Διευθύντρια: Μπούρη Βασιλική
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 63
Τηλ.Γραμματείας: 210 3722173
E-mail Δ/νσης: [email protected]

Δείτε εδώ αιτήσεις και οδηγίες-δικαιολογητικά της Δ/νσης.

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
Ως Ληξίαρχος, ασκεί τα καθήκοντα όπως προβλέπονται από τον Ληξιαρχικό Νόμο και εφαρμόζει αυτόν σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους και υπαλλήλους των Τμημάτων Γεννήσεων και Γάμων – Θανάτων, για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών
γ. Τμήμα Μητρώου Αρρένων
δ. Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων
ε. Τμήμα Γεννήσεων
στ.Τμήμα Γάμων - Θανάτων
ζ. Τμήμα Πολιτικών Γάμων


 

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης: Μπακοβασίλη Ροδάνθη
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 63, 105 52, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5277938 (Τμηματάρχης), 210 5277940, 210 5277941, 210 3722087 και 210 3722001
Φαξ : 210 3722314, 210 3722311, 210 3246518, 210 3246519, 210 3240856
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Παραλαμβάνει κα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης &Αναπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικούτα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων μετά την υπογραφή τους από τον/την αρμόδιο/α προϊστάμενο/μένη.
 • Συντονίζει την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ό,τι αφορά τη Δ/νση.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Χειρίζεται και διεκπεραιώνει αιτήματα – καταγγελίες και αναφορές πολιτών που υποβάλλονται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
 • Επιμελείται την αποστολή ληξιαρχικών πράξεων και των πάσης φύσεως πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα αρμόδια τμήματα,  κατόπιν αιτημάτων από Κ.Ε.Π., Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.β. Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών
Τμηματάρχης: Κοντού Αικατερίνη
Τηλέφωνα: 210 3722067 (Τμηματάρχης), 210 3722062, 210 3722064 έως 069, 210 3722122, 210 3722083
E-mail: [email protected]
        

 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών από το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών.
 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών  γέννησης και οικογενειακής κατάστασης της αντίστοιχης γραμμής του ΟΤΕ.
 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης κατόπιν αυτεπάγγελτης αναζήτησης από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
 • Επιμελείται την  έκδοση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών μετά από αίτημα  στα Τμήματα Τοπικής Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών.
 • Τηρεί και διαφυλάττει στο διηνεκές, τα βιβλία καταχώρισης εκδοθέντων πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών παρελθόντων ετών.
 • Τηρεί και διαφυλάττει στο διηνεκές, το αρχείο εκδοθέντων πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Χορηγεί αρνητική βεβαίωση για τη μη ύπαρξη δημοτολογικής εγγραφής.
 • Μεριμνά δια των ανταποκριτών, την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


 

γ. Τμήμα Μητρώου Αρρένων
Τμηματάρχης:
Καγιά - Παναγοπούλου Αμαλία
Τηλέφωνα: 210 3722119 (Τμηματάρχης), 210 3722115-118
E-mail:  [email protected]

 • Συντάσσει και βιβλιοδετεί ετήσιο μητρώο αρρένων και στρατολογικό πίνακα.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δικαιολογητικά για:

α) εγγραφή αδήλωτων τέκνων,

β) διαγραφή εγγεγραμμένων για διαφόρους λόγους (θάνατος, απώλεια ελληνικής ιθαγένειας, ανυπαρξία, απόκτηση ξένης ιθαγένειας κ.α.),

γ) διόρθωση επωνύμου, κυρίου ονόματος, πατρωνύμου, μητρωνύμου, τόπου γεννήσεως, ληξιαρχικών στοιχείων, προσθήκη κυρίου ονόματος κ.α.,

δ) μεταβολή στοιχείων εγγεγραμμένων λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης κ.α.

 • Αναζητεί ληξιαρχικές πράξεις από το Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών” για προσθήκη κυρίου ονόματος και διαγραφές λόγω θανάτου.
 • Εγγράφει στα μητρώα αρρένων αδήλωτα τέκνα και αλλοδαπούς που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Διαγράφει εγγεγραμμένους από τα μητρώα αρρένων  σε περίπτωση θανάτου, απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας, ανυπαρξίας, διπλοεγγραφής, απόκτησης ξένης ιθαγένειας κ.α. μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Διορθώνει επώνυμα, κύρια ονόματα, πατρώνυμα, μητρώνυμα, τόπο γεννήσεως, ληξιαρχικά στοιχεία, κ.α., προσθέτει κύρια ονόματα και μεταβάλλει στοιχεία λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης κ.α. μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Αρχειοθετεί και βιβλιοδετεί αποφάσεις επί εγγραφών, διορθώσεων και μεταβολών στα ετήσια μητρώα αρρένων.
 • Μεριμνά για την τήρηση, ενημέρωση και διαφύλαξη στο διηνεκές των βιβλίων Μητρώου Αρρένων.
 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών  Μητρώου Αρρένων.
 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση (βάσει υποδείγματος 112/82) από το Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”.
 • Αναζητεί αυτεπάγγελτα ληξιαρχικές πράξεις από Ληξιαρχεία και πιστοποιητικά από Δημοτολόγια.δ. Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων
Τμηματάρχης:
Τσιχριτζή Αμαλία
Τηλέφωνα: 210 3722102 (Τμηματάρχης), 210 3722108, 210 3722071, 210 3722103, 210 3722114, 210 3722112, 210 3722160
E-mail: [email protected]

 • Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για το Δημοτολόγιο και καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”, νέες εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές δημοτολογίου.
 • Περαιώνει τις μεταδημοτεύσεις από άλλους Δήμους.
 • Επεξεργάζεται και διεκπεραιώνει τα αιτήματα μέσω Κ.Ε.Π. τα οποία αφορούν τις δημοτολογικές εγγραφές.
 • Επιμελείται την εγγραφή δημοτών λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Τηρεί και διαφυλάττει στο διηνεκές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  εγγραφών και μεταβολών.
 • Δέχεται την “Δήλωση Πολιτογράφησης”  για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας αλλογενών αλλοδαπών κατοίκων του Δήμου  Αθηναίων.
 • Επικοινωνεί με τα ελληνικά Προξενεία και διεκπεραιώνει δημοτολογικά θέματα Ελλήνων Εξωτερικού.
 • Εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την πρόσληψη ή αλλαγή επωνύμου καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 • Εξελληνίζει το ονοματεπώνυμο Ελλήνων Εξωτερικού, ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Προβαίνει στη σύνταξη και δίμηνη ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και την αποστολή τους στο ΥΠ.ΕΣ.
 • Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες Δημοτολογίου της Χώρας, προκειμένου να επιλυθούν οι διπλοεγγραφές πολιτών στα δημοτολόγια και στους εκλογικούς καταλόγους.ε. Τμήμα Γεννήσεων
Τμηματάρχης: Δασκαλάκη Ανδριάνα
Τηλέφωνα: 210 5277987 (Τμηματάρχης), 210 5277934, 2105277939, 210 5277974, 210 5277990, 210 5277985
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected] (για αυτεπάγγελτη ληξιαρχική πράξης γέννησης από ΚΕΠ και δημόσιες υπηρεσίες)

 • Καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών” το γεγονός που έχει αντικείμενο την βεβαίωση γέννησης του φυσικού προσώπου, που λαμβάνει χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Εκτυπώνει τις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις οι οποίες βιβλιοδετούνται σε τόμους.
 • Καταχωρίζει τις διορθώσεις, παρατηρήσεις, μεταβολές στο  Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”, οι οποίες επισημειώνονται χειρόγραφα στο περιθώριο της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης
 • Καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”, ληξιαρχικά γεγονότα όπως ονοματοδοσία, βάπτιση και μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, οι οποίες έλαβαν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και αφορούν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έχουν συνταχθεί σε άλλα ληξιαρχεία. Εκτυπώνει τις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις εκθέσεων οι οποίες βιβλιοδετούνται σε τόμους.
 • Τηρεί και διαφυλάττει, στο διηνεκές, τα ληξιαρχικά  βιβλία γεννήσεων και εκθέσεων.
 • Τηρεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων για πέντε χρόνια (ΠΔ 480/1985)
 • Εκδίδει ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων  από το Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών” και από τα ληξιαρχικά βιβλία
 • Χορηγεί αρνητική βεβαίωση για τη μη  ύπαρξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

 


στ. Τμήμα Γάμων – Θανάτων
Τμηματάρχης: Φρανσέ Αλέγρη
Τηλέφωνα: 210 5277966 (Τμηματάρχης)
Για γάμους: 210 5277971, 210 5277946, 210 5277964, 210 5277965, 210 5277967
Για θανάτους: 210 5277942, 210 5277945, 210 5277933
E-mail: [email protected]

 • Καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών” τα γεγονότα που έχουν αντικείμενο τη βεβαίωση γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου του φυσικού προσώπου που λαμβάνουν χώρα στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Εκτυπώνει τις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις, οι οποίες βιβλιοδετούνται σε τόμους.
 • Καταχωρίζει τις διορθώσεις, παρατηρήσεις και μεταβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”, οι οποίες επισημειώνονται και χειρόγραφα στο περιθώριο της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.
 • Καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών” τις μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, οι οποίες έλαβαν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και αφορούν ληξιαρχικές πράξεις που έχουν συνταχθεί σε άλλα ληξιαρχεία. Εκτυπώνει τις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις εκθέσεων, οι οποίες βιβλιοδετούνται σε τόμους.
 • Τηρεί και διαφυλάττει στο διηνεκές τα ληξιαρχικά βιβλία γάμων, συμφώνων συμβίωσης και θανάτων.
 • Τηρεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων για πέντε χρόνια (Π.Δ. 480/1985).
 • Εκδίδει αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γάμων, συμφώνων συμβίωσης και θανάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών” και από τα ληξιαρχικά βιβλία.
 • Χορηγεί αρνητική βεβαίωση για την μη ύπαρξη ληξιαρχικών πράξεων γάμων, συμφώνων συμβίωσης και θανάτων.

 


ζ. Τμήμα Πολιτικών Γάμων
Τμηματάρχης: Κουτζούνη Αλεξάνδρα
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 63, 2ος όροφος
Τηλέφωνα: 210 3722165, 210 3722167
Τόπος τέλεσης: Αθηνάς 63, 1ος όροφος
E-mail: [email protected]

 • Εκδίδει άδειες γάμου Ελλήνων και αλλοδαπών.
 • Καταχωρίζει τις άδειες πολιτικών γάμων στο ειδικό βιβλίο αδειών.
 • Τηρεί και διαφυλάττει στο διηνεκές, τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών γάμου.
 • Προσδιορίζει την ημερομηνία του γάμου.
 • Συντάσσει την δήλωση πολιτικού γάμου στο τηρούμενο ειδικά για τον σκοπό αυτό βιβλίο, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο, τους νεόνυμφους και τους μάρτυρες.
 • Συντάσσει την πράξη προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων των μελλονύμφων.
 • Οργανώνει και συμμετέχει στην τέλεση των γάμων.
 • Παραδίδει στους νεόνυμφους αυθημερόν, την «Δήλωση τέλεσης Πολιτικού Γάμου».
 • Τηρεί και διαφυλάττει στο διηνεκές, τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 • Επικοινωνεί με Δημόσιες Υπηρεσίες, Προξενεία και Πρεσβείες ξένων χωρών για θέματα πολιτικών γάμων.

Πληροφορίες για την τέλεση πολιτικών γάμων
 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.