ΑΔΑ: 7ΔΛ1Ω6Μ-Ε56

Αρ. Πρωτ.: 243916/02.10.2018

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 271.936,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 219.304,00 €), με ταξινόμηση κατά CPV: 31522000-1, 31531100-8, 31681000-3, 31224400-6, 31340000-1, 44322300-6, 31224810-3, 31681410-0, 31321210-7

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  αποκλειστικά βάσει τιμής, και η προσφορά θα υποβληθεί είτε για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου άρθρου είτε για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η  προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο  (22) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης Δημάρχου - Προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 64282

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:         08/10/2018 και ώρα   08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  24/10/2018 και ώρα   13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Ως χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά – εξαρτήματα εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος της σύμβασης.

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών – εξαρτημάτων θα γίνει άπαξ ή τμηματικά στις κατά τόπους αποθήκες του Δήμου Αθηναίων που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού ((Ραζηκότσικα & Αναπαύσεως 26, Τηλ. 2132082937/2109224873), κατόπιν τηλεφωνικής εντολής, εντός τριών (3) ημερών από την εντολή.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά σε κάθε Τμήμα ή στο σύνολο των Τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα επιβαρύνει την με Κ.Α.: 6662.004 Φ.20 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών κλπ. εγκαταστάσεων» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο ανάδοχος για την εγγυημένη - διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών – καλή λειτουργία των υλικών – εξαρτημάτων θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας της  προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α., η οποία κατατίθεται ταυτόχρονα με την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: [email protected].

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.

Ημερομηνία: 
Δευ, 08/10/2018 - 08:00 - Τετ, 24/10/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ1.69 MB
ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)168.5 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε επεξεργάσιμη μορφή)114 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.