ΑΡ.ΠΡΩΤ: 315937/05.12.2018
ΑΔΑ:7ΥΦΝΩ6Μ-8ΑΑ 
Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ότι στις 20-12-2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 - 10:30, ενώπιον της αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών, στο δημοτικό κατάστημα που εδρεύει η Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο, θα διεξαχθεί: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει την χαμηλότερη επί συνόλου τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικού, Εποπτείας & Λειτ.Δημ.Κτηρίων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων.
 
ΣΥΝΟΛ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 49.600,00 € συμπ.ΦΠΑ 24%
 
Οι προσφορές υποβάλλονται επί (α)ιδιοχείρως, β)με ταχυδρομική αποστολή– συστημένο -  μέσω Courier,) στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) ή γ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.
 
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των ειδών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης και του τεύχους “΄Οροι Διακήρυξης”. Τα έγγραφα της σύμβασης (Προκήρυξη, Διακήρυξη, Παραρτήματα) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.
 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης, ύψους ίσου με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
 
Πληροφορίες, έντυπα (ιδιαίτερα το Τ.Ε.Υ.Δ.), καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κα Κοντολέων Παρασκευή, [email protected] και [email protected] Τηλ: 210 5223142, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας & Λειτ.Δημ.Κτηρίων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης Δήμου Αθηναίων, κος. Παπαδάκης Πέτρος, Τηλ:210 5277639, [email protected], [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση α) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), β) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), γ) φόρου 4%, δ) δαπάνη της δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ημερομηνία: 
Πεμ, 20/12/2018 - 10:00 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1.86 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ243.5 KB
ΤΕΥΔ72.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.