Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει Διεθνή Ενιαία Ανοικτή, Δημόσια Σύμβαση, ανάδειξης προμηθευτών/χορηγητών, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου κίνησης», για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των δημοσυντήρητων φορέων κατά τα έτη 2020-2021», ενδεικτικού προϋπολογισμού: #7.802.886,00# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24%.

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά τα μη κατακυρωθέντα άρθρα των ομάδων 1 και 3 της υπ’ αριθμό ΑΔΑΜ:19PROC00522925 2019-07-04 διακήρυξης του Δήμου Αθηναίων, άνευ τροποποίησης όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατόπιν της έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων με την υπ’ αριθμό 591/2019 Π.Ο.Ε.

Κωδικοί CPV:

CPV Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON: 09132100-4

CPV Πετρέλαιο Κίνησης: 09134220-5

CPV Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο Κίνησης: 09123000-7

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά άρθρο για το σύνολο των ποσοτήτων:

α) για τα Υγρά Καύσιμα, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατ’ είδος καυσίμου επί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά Μέσης Χονδρικής Τιμής (Μ.Χ.Τ.) πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προσδιορίζεται από το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών – Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιφέρεια Αττικής.

β) για το Φυσικό Αέριο θα δοθεί υποχρεωτικά ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί του δελτίου τιμών καυσίμων του παρατηρητηρίου τιμών του εκάστοτε αρμοδίου υπουργείου και θα διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την τιμή του Diesel κίνησης (προ ΦΠΑ) του μήνα κατανάλωσης.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει:


ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2020 -2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΑ

Φ20 Δ77

Φ30 Δ40

Φ20 Δ77

Φ30 Δ40

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

6641001

138.607,20€

323.416,80€

138.607,20€

323.416,80€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

6641002

2.610.863,40€

460.740,60€

2.610.863,40€

460.740,60€

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

6641004

367.815,00 €

 

367.815,00 €

 

 

 

3.117.285,60€

784.157,40€

3.117.285,60€

784.157,40€

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

7.802.886,00€

 


 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 11/10/2019 και ώρα 12:00

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/10/2019 και ώρα 12:00

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Διακήρυξη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ αρχομένης όχι νωρίτερα από την 01/01/2020 (2020-2021), ή με την απορρόφηση του χρηματικού ποσού της σύμβασης, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης άνευ ΦΠΑ για τα άρθρα όπου θα κατατεθεί προσφορά. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016), ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της τελικής κατακυρωθείσας αξίας άνευ ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για τα πλήρη τεύχη και αναλυτικές λεπτομέρειες του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού, υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η παρούσα θα αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημερομηνία: 
Τρι, 17/09/2019 - 12:00 - Πεμ, 17/10/2019 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πλήρες τεύχος διακήρυξης2.25 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.