ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών
 σε ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS - ΟΠΣ 5095048 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, εκτιμώμενης αξίας 899.496,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (725.400,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24%) με συστημικό αριθμό 158730 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 128432/12-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΓ4Ω6Μ-ΚΗΧ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/06/2022 και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: 12/05/2022Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS - ΟΠΣ 5095048 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό του 899.496,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 725.400,00€ ), με ταξινόμηση κατά CPV 34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (πλέον συμφέρουσα ανηγμένη προσφορά συμμετέχοντα) ανά Άρθρο.

Η ανηγμένη προσφορά του συμμετέχοντα προκύπτει από τον τύπο:

ΑΠΙ = ΟΠΤΙ / ΣΤΒI  όπου:

ΑΠΙ είναι η ανηγμένη προφορά του συμμετέχοντα
ΟΠΤΙ είναι η οικονομική προφορά του συμμετέχοντα ανά τεμάχιο
ΣΤΒI είναι η συνολική τεχνική βαθμολογία του συμμετέχοντα όπως αυτή υπολογίζεται στο Φύλλο Συμμόρφωσης - Βαθμολογίας Μελέτης κάθε Άρθρου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18-04-2022 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-05-2022 και ώρα 12:00μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3075).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε: Α) εννέα (9) μήνες για το Άρθρο 1

Β) εννέα (9) μήνες για το Άρθρο 2

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανά άρθρο, μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 22PROC010404243/2022-04-05 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ. 7132.017 Δ.21/Φ60 «Προμήθεια κινητών μονάδων του Δήμου Αθηναίων, με κωδικό MIS- ΟΠΣ 5095048 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020", στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  "Προμήθεια κινητών μονάδων του Δήμου Αθηναίων" και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5095048, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 20 82 955, -919 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη και κα Αικατερίνη Μπαρμπαρή, e-mail: [email protected], [email protected]

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/04/2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Ημερομηνία: 
Δευ, 18/04/2022 - 08:00 - Παρ, 17/06/2022 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη3.39 MB
ΕΕΕΣ55.63 KB
Φύλλα Συμμόρφωσης512 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς319.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.