Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.
 
1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών      * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία – Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων  * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * τηλ. επικοινωνίας: 210-3214883 - 210-3721562 Διευθύνουσα Υπηρεσία * telefax: 210-5200761  Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]
 
1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 01/09/2020, εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 24/08/2020
 
2. Κωδικός CPV: 45233260-9, 45112700-2
 
3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303  
 
4. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής πλατειών, πεζοδρόμων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, που είτε από φυσική φθορά (γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από τη χρήση) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ), έχουν υποστεί φθορές σε αρκετά σημεία και εγκυμονούν κινδύνους ως προς την  ασφαλή χρήση τους. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων και στη χρήση κατάλληλων υλικών με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. 
 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 5.315.484,40€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 956.787,19€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 564.504,44 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016, Απολογιστικά 350.000,00€  και ποσό Γ.Ε.+Ο.Ε. απολογιστικών  27.000,00€, όπως διευκρινίζεται στη διακήρυξη. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 44.288,49€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
 
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και που είναι εγκατεστημένα σε
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ θα πρέπει να διαθέτουν κατά την τελευταία τους χρήση τουλάχιστον: 
i. Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον 750.000,00€. 
ii. Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 250.000,00€. 
iii. Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 1.500.000,00€
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
 
Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει να ικανοποιούν (για την κατηγορία έργων Οδοποιίας στην οποία υπάγεται το έργο) τις παρακάτω προϋποθέσεις σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα: Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστο στελέχωση 2 μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί, ένας (1) από τους δυο μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία, από δυο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ αυτών. Επίσης, ένας από τους δύο συνολικά μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο μηχανικούς με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
6. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ. και θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
 
7. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Η Ελληνική γλώσσα.
 
10. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου,
 όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση  στους κάτωθι κωδικούς: Κ.Α. 7322.078, Φ30 και χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.
 
11. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 145.162,00 €.
 
12. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  του τυποποιημένου έντυπου “Προκήρυξη Σύμβασης” . Η “Προκήρυξη Σύμβασης” και η Διακήρυξη δημοσιεύονται  στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr . Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Ημερομηνία: 
Παρ, 31/07/2020 - 13:05 - Δευ, 07/09/2020 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη Σύμβασης150.73 KB
Περίληψη Διακήρυξης626.47 KB
Διακήρυξη382.63 KB
Έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ.2.49 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς129.93 KB
Προϋπολογισμός Μελέτης579.41 KB
Τιμολόγιο Μελέτης3.16 MB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων474.7 KB
Τεχνική Περιγραφή425.95 KB
Συνοπτικός Προϋπολογισμός474.75 KB
Προμέτρηση486.97 KB
ΣΑΥ1.52 MB
ΦΑΥ1.07 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.