Έκδοση κάρτας εξόδου-εισόδου Δακτυλίου

τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού, τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της κάρτας εξόδου-εισόδου στον εσωτερικό δακτύλιο είναι ο ενδιαφερόμενος να διαμένει εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου. Με την έκδοση της κάρτας ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να εξέλθει από τον δακτύλιο από τη συντομότερη διαδρομή προς την έξοδο από αυτήν και να επιστρέψει στην κατοικία του ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή για την είσοδο προς τον δακτύλιο.

Δικαιολογητικά

 1. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος*
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Οδηγού*
 3. Έγγραφα απόδειξης κατοικίας
  • Αντίγραφο του εντύπου Ε1*της οικείας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου αν δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη διεύθυνση, απαιτείται και πρόσφατοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου(εκτύπωση από Taxisnet)
  • Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύειμεταβολή στοιχείων από Δ.Ο.Υ.
  • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύειυπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που τον φιλοξενεί, όπου θα φαίνεται η διεύθυνηση κατοικίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ήτο Ε1 του ίδιου του ιδιοκτήτη.
  • Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή κινητού τηλεφώνου*
 4. Για τους αλλοδαπούς:
  • Διαβατήριο*
  • Άδεια παραμονής σε ισχύ*
 5. Σε περίπτωση όπου ο οδηγός του οχήματος ΔΕΝ είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
  • Υπεύθυνη Δήλωση*του ιδιοκτήτη του οχήματος, για την παραχώρηση χρήσης του οχήματος προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
 6. Σε περίπτωση όπου η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στα στοιχεία εταιρείας:
  • Υπεύθυνη Δήλωση*του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, για την παραχώρηση χρήσης του οχήματος προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2144114000, εσωτ. 4048

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Αγίου Κωνσταντίνου 14, Αθήνα 1ος όροφος

Εναλλακτικός Τρόπος Εξυπηρέτησης

Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης με συνημμένα τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] . Έντυπο της αίτησης σε μορφή .pdf είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cityofathens.gr/khe/aitiseis/idiotes/dimotiki-astynomia