Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:

 1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
 2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
 3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018


θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: : «Ανακαίνιση κτιρίου Δήμου Αθηναίων επί της Ιεράς Οδού, στεγάνωση στεγάστρου αμαξοστασίου και επεμβάσεις- επισκευές στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ). Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΣΑΤΑ και θα υλοποιηθεί τμηματικά κατά τα έτη 2022 και 2023 - Φ30 Δ34  ΚΑΕ: 7331.364. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο κτίριο και το αμαξοστάσιο επί της Ι.Οδού 151 καθώς και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης που βρίσκονται στις οδούς Π. Κανελλοπούλου 5, Αγ. Πολυκάρπου και Χαρτεργατών, Αλεξάνδρου Α΄ και Ευκαλύπτων, Ιερά οδός 94, και των χώρων υγιεινής (δημόσια αφοδευτήρια) που βρίσκονται στις επτά Δημοτικές Κοινότητες και συγκεκριμένα επί των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Φαραντάτων, Φιλαδελφείας και Δεληγιάννη, Άστρους και Αλεξανδρείας, Ανδροκλέους και Ηλιάδος, Παρασκευοπούλου και Ρόδου και στην Πλατεία Αμερικής.

Αντικείμενο του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου Δήμου Αθηναίων επί της Ιεράς Οδού, στεγάνωση στεγάστρου αμαξοστασίου και επεμβάσεις- επισκευές στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης» ενδεικτικά είναι το ακόλουθο:

 • Καθαιρέσεις -Σκυροδέματα
 • Τοιχοποιίες – επιχρίσματα
 • Μεταλλικές – Ξύλινες κατασκευές
 • Μονώσεις
 • Επενδύσεις – επιστρώσεις
 • Λοιπά τελειώματα
 • Εργασίες αύλειου χώρου

Σε σχέση με τα υφιστάμενα Η/Μ συστήματα των κτιρίων θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Ανακαίνιση, επέκταση και επισκευή δικτύων, ύδρευση  δικτύων, αποχέτευση δικτύων, θέρμανση και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η  27η Μαΐου 2022,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  η 10:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  ΠΕ ή  ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ.  σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-04-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).

Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει.

Ημερομηνία: 
Τρι, 19/04/2022 - 12:40 - Δευ, 23/05/2022 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση549.91 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.