Το Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Στους μεγαλύτερους δήμους όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο αριθμός των Αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων (διαμερισμάτων) και μπορεί να αυξηθεί κατά 3 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και έγινε στο Δήμο  Αθηναίων. 

Με Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο. Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των  δυόμισι ετών.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 

Αντιδήμαρχοι Δήμου Αθηναίων από  15-05-2019 μέχρι και 31-08-2019

 

Αντιδήμαρχοι Δήμου Αθηναίων από  12-03-2017 μέχρι και 15-05-2019

Ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αθηναίων έχουν οριστεί με Απόφαση Δημάρχου με θητεία από 12-03-2017 μέχρι και 31-08-2019, οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και τους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων:

 

1. Βαρελάς Ανδρέας του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος Κέντρου Πόλης και Δημοτικής Αστυνομίας, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

2. Μπρούλιας Γεώργιος του Παντελή, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Μηχανολογικού.

3. Κοντοσταθάκου Ευαγγελία (Eύα) του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών και της Διεύθυνσης Οικονομικών και επιπλέον με βάση την υπ' αριθ. 187980/20-07-2018 Απόφαση Δημάρχου οι κάτωθι αρμοδιότητες:
Ι. η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος των οικονομικών υπηρεσιών (βάσει του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων)
ΙΙ. η αρμοδιότητα υπογραφής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και των Ανακλήσεων αυτών.
Από 28-02-2018 μέχρι και 31-08-2019 θα ασκεί τις αρμοδιότητες των εξής τμημάτων της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης : α) Του Τμήματος Διοικητικού, Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων, β) των Τμημάτων της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας, γ) του Τμήματος Οικονομοτεχνικών Διαδικασιών και Υποστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων και δ) του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης.

4. Αποστολόπουλος Γιώργος του Χρήστου, Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής, Κατασκευών και Κτιριακών Έργων, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού και της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής.

5. Στρατηγάκη Μαρία του Πέτρου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.

6. Παπαγιαννάκης Ελευθέριος (Λευτέρης) του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων αναφορικά με τα θέματα των μεταναστών και προσφύγων και από 28-02-2018 μέχρι και 31-08-2019, η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

7. Ηλιοπούλου Μαρία του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος Για το Παιδί, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

8. Ελένη (Λενιώ) Μυριβήλη του Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας με θητεία από 08-01-2018 μέχρι και 31-08-2019.

9. Ζέπου Αμαλία του Κωνσταντίνου-Στίλπωνος, Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων των τμημάτων Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου (της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης και Κοινωνικής Καινοτομίας) και Εθελοντισμού.

10. Παπαχελά Νέλλη - Κανέλλα του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Εμπορίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.

 

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο υπογραφή.

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έχει οριστεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαρελάς Ανδρέας του Σπυρίδωνα.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει οριστεί η Αντιδήμαρχος κα Παπαχελά Νέλλη - Κανέλλα του Γεωργίου.


Γραφεία Αντιδημάρχων

  • Διεξάγουν την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων και τηρούν αρχείο αυτής.
  • Προγραμματίζουν τις ώρες και ημέρες που οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να δέχονται διάφορες επιτροπές, συλλόγους και τους δημότες.
  • Τηρούν ημερολόγιο των προσωπικών επαφών των Αντιδημάρχων, εντός και εκτός του Δήμου.
  • Παραλαμβάνουν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τους Αντιδημάρχους.

 

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη έχουν οριστεί οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι ως εντεταλμένοι σύμβουλοι

1. Η κα Σουλτάνα (Νανά) Σπυροπούλου του Χρήστου, για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης.
2. Η κα Πηνελόπη Γκούμα του Χρήστου, για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
3. Η κα Ελένη-Σπυριδούλα Ζαχαροπούλου του Αντωνίου, για την εποπτεία και το συντονισμό  των Λεσχών Φιλίας.
4. Η κα Χριστίνα Βασιλείου του Νικολάου, για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων. 
5. Ο κ. Αλέξανδρος Μοντιάνο του Μωρίς, την εποπτεία και το συντονισμό  της Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας με τη Λαική Δημοκρατία της Κίνας.
6. Η κα.Αθήνα Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου για την εποπτεία και το συντονισμό των Τμημάτων του Α’ , Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας.
7. Η κα. Καλλιόπη (Πόπη) Διαμαντάκου του Νικολάου για την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος "Το Παιδί , η Πόλη και τα Μνημεία".
 
Από την εποπτεία και τον συντονισμό των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον εντεταλμένο σύμβουλο, υπογραφή.

Η θητεία τους ορίζεται από 16-11-2016 μέχρι και 11-3-2017 και είναι χωρίς αμοιβή. 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.