Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια «Ειδών Κλινοστρωμνής κλπ» για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2018 και 2019 Συνολικού Προϋπολογισμού:  47.300,00  € άνευ ΦΠΑ (58.652,00€ Συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με ταξινόμηση κατά CPV: 37414100-4, 39512300-7.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή στις ομάδες ειδών για τις οποίες γίνεται υποβολή προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 1075/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙΑΩ6Μ-ΖΗΑ) Π.Ο.Ε. αρμόδιας Επιτροπής, στις 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Διακήρυξη.

Ο μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για δύο έτη έως 17 Ιουνίου 2019. Ο χρόνος εκτέλεσης των προμηθειών είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει την με Κ.Α.: 6621.001 Φ. 15 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και 2019.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με την ομάδα ή τις ομάδες ειδών για τις οποίες θα γίνει υποβολή προσφορών με χρόνο ισχύος 150 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.4., παρ. 2.4.4. και 2.4.5 της Διακήρυξης.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ.: 213 2082959-910 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα, κα Μπαρμπαρή Αικατερίνη, κ. Κουτσούμπας Χρήστος, και κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected].

Ημερομηνία: 
Τρι, 25/09/2018 - 10:00 - Δευ, 08/10/2018 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ2.92 MB
ΤΕΥΔ163 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.