1. Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Αλσών, Πάρκων και άλλων χώρων», με προεκτιμώμενη αμοιβή 36.939,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (CPV: 71351810-4)

2. Κωδικός ΝUTS: ΕL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)

3. Το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης, όπως αυτό καθορίζεται από τις απαιτήσεις του έργου, είναι η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων Αλσών και Πάρκων του Δήμου Αθηναίων. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η τοπογραφική αποτύπωση σε μη δομημένες περιοχές, η δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, η παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος θα είναι σε κλίμακα 1:1000 για κατηγορία κλίσεις 10-40% - πολύ καλυμμένα από φύτευση.

Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την σύνταξη διαχειριστικών μελετών σύμφωνα βάσει της υπ’αρ. Αριθμ. 133384/6587 Απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2828/Β/23-12-2015) “Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών“ αλλά και για τη δημιουργία υποβάθρου για μελλοντική χρήση σε μελέτες ανάπλασης, αναβάθμισης και βελτίωσης των Αλσών, Πάρκων και άλλων χώρων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 36.939,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

-32.121,35 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) και

-4.818,20 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις», καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr – Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί.

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας Δήμου Αθηναίων, Κανελλοπούλου 5, Γουδή, τηλ. 210-7789693, Fax: 210-7481506, email:

[email protected], [email protected],  

[email protected]

αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.κ. Α.Κομποτιάτη και Κ.Πολυμερόπουλος.

5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/12/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 3/1/2020.

6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της διακήρυξης και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

10. Η προκηρυσσόμενη μελέτη είναι κατηγορίας 16 Τοπογραφικές Μελέτες, πρέπει να εκπονηθεί από μελετητές Πτυχίου Α’ Τάξης και άνω.

11.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 730,00€ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και 2020 του Δήμου Αθηναίων (Κ.Α. 7413.076 Φ. 35)

13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων.

14.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνία: 
Δευ, 16/12/2019 - 09:00 - Παρ, 10/01/2020 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεύχος Διακήρυξης749.78 KB
Φάκελος Σύμβασης4.75 MB
Συγγραφή Υποχρεώσεων399.38 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)304.91 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς125.02 KB
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής776.89 KB
Δημοσιοποίηση κλήρωσης Διαγωνισμού242.01 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.