ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18PROC003910182  2018-10-29

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την προμήθεια «Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Hardware (Η/Υ, οθόνες, φωτοαντιγραφικά, πολυμηχανήματα κλπ.)» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.955,00€ (εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 149.984,20€ (εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με την Τεχνική περιγραφή - Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄), τη συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄) και τους όρους της διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο είτε για περισσότερα άρθρα είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου (άρθρο 1.3 διακήρυξης), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα υπ’αρ. 2.1 έως 2.9 άρθρα της Διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 65540

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 02/11/2018 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/11/2018 και ώρα 12:00

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης του άρθρου 1 «Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης αναλόγως του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας τους (παρ.3 του άρθρου 2.4 και 4.1.Β της διακήρυξης).

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], κα Κ. Πάλλη, [email protected], Τηλέφωνα:210 5245828 & 213 2082954 – 5.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος, της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Καλουτάς Κων/νος, τηλ: 210 5278030, [email protected].

Προκήρυξη, υπό τη μορφή Απόφασης Δημάρχου, της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει καταχωρισθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. την 29/10/2018.

                                                                               

Ημερομηνία: 
Παρ, 02/11/2018 - 08:00 - Τετ, 21/11/2018 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος-Απόφαση Δήμαρχου-Διακήρυξη, Παράρτημα Ζ΄-Τ.Ε.Υ.Δ., Παράρτημα ΣΤ΄-Έντυπο Συμμόρφωσης, Παράρτημα Δ΄-Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς5.04 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.