Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 1.209.928,70€ με Φ.Π.Α. 13% με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 21.311,64€ με Φ.Π.Α. 13%, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.231.240,34€ με Φ.Π.Α. 13%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς, βάσει τιμής και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων του άρθρου του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 103697

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:           28/12/2020 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:    22/01/2021 και ώρα 12:00μ.μ.

 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

  • Για τον Δήμο Αθηναίων, ως χρόνος παράδοσης του είδους της εν λόγω προμήθειας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, έως την 20/03/2022 (ημερομηνία λήξης της αριθμ. πρωτ. 069911/30-03-2020 με ΑΔΑΜ: 20SYMV006493964 2020-03-20 Σύμβασης-Συμφωνητικό,προμήθειας συμπυκνωμένου γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2020-2021).

  • Για το Δ.Β.Α., ως χρόνος παράδοσης του είδους της εν λόγω προμήθειας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, έως την 30/03/2022 (ημερομηνία λήξης της αριθμ. πρωτ. 6455/31-03-2020 με ΑΔΑM: 20SYMV006498559 2020-03-31 Σύμβασης - Συμφωνητικό, προμήθειας γάλακτος (τύπου εβαπορέ), 410 γρ., για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 - 2021 - 2022).

  • Για το Κ.Υ.Α.Δ.Α., η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης του είδους ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης.

 

Ο μειοδότης που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο Αθηναίων και για κάθε Νομικό του Πρόσωπο, για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί.

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων του άρθρου του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 285623/21.12.2020 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18/12/2020.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ στις 22/12/2020 και ΧΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ στις 25/12/2020, και να αναρτηθεί στο portal του Δήμου στις 22/12/2020.

 

Παράταση επτά (7) ημερολογιακές ημέρες

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, παρατείνεται κατά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 1.209.928,70€ με Φ.Π.Α. 13% και δικαίωμα προαίρεσης ποσού 21.311,64€ με Φ.Π.Α. 13%, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.231.240,34€ με Φ.Π.Α. 13%,  με συστημικό αριθμό 103697 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 016442/21.01.2021 (ΑΔΑ:63Ω3Ω6Μ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/01/2021 και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: 21/01/2021 

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 22/12/2020 - 08:00 - Παρ, 29/01/2021 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη2.87 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 71 KB
ΤΕΥΔ61.51 KB
Απόφαση Δημάρχου για Παράταση1.08 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.