Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών Δήμου Αθηναίων», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % επί του συνόλου των εργασιών, για όλα τα άρθρα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι ενδεικτικές, καθώς εξαρτώνται από το είδος των φθορών και βλαβών που θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 92521210-4 «Υπηρεσίες συντήρησης εκθεμάτων».

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αρ.1621/14-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ60Ω6Μ-ΔΧΥ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης - Διενέργειας του Διαγωνισμού, 20/01/2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι την απορρόφηση του προϋπολογισθέντος ποσού.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Τοπούζογλου Ευαγγελία e-mail: [email protected] τηλ: 210 5223142 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ. Α. Σπανουδάκης, e-mail: [email protected], τηλ:210 3721596, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

 

Ημερομηνία: 
Πεμ, 24/12/2020 - 08:25 - Τετ, 20/01/2021 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη2.9 MB
ΤΕΥΔ59.13 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς54.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.