ΑΔΑ: 6ΒΨΕΩ6Μ-1ΞΛ

ΑΔΑΜ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(TED): 19PROC004641298  2019-03-19

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών

 σε ηλεκτρονικη διαδικασια συναψησ δημοσιασ συμβασησ

 

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 198/2019 (ΑΔΑ: 6Ξ4ΖΩ6Μ-ΕΞΑ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και τη σχετική Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες ο χρόνος (22.03.2019) καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων της υπ’αρ. 338648/24-12-2018 - ΑΔΑΜ: 18PROC004269500  2018-12-27 Διακήρυξης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100LT, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.706.000,00€ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.115.440,00€ (δύο εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

 

(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:22/03/2019, 12:00

 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/05/2019, 12:00

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:

ΟΜΑΔΑΣ 1:                                                    68854

(ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100 L ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ)

ΟΜΑΔΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4:                                     68855

     (ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΕΠΙΣΤΥΛΙA ΚΑΛΑΘΙA, ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚA ΕΠΙΔΑΠΕΔΙA ΚΑΛΑΘΙA)

 

 


ΑΔΑ: ΨΓ4ΩΩ6Μ-ΞΟΝ

ΑΔΑΜ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(TED): 19PROC004525229  2019-02-26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 170/2019 (ΑΔΑ: Ψ1NPΩ6Μ-ΝΓΖ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’αρ. 068185/01.03.2019 (ΑΔΑ:6ΟΥ7Ω6Μ-ΩΡΦ) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες ο χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων της υπ’αρ. 338648/24-12-2018 - ΑΔΑΜ: 18PROC004269500  2018-12-27 Διακήρυξης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100LT, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.706.000,00€ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.115.440,00€ (δύο εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

 

(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:01/03/2019, 12:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

22/03/2019, 12:00

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:

ΟΜΑΔΑΣ 1:                                                    68854

(ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100 L ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ)

ΟΜΑΔΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4:                                     68855

     (ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΕΠΙΣΤΥΛΙA ΚΑΛΑΘΙA, ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚA ΕΠΙΔΑΠΕΔΙA ΚΑΛΑΘΙA)

 


 

ΑΔΑ: 7Μ8ΙΩ6Μ-ΔΗΦ

ΑΔΑΜ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(TED): 19PROC004376579  2019-01-25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών

 σε ηλεκτρονικη διαδικασια συναψησ δημοσιασ συμβασησ

 

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 84/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΚΡΩ6Μ-ΘΚ9) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’αρ. 032391/30.01.2019 (ΑΔΑ:ΨΞ39Ω6Μ-ΠΔ5) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (29.01.2019) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων της υπ’αρ. 338648/24-12-2018 - ΑΔΑΜ: 18PROC004269500  2018-12-27 Διακήρυξης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100LT, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.706.000,00€ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.115.440,00€ (δύο εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

 

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/01/2019, 12:00

 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 01/03/2019, 12:00

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:

ΟΜΑΔΑΣ 1:                                                    68854

(ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100 L ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ)

ΟΜΑΔΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4:                                     68855

     (ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΕΠΙΣΤΥΛΙA ΚΑΛΑΘΙA, ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚA ΕΠΙΔΑΠΕΔΙA ΚΑΛΑΘΙA)

 


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100LT, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.706.000,00€ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.115.440,00€ (δύο εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:

Συστημικός ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100 L ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ): 68854

Συστημικός ΟΜΑΔΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4 (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ): 68855

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 29/12/2018 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/01/2019 και ώρα 12:00

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστης ομάδας, σύμφωνα με τον πίνακα και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε: Α) Ομάδα 1η «Πλαστικοί κάδοι 1100 L με ποδομοχλό»: Δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα, από 400 έως 600 τεμάχια και μέχρι ολοκλήρωσης παράδοσης της ποσότητας. Β) Ομάδες 2η , 3η και 4η «Μεταλλικά επιστύλια καλάθια, μεταλλικά και πλαστικά επιδαπέδια καλάθια»: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα.

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης της 1ης Ομάδας συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας (>=2 ετών) ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τον Ανάδοχο χρόνο εγγυημένης λειτουργίας. Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης των 2ης, 3ης και 4ης Ομάδας συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας (>=2 ετών) ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τον Ανάδοχο χρόνο εγγυημένης λειτουργίας.

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], κα Κ. Πάλλη, [email protected], Τηλέφωνα:210 5245828 & 213 2082954 – 5.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης, [email protected], της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Αργύρης Ράπτης, [email protected], τηλ:210 3402432.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24/12/2018.

Ημερομηνία: 
Σάβ, 29/12/2018 - 08:00 - Πεμ, 02/05/2019 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος - Απόφαση Δημάρχου - Διακήρυξη2.07 MB
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)92.76 KB
Παράρτημα Δ'- (1) Υπόδειγμα (μόνο για 1η ομάδα) Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας Κάδων110.29 KB
Παράρτημα Δ΄- (2) Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας Επιστύλιων και Επιδαπέδιων Καλαθιών116.52 KB
Παράρτημα Ζ' - Έντυπα Συμμόρφωσης280.46 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.