ΑΔΑ : ΨΥΝ2Ω6Μ-ΧΔΞ  

ΑΔΑΜ : 18PROC004128465 2018-12-05

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Αθηνάς 16, 1ος όροφος, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ 2η Δ.Κ.» προϋπολογισμού 74.400,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ο οποίος επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους Διακήρυξης, λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε στις 20.11.2018.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.200€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην Α1 και άνω τάξη σε όλη την Επικράτεια για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, οδός Αθηνάς 16, 5ος όροφος, πληρ. Σ.Κοντογιάννη, τηλ. 210 3721561 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-14.00, μέχρι και την Παρασκευή 14.11.2018, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την Τετάρτη   12/11/2018, ενώ τα έντυπα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr/pkd.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 20/12/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς267.63 KB
Διακήρυξη581.84 KB
Προϋπολογισμό221.5 KB
Τεχνική Έκθεση224.38 KB
Τεχνική Περιγραφή270.01 KB
Αναλυτικό Τιμολόγιο597.69 KB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)474.94 KB
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ)686.29 KB
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)962.69 KB
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)670.3 KB
ΤΕΥΔ194 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.