Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διακήρυξης Ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά άρθρο, ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού» για τις ετήσιες ανάγκες Φορέων του Δήμου Αθηναίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 199.275,29€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%,13%, & 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/01/2020 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/01/2020 και ώρα 13:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται (1%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης ,το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων άρθρου/άρθρων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση των τμηματικών παραδόσεων ήτοι το αργότερο έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, ορίζεται:

  • Για τα Δημοτικά Ιατρεία: Τμηματικά και εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και καθ’ όλη την διάρκεια της, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ιατρείων. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή.

  • Για τις Σχολικές Επιτροπές: Τμηματικά και εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ και καθ’ όλη την διάρκεια της.

  • Για τις Παιδικές Εξοχές: Τμηματικά και εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ και καθ’ όλη την διάρκεια της (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών Σαββάτου και Κυριακής), σύμφωνα με τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών. Η ειδοποίηση από πλευράς της Υπηρεσίας θα γίνεται με FΑΧ επί αποδείξει ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός (2) δύο ημερών στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

  • Για την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού: Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ (σε μία ημέρα), σε ημερομηνία που θα προκαθοριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

  • Για Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.: Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει στη κεντρική αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ (Λ. Κηφισού 162), με έξοδα και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εντός 6 μηνών , από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του οργανισμού στο τηλ.210-5147011.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail: a.[email protected]

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στον Ελληνικό Τύπο και στο portal του Δήμου.

Ημερομηνία: 
Δευ, 06/01/2020 - 08:00 - Παρ, 24/01/2020 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη1.68 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.