Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Σειρήνων Παθητικής Αεράμυνας», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, διάρκειας έξι (6) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 27.500,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 35240000-8 Σειρήνες.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 1147/07-09-2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΑ8Ω6Μ-Π6Δ) αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης - Διενέργειας του Διαγωνισμού, 06/10/2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δείγματα προσφοράς εντελώς όμοια με τα προσφερόμενα υλικά. Τα δείγματα των συμμετεχόντων θα παραδοθούν στην αποθήκη της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού (Ραζηκότζικα 20 και Αναπαύσεως τηλ.: 210-9224873 πληροφορίες κ. Γκούμας Νικόλαος), την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των Προσφορών τους στον διαγωνισμό, επί αποδείξει και πάντα σε συνεννόηση με την Επιτροπή του Διαγωνισμού και την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η δε απόδειξη παραλαβής των δειγμάτων θα συμπεριληφθεί στον φάκελο του κάθε διαγωνιζόμενου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης υπολογιζόμενου και του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Τοπούζογλου Ευαγγελία e-mail: [email protected] τηλ: 210 5223142 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ.Ν.Γκούμας, e-mail: [email protected], τηλ:210 9224873, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Ημερομηνία: 
Παρ, 25/09/2020 - 09:00 - Τρι, 06/10/2020 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη1.4 MB
ΤΕΥΔ52.97 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς31 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.



Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.