Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων , κατ’ εφαρμογή:

1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει, 2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,

3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β ́)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018

Θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Ε. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 70 (Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΚΥΑΔΑ και Δήμου Αθηναίων), Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, στον Κ.Α.: 7311.376 - Φ30 Δ34 για τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κ.Α. 7311.376 - Φ30 - Δ34 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 74.400,00 € (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00 € με απρόβλεπτα και ΦΠΑ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο θα υλοποιηθεί στο κτίριο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. επί της οδού Σοφοκλέους 70. Αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις στο εσωτερικό του κτιρίου ώστε να γίνει λειτουργικό. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: Εργασίες συντήρησης ξύλινων κλιμάκων και ξύλινων δαπέδων, αντικατάσταση ειδών υγιεινής στα WC, συντήρηση και αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συντήρηση και αποκατάσταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μονάδων inverter.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28-07-2021 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).

Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Επιπροσθέτως, λόγω του ότι ο διαγωνισμός είναι συνοπτικός, η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων θα προβεί και στην κλήρωση τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Διαγωνισμού (τα μέλη της οποίας θα είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού) του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 70 ρογραμματική Σύμβαση μεταξύ ΚΥΑΔΑ και Δήμου Αθηναίων), Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, στον Κ.Α.: 7311.376 - Φ30 – Δ34 - την ίδια μέρα Τετάρτη 28-07-2021 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).

Ημερομηνία: 
Δευ, 26/07/2021 - 15:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.