ΑΡ.ΠΡΩΤ:284835 /08.11.2018 

ΑΔΑ: 7ΧΙ3Ω6Μ-Ο8Λ

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ότι στις 20-11-2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα …10.00΄ - 10.30΄…, ενώπιον της αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών, στο δημοτικό κατάστημα που εδρεύει η Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο, θα διεξαχθεί: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας  της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &  Υγείας  του Δήμου Αθηναίων.

ΣΥΝΟΛ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 45.346,80 € συμπ.ΦΠΑ 24%

Οι προσφορές υποβάλλονται επί (α)ιδιοχείρως, β)με ταχυδρομική αποστολή– συστημένο -  μέσω Courier,) στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) ή γ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των αγαθών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά είτε για το σύνολο των αγαθών είτε ανά άρθρο αυτών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης και του τεύχους “΄Οροι Διακήρυξης”. Τα έγγραφα της σύμβασης (Προκήρυξη, Διακήρυξη, Παραρτήματα) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης , ύψους ίσου με το 5% επί της αξίας της σύμβασης , εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες, έντυπα (ιδιαίτερα το Τ.Ε.Υ.Δ.), καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κα Κοντολέων Παρασκευή., [email protected] και [email protected] Τηλ: 210-5223142, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κα. Σπυριδάκη Βάλια, Τηλ:210-3626396, [email protected][email protected] , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση α) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), β) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), γ) φόρου 4%, δ) δαπάνη της δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                 

Ημερομηνία: 
Τρι, 20/11/2018 - 10:00 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1.85 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ90.5 KB
ΤΕΥΔ242.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.