ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, παρατείνεται κατά είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1209/09.08.2021 (ΑΔΑ: 6Φ4ΙΩ6Μ-ΖΒΡ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/08/2021 και ώρα 10:00 – 10:30.
 


Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των άρθρων της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 1079/19.07.2021 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΡΑΩ6Μ-Ν3Χ) αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης- Διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 09.08.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ-10:30 π.μ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00.π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30.π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με τον Δήμο Αθηναίων.

Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. ποσού ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.(του προϋπολογισμού) .

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: t.dimosion.symvaseon@athens.gr τηλ: 210 5223142, 210 213 2082955 και επί των τεχνικών προδιαγραφών από την Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, τηλ: 210 3721553, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Ημερομηνία: 
Δευ, 30/08/2021 - 10:00 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
1. Προκήρυξη7.71 MB
2. E.E.E.Σ.56.14 KB
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς72 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.