Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας «Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής για την Διενέργεια Ιατρικών Διαγνωστικών Εξετάσεων και Προμήθειας Εμβολίων για τους δικαιούχους εργαζομένους για τα έτη 2018 – 2019 με ετήσια προαίρεση 30%».

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 756.130,64 € και 226.839,18€ προαίρεση 30% άνευ ΦΠΑ (990.333,02 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% και προαίρεσης 30%), με ταξινόμηση κατά CPV: 85148000-8, 33651620-0, 33651680-8, 33651660-2.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή στις ομάδες ειδών για τις οποίες γίνεται υποβολή προσφορών.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: 65822 για την Προμήθεια Εμβολίων και 65823 για τις Ιατρικές Εξετάσεις.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 14/01/2019 και ώρα 12:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/01/2019 και ώρα 12:00

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Διακήρυξη.

Ο μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ο χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει την με Κ.Α.: 6063.001 Φ20 της Δ/νσης 28 και 6063.001 Φ10 της Δ/νσης 4, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με την ομάδα ή τις ομάδες υπηρεσιών για τις οποίες θα γίνει υποβολή προσφορών.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ.: 213 2082959 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Εκπαίδευσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων Τηλ: 210 5277542, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17/12/2018.

Ημερομηνία: 
Τρι, 18/12/2018 - 12:00 - Δευ, 21/01/2019 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη2.14 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.