παρόν δελτίο τύπου.Καταγγελία για αυθαιρεσίες από ιδιώτες (Φ.Νέγρη)

Υπόθεση 383

Υποβολή: 13.1.2014

Διαμεσολάβηση 3/2014 προς Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων & Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 22.1.2014

Απάντηση Τμήματος Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων: 7.3.2014

Η Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου απάντησε ότι προέβη σε ελέγχους.

Απάντηση Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών: 7.5.2014Πίνακας υποθέσεων έτους 2013

9.1.2013 - Στον επισυναπτόμενο πίνακα περιλαμβάνεται το σύνολο των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων που χειρίστηκε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, κατά το έτος 2013.Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Δεκέμβριος 2013

3.1.2014: Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το 4ο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων που περιέχει συνοπτική παρουσίαση του έργου του κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2013. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε κενό e-mail με τίτλο "μηνιαίο δελτίο" στο symparastatis@cityofathens.grKαταγγελία για κατάσχεση ακινήτου

Υπόθεση 382

Yποβολή: 30.12.2013

Διαμεσολάβηση 2/2014 προς Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 10.1.2014

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 28.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Οικονομικών, εφόσον υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, είναι υποχρεωμένη να τις εισπράξει.

Η αποδέσμευση μπορεί να γίνει είτε με την καταβολή του χρέους είτε σε περίπτωση ενημέρωσης εκ μέρους της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης ότι επίκειται διαγραφή του συγκεκριμένου οφειλέτη.

 

 Καταγγελία για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης

Υπόθεση 381

Υποβολή: 30.12.2013

Διαμεσολάβηση 1/2014 προς Δ/νση Οικονομικών: 2.1.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Νάξου)

Υπόθεση 380

Υποβολή: 24.12.2013

Eπικοινωνία μας με "Γραμμή του Δημότη"(1595): 24.12.2013

Από τα στοιχεία της "Γραμμής του Δημότη" προέκυψε ότι το αίτημα έχει υποβληθεί στις 19.11.2013, στις 22.11.2013 και στις 12.12.2013 και έχει προωθηθεί στην υπηρεσία για αποκατάσταση. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ζήτησε την επαναπροώθηση του αιτήματος στην Δ/νση Ηλεκτρολογικού

Διαμεσολάβηση 228/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού, Τμημα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού & Σηματοδότησης: 24.12.2013Καταγγελία για πεζοδρόμιο και αδιαμόρφωτο χώρο (Ξούθου - Βερανζέρου - Μενάνδρου)

Υπόθεση 379

Υποβολή: 19.12.2013

Παραλαβή από Γραφείο Συμπαραστάτη: 23.12.2013

Διαμεσολάβηση 227/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης, Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 24.12.2013

Απάντηση Δ/νης Κοινόχρηστων Χώρων: 2.1.2014Καταγγελία για μη καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης (Στρ.Δαγκλή)

Υπόθεση 378

Yποβολή: 23.12.2013

Διαμεσολάβηση 226/2013 προς Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας: 24.12.2013Kαταγγελία για αφαίρεση πρόσβασης από το πεζοδρόμιο σε επιχείρηση

Υπόθεση 377

Υποβολή: 20.12.2013

Διαμεσολάβηση 225/2013 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων: 24.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 2.1.2014

Η Δ/νση δεν δύνατα να εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς αντίστοιχη εισήγηση είχε απορριφεί.

Διαμεσολάβηση 225/2013/Α προς Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 26.2.2014

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης πρότεινε στον καταγγέλλοντα να υποβάλλει αίτηση στην Ε.Π.Ζ.Αίτημα πρόσβασης σε παλαιότερες δημαρχιακές αποφάσεις

Υπόθεση 376

Υποβολή: 20.12.2013

Διαμεσολάβηση 224/2013 προς Τμήμα Παιδικών Εξοχών: 23.12.2013Kαταγγελία για άρνηση χορήγησης φακέλου

Υπόθεση 375

Υποβολή: 20.12.22013

Διαμεσολάβηση 223/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 23.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλλεγγύης / Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Υποστήριξης: 13.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, η έκθεση της κοινωνικής λειτουργού ήταν θετική και η ενδιαφερόμενη έλαβε το ποσό που αναλογούσε στη μοριοδότηση που έλαβε από την Ειδική Διακομματική Επιτροπή Ένδειας. Επίσης η απάντηση δίνει πληροφορίες για την εξυπηρέτηση της ενδιαφερομένης και την υποστήριξή της. Αίτημα για τμηματική καταβολή προστίμων ενόψει ανάγκης ανανέωσης βιβλιαρίου

Υπόθεση 374

Υποβολή: 19.12.2013

Αρχειοθέτηση 12/2013: 20.12.2013

Η καταγγελία απορρίφθηκε λόγω έλλειψης αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.Kαταγγελία για μη ανάπλαση της Ιεράς Οδού

Υπόθεση 373

Υποβολή: 18.12.2013

Αρχειοθέτηση 10/2013: 19.12.2013

Kαταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Κων/πόλεως)

Υπόθεση 372

Υποβολή: 16.12.2013

Αρχειοθέτηση 10/2013: 19.12.2013                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.