Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATIONAL LEASING) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΩΝ. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων ποιοτικών, τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων, τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτηση, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β΄ και στο υποάρθρο 1.2.Β.1 της διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 403.020,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (τετρακόσιες τρεις χιλιάδες είκοσι ευρώ) ήτοι 499.744,80 € συμπ. ΦΠΑ 24% (τετρακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά).

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 80549

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 15/10/2019 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/11/2019 12:00

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια παράδοσης των οχημάτων ορίζεται σε μικρότερη ή ίση των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.(ο μικρότερος χρόνος παράδοσης βαθμολογείται ανάλογα). Η παράδοση των οχημάτων δύναται να είναι τμηματική ανά άρθρο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που αναγράφεται παραπάνω.

H χρονική διάρκεια των 60 (εξήντα) μηνών της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης καθώς η διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση 60 μηνών από αυτήν.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Ελένη Νόνα, ele.nona@athens.gr, Τηλέφωνα: 213 2082910.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Κάγκας Νίκος, [email protected], τηλ.: 210 3402535.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 09/10/2019.

Ημερομηνία: 
Τρι, 15/10/2019 - 08:00 - Δευ, 11/11/2019 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος Διακήρυξης1.33 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.