Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις  11/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.820.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 5030477)  Κ.Α. 7332.053 Φ64 και CPV:45211360-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής».

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 17/06/2021 και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 29.355,00   και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης).   Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης, έχουν οι κάτωθι:

1.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
     α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
     β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
     γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την         Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
     δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει        διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των      παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων: (http://www.cityofathens.gr) Ημερολόγια Ιστότοπου > Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί: http://www.cityofathens.gr/pkd
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την Δευτέρα 07/06/2021, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την Παρασκευή  28/05/2021.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 20/05/2021 - 11:00 - Παρ, 11/06/2021 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης921.08 KB
Διακήρυξη1.84 MB
Ε.Ε.Ε.Σ. / T.E.Y.Δ.146.43 KB
'Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς124.82 KB
Οικοδομικά Τεύχη - Προσμέτρηση Οικοδομικά659.45 KB
Οικοδομικά Τεύχη - Προυπολογισμός Οικοδομικών Εργασιών298.82 KB
Οικοδομικά Τεύχη - Τεχνική Περιγραφή262.71 KB
Οικοδομικά Τεύχη - Τιμολόγιο Δημοπράτησης Οικοδομικών Εργασιών3.34 MB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων547.02 KB
Συνοπτικός Προυπολογισμός228.82 KB
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας - Σ.Α.Υ.2.3 MB
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας - Φ.Α.Υ.493.01 KB
Πράσινα Τεύχη -Μελέτη Άρδευσης17.07 MB
Πράσινα Τεύχη - Φυτοτεχνικά1.16 MB
Πράσινα Τεύχη - Άρδευση Γενικά884.95 KB
Πράσινα Τεύχη - Προσμέτρηση281.51 KB
Πράσινα Τεύχη - Προυπολογισμός Μελέτης295.95 KB
Πράσινα Τεύχη - Τιμολόγιο Μελέτης2.67 MB
Ηλεκτρολογικά Τεύχη - Προσμέτρηση Μελέτης251.36 KB
Ηλεκτρολογικά Τεύχη - Προϋπολογισμός Μελέτης254.33 KB
Ηλεκτρολογικά Τεύχη - Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές632.09 KB
Ηλεκτρολογικά Τεύχη - Τιμολόγιο Μελέτης497.9 KB
Γενική Κάτοψη3.02 MB
Γενικές Κατόψεις - Πίνακας Σχεδίων68.66 KB
Γενικές Κατόψεις - ΑE .2.01_5015.44 MB
Γενικές Κατόψεις - ΑE .2.02_5015.12 MB
Γενικές Κατόψεις - ΑE .2.03_5012.27 MB
Γενικές Κατόψεις - ΑE .2.04_5012.72 MB
Γενικές Κατόψεις - ΑE .2.05_5013.21 MB
Γενικές Κατόψεις - ΑE .2.06_509.88 MB
Γενικές Τομές - ΑE.3.01_A_503.8 MB
Γενικές Τομές - ΑE.3.02_B_504.12 MB
Γενικές Τομές - ΑE.3.03_C_503.48 MB
Γενικές Τομές - ΑE.3.04_D_503.57 MB
Γενικές Τομές - ΑE.3.05_E_502.03 MB
Γενικές Τομές - ΑE.3.06_ST_504.22 MB
Γενικές Τομές - ΑE.3.07_Z_503.19 MB
Κατασκευαστικές Τομές - Πίνακας Σχεδίων Α102.57 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.01_20601.42 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.02_20631.18 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.03_20614.91 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.04_20624.86 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.05_20599.43 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.06_20672.96 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.07.1_20664.01 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.07_20626.2 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.08_20881.45 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.09_20545.96 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.10_20686.68 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.11_20672.29 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.12_20663.55 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.13_20525.46 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.14_20534.99 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.15_20533.69 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.16_20660.52 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.17_20703.3 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.18_20705.92 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.19_20563.81 KB
Κατασκευαστικές Τομές - ΑE.4.20_20550.06 KB
Σχέδια Χαράξεων - Πίνακας Σχεδίων Σειρά Α.Ε. 651 KB
Σχέδια Χαράξεων - ΑE .6.01_504.85 MB
Σχέδια Χαράξεων - ΑE .6.02_504.73 MB
Σχέδια Χαράξεων - ΑE .6.03_503.89 MB
Σχέδια Χαράξεων - ΑE .6.04_504.06 MB
Σχέδια Χαράξεων - ΑE .6.05_504.22 MB
Σχέδια Χαράξεων - ΑE .6.06_503.26 MB
Σχέδια Χαράξεων - ΑE .6.07_2001.26 MB
Ηλεκτρολογικά Σχέδια - HME 1.3 WI-FI 1:20010.76 MB
Ηλεκτρολογικά Σχέδια - HME_1.2 Φωτοτεχνική 1:20014.44 MB
Ηλεκτρολογικά Σχέδια - HME 1.1 Ηλεκτρολογικό 1:20014.58 MB
Πρασινο Θεωρημένα - HME 1.4 Άρδευση 1:20011.17 MB
Πρασινο Θεωρημένα - Τεχνική Έκθεση ΗΜ Άρδευσις1.73 MB
Πρασινο Θεωρημένα - Φυτοτεχνικά Σχέδιο Α3 1:2001.22 MB
Πρασινο Θεωρημένα - Φυτοτεχνικά Τεχνική Έκθεση.pdf1.51 MB
Υδραυλικά - Κάτοψη Υ041.02 MB
Υδραυλικά - Y-1960.86 KB
Υδραυλικά - Y-2_15.68 MB
Υδραυλικά - Y-3_1503.02 KB
Υδραυλικά - Y-3_2524.39 KB
Υδραυλικά - Μηκοτομές Υ05361.68 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.