Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει  Ανοικτή  Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω  των ορίων, με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια επτά (7) αυτόνομων μονάδων αφαίρεσης συνθημάτων και γκράφιτι άνευ χρήσης χημικών» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού: ενός εκατομμυρίου  τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (1.475.600,00€) συμπ/νου ΦΠΑ  24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14/03/2021 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/04/2021 και ώρα 11:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α  Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται (2%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.). (στο χρηματικό ποσό των 23.800,00€).

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το άρθρο της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

 Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την  ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης.(από την ημερομηνία  ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητουμένων οχημάτων υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail: a.karakatsanis@athens.gr                                                                                                     

                                                                                                                 

Ημερομηνία: 
Κυρ, 14/03/2021 - 08:00 - Πεμ, 15/04/2021 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ3.7 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.