Σε εφαρμογή της παραγράφου  4 του άρθρου  70 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με το Ν.4782/2021 και  ισχύει, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων (https://www.cityofathens.gr/pkd) με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ η μελέτη  και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ :

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Ο.Τ.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                      ΑΝΟΙΓΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑΣ 16 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΟΔΟΣ -  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΑΘΗΝΑΣ 16 - 105 51  ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

                                                     210 3721562                     210 3214883                  210 3721533

ΚΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           ΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ           ΔΙΑΜΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

E-MAIL:

 

[email protected]

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

https://www.cityofathens.gr/

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

7 Α/Α ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ [Α4 ΝΕΑ ΕΡΓΑ] Τεχνικού Προγράμματος 2022

Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

586/22-11-2021 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6786Ω6Μ-Ο0Ψ)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 ΣΑΕΠ 085 (ΑΔΑ: 6Ψ3Π46ΜΤΛΠ-9ΕΤ)

Ενάριθμος: 2022ΕΠ08500001 - 8.960.000,00 ΕΥΡΩ

Κ.Α. Δήμου Αθηναίων 7333.104 Φ64/Δ72

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

7.225.806,45 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  24% ) ήτοι 8.960.000,00 ΕΥΡΩ

CPV:

[45233253-7] Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων

[45232440-8] Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων

[45316000-5]Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΠΑΡ. 2 Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΑΡΘΡO 14 ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ-ΟΧΙ:

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΩΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΣΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΙΟΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ, ΧΡ. ΛΑΔΑ, ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΤΗΝ 1Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

4η Ιουλίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

8η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ                                                                                                                 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016

 

NUTS ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

EL303

ΚΩΔΙΚΟΣ LAU1:

GR300001

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 195 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ (ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ, ΧΩΡΟ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ” ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ www.cityofathens.gr

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΓια την μελέτη και των τευχών δημοπράτησης του έργου πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: 
Δευ, 16/05/2022 (Όλη την ημέρα) - Δευ, 30/05/2022 (Όλη την ημέρα)
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκαταρκτική Ενημέρωση224.57 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.