Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, την παροχή υπηρεσιών «Αποστολής με φακέλους αλληλογραφίας ειδοποιητηρίων κλήσεων (ταμειακών προσκλήσεων) σε οφειλέτες, προερχόμενες από βεβαιωμένες στο ταμείο του Δήμου παραβάσεις στάθμευσης και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. της νυν Δημοτικής Αστυνομίας και πρώην Δ/νσης Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου και της ΕΛ.ΑΣ.», για την προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 120.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 67540,1

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/12/2018 και ώρα 10:00

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/01/2019 και ώρα 13:00

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ και για δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%), χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι: χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.935,48€) για το σύνολο της υπηρεσίας, με χρόνο ισχύος κατ' ελάχιστον διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5245828, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καραγιάννη Ευαγγελία, e-mail: eya.karagianni@athens.gr.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, κα. Χριστίνα Παφίτου, e-mail: [email protected], τηλ: 210 5277316, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ημερομηνία: 
Παρ, 28/12/2018 - 10:00 - Παρ, 18/01/2019 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος Διακήρυξης1.68 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς82.59 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης179.59 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.