Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ΄αριθμ. 473/21-3-2018 ΑΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος περισυλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στην επικράτεια του Δήμου Αθηναίων.

 2. Την με αριθμό 1896/2-11-2018 Α.Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορίστηκε επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και παρακολούθησης για την εφαρμογή του προγράμματος.

 3. Την υπ΄αριθ. 386102/6-12-16 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων κ.Λευτέρη Καστανάκη.

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά, προκειμένου να αναλάβει σε συνεργασία με το Δήμο την ολοκληρωμένη διαχείριση του προγράμματος με τους παρακάτω όρους:

 • Να διαθέτει άδεια σε ισχύ για τον διαχωρισμό, την συλλογή, την μεταφόρτωση και την διαχείριση αποβλήτων ιματισμού, εντός της Περιφέρειας Αττικής και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Να εγκαταστήσει δωρεάν κάδους ειδικών προδιαγραφών, για την συλλογή των προαναφερομένων αποβλήτων σε διακόσια πενήντα (250), (κατ’ ελάχιστον), σημεία που θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

 • Να εγκαταστήσει επί πλέον κάδους, εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική Απόφασή του, ότι είναι σκόπιμο να επεκταθεί το Δίκτυο.

 • Οι ειδικές προδιαγραφές ορίζονται ως εξής: Να είναι μεταλλικοί χωρητικότητας έως 100 (εκατό) kgr, γαλβανισμένοι, να έχουν την δυνατότητα σταθερής τοποθέτησης στο έδαφος,, να έχουν αντικλεπτική προστασία, να έχουν διακριτή σήμανση που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ο χρωματισμός τους να μην παραπέμπει σε άλλο ρεύμα ανακύκλωσης, ώστε να μην προκαλούν σύγχυση και να διασφαλίζεται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου η πυρασφάλεια αυτών και να είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκληθείσα από πυρκαγιά κάδου.

 • Να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την άψογη εξωτερική εμφάνιση των κάδων και να επισκευάζονται ή να αντικαθιστώνται σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης.

 • Να υπάρχει, εάν είναι δυνατόν, σύστημα ειδοποίησης όταν οι κάδοι γεμίζουν.

 • Να συλλέγει του κάδους όταν αυτοί γεμίζουν με δικά του μέσα.

 • Να γίνεται άμεση αποκομιδή των ειδών μετά από τηλεφώνημα των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, όταν διαπιστώνεται ότι ο κάδος είναι πλήρης..

 • Να προσκομίζεται στον Δήμο κάθε στοιχείο σχετικό με την αποκομιδή και την πρόοδο του προγράμματος (Αναλυτικές τριμηνιαίες καταστάσεις, ζυγολόγια, δελτία αποστολής κ.λ.π.)

 • Να παρέχει στον Δήμο την δυνατότητα του ελέγχου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

 • Να προδιαλέγει τα συλλεγόμενα υλικά με στόχο την επιστροφή μέρους αυτών σε ποσοστό έως 2%, πλήρως αποστειρωμένα, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια δομή του Δήμου, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 • Να προωθεί τα μη επαναχρησιμοποιούμενα υλικά για ανακύκλωση.

 • Να εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών με χρήση κάθε πρόσφορου επικοινωνιακού μέσου (π.χ. διανομή φυλλαδίων, εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων, εκδηλώσεις (events), σε πλατείες και σημεία της πόλης, καταχωρήσεις στον τύπο κ.λ.π.)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατ’ αρχήν σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας και απόφασης των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, εκτός εάν ένα (1) μήνα προ της λήξεως της τριετίας οιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν επιθυμεί την ανανέωση ή την παράταση αυτής.

Ο Δήμος μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του ( ΚΥΑΔΑ) διατηρεί το δικαίωμα παράλληλης δράσης συλλογής ρούχων και υποδημάτων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση τους.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων, για τα είδη ένδυσης ή υπόδησης η σύμβαση θα εναρμονιστεί με τη νομοθεσία και ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με το σύστημα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι τα πλέον συμφέροντα για τον Δήμο αντισταθμιστικά οφέλη.

Ελάχιστο αντισταθμιστικό όφελος, ορίζεται η προσφορά προϊόντων συνολικά μεγαλύτερης αξίας από την ελάχιστη προσφορά δημοπράτησης, το είδος των οποίων (είτε μεταχειρισμένα προς επαναχρησιμοποίηση ενδύματα - υποδήματα, είτε προϊόντα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αθηναίων, είτε διάφορα ανταλλακτικά για τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης), θα καθορίζεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) .

Η ελάχιστη προσφορά του αντισταθμιστικού οφέλους ως ανωτέρω, ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1600) ευρώ μηνιαίως, αρχόμενης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη της.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος) από 11-12-2018 έως 17-12-2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπ’ όψη της αρμόδιας επιτροπής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες, η οποία θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχικό Κατάστημα επί της οδού Λιοσίων 22 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr για χρονικό διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών.

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 11/12/2018 - 08:00 - Δευ, 17/12/2018 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.