Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)», για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανκύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 56.420,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 45.500,00 €), με ταξινόμηση κατά CPV: 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού»

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα:

  1. O υποψήφιος προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού συμπληρώνει στο έντυπο οικονομικής προσφοράς την τιμή αδιάλυτου υγρού , σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (ποσότητα και τιμή μονάδας αδιάλυτου υγρού), την αναλογία αραίωσης για χρήση σε ποσοστό % και την τιμή του προσφερόμενου υγρού ανά λίτρο διαλύματος πλύσης με βάσει την δηλωθείσα αναλογία αραίωσης. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα τιμή αποκλειστικά βάσει τιμής ανά λίτρο διαλύματος έτοιμου προς χρήση προσφερόμενου υγρού.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά, σύμφωνα με τον πίνακα του εντύπου ¨Ενδεικτικός Προϋπολογισμός¨ .

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης Δημάρχου - Προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 101234

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:        30/10/2020 και ώρα   13:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  16/11/2020 και ώρα   13:00μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Ως χρόνος διάρκειας υλοποίησης και η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά μέχρι και έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η παράδοση των υπό προμήθεια θα γίνει άπαξ ή τμηματικά στους χώρους της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ,χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6633.002 Φ20 με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού” των οικονομικού έτους 2020  προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Επιπλέον, στην τεχνική προσφορά προβλέπεται η  κατάθεση δείγματος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ως εξής:

- Οι προσφέροντες υποχρεούνται ,με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα εις διπλούν (δείγμα – αντίδειγμα), ποσότητας τουλάχιστον 5 λίτρων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και εντελώς όμοια με το προσφερόμενα, σε αποθήκη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων (Ιερά Οδός 151) επί αποδείξει, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της προσφοράς, ώστε να γίνει πρακτική δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες εφαρμογής.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210-5223142 κα Παρασκευή Κοντολέων, e-mail: [email protected], και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ.Αργύριο Ράπτη, τηλ: 210 –3402432, 210-3402469, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή» Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε μία Ημερήσια και μία Εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Ημερομηνία: 
Παρ, 30/10/2020 - 13:00 - Δευ, 16/11/2020 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη2.55 MB
ΤΕΥΔ51.27 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς35.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.