Αρ. Πρωτ.: 262821/19.10.2018
ΑΔΑ:61Δ4Ω6Μ-ΤΦΗ


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.021.811,04 € συμπ/νου ΦΠΑ 13 % και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 893.372,96 €), με ταξινόμηση κατά CPV: 15411110-6 Ελαιόλαδο, 33711720-0 Οδοντόπαστα, 33711610-6 Σαμπουάν.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) Τμήματα και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής είτε για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστου Τμήματος είτε για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων και η προσφορά θα υποβληθεί:

Σε ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) επί της Τιμής Αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το σύνολο των ποσοτήτων του υπό προμήθεια είδους Παρθένο Ελαιόλαδο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΜΗΜΑ 1) και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) και
για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων των υπό προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΤΜΗΜΑ 2) και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 63969 για το ΤΜΗΜΑ 1 και 63970 για το ΤΜΗΜΑ 2.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:       19/10/2018 και ώρα   08:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   15/11/2018 και ώρα   13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 9ης Δεκεμβρίου 2019.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μικρότερων ποσοτήτων ανά είδος από τις προκηρυχθείσες ποσότητες μέχρι ποσοστού 20%.

Οι παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών θα γίνονται τμηματικά και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του Δήμου προς τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης τουλάχιστον το 50% της ζητούμενης ποσότητας έκαστου είδους, εάν τούτο ζητηθεί από το Δήμο κατά την πρώτη παραγγελία.

Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή σε σημεία (εντός των ορίων Αττικής) που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων ή και στην Τράπεζα τροφίμων (Λεωφ. Κρυονερίου 124, Τ.Κ. 145 68, Κρυονέρι).

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά σε κάθε Τμήμα ή στο σύνολο των Τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 261271/18.10.2018 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.016 Φ15 «Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16.10.2018

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 19/10/2018 - 08:00 - Πεμ, 15/11/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ2.73 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 1 (σε επεξεργάσιμη μορφή)234.5 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 2 (σε επεξεργάσιμη μορφή)238 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.