Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει  Ανοικτό  Δημόσιο Διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ισχύουσες τιμές τιμολογίου δημοσιεύσεων του ελληνικού Δημοσίου, για «Εργασίες καταχώρησης στον ημερήσιο τύπο περιληπτικών διακηρύξεων των διενεργούμενων δημοπρασιών που αφορούν μισθώσεις, εκμισθώσεις, απαλλοτριώσεις κ.λ.π., διάφορων υπηρεσιακών δημοσιεύσεων (ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κ.λ.π.) καθώςκαι συνοπτικού πίνακα του προϋπολογισμού και του ισολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» για  χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 203.200,00 με  ΦΠΑ  24%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης &  Διοίκησης -Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας & Λειτ. Δημ. Κτηρίων.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .


Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:               19/11/2018 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:         10/12/2018 και ώρα 13:00


Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α  Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται (2%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι: τρείς χιλιάδες  διακόσιες εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (3.277,41€)
Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail: [email protected].

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και στο portal του Δήμου.  

                                                                                                          

Ημερομηνία: 
Δευ, 19/11/2018 - 08:00 - Δευ, 10/12/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη1.06 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.