Ο συστημικός αριθμός του Διαγωνισμού του έργου  

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΚΟΝΙ (3Η Δ.Κ)"

στο ΕΣΗΔΗΣ έχει αλλάξει από 75649 σε 75649,1 λόγω Ορθής Επανάληψης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Α.Π. 207940/21-08-2018
ΑΔΑ: 97Β1Ω6Μ-Χ7Λ
ΑΔΑΜ: 18PROC003661896


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 15-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΝΙ (3η Δ.Κ.)» συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 11.00 π.μ.  από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.177,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης).


Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης, έχουν οι κάτωθι.:
1. Ημεδαπά Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 Τάξη και άνω (του ΜΕΕΠ) για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 105 και 106 του ν.3669/08.
2. Αλλοδαπά Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, εγκατεστημένοι σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων: (http://www.cityofathens.gr) Ημερολόγια Ιστότοπου > Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί: http://www.cityofathens.gr/pkd

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την Πέμπτη 11/10/2018, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την Πέμπτη 04/10/2018.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 11/09/2018 - 11:00 - Δευ, 15/10/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση129.53 KB
TEYXH (ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΤΕΥΔ)5.66 MB
ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΥ, ΚΑΤΟΨΗ7.76 MB
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ7.22 MB
ΠΡΑΣΙΝΟ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)6.91 MB
ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΧΕΔΙΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ)1.79 MB
ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)145 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.