ΑΔΑ: 6ΣΣΠΩ6Μ-ΜΡΜ
ΑΔΑΜ: 18PROC003521763
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 198082/2-8-2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.: ΙΕ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία - Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * τηλ. επικοινωνίας: 210 3721529 - 210 3721546 Διευθύνουσα Υπηρεσία * telefax: 210 5277722  Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 27/09/2018, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 21/09/2018.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
4. Κωδικός CPV: [45112720-8] εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής [45212221-1] κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών [45212290-5] επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων [45214200-2] κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια [45442110-1] εργασίες βαφής κτιρίων [45453000-7] εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303
6. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε αύλειους χώρους σχολικών μονάδων  και σε όψεις των σχολικών συγκροτημάτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Η προτεινόμενη μελέτη  έργου συντήρησης αύλειων χώρων και όψεων  50 σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Αθηναίων αφορά στην αναγκαία συντήρηση των εξωτερικών χώρων αθλοπαιδειών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στην βελτίωση των αυλών και του περιβάλλοντος  χώρου με προτάσεις διαρρυθμίσεων που καθιστούν τους χώρους αυτούς ασφαλείς και λειτουργικούς, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση- συντήρηση των όψεων . Το έργο αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των σχολικών κτηρίων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και που, με τις εργασίες αυτές, θα αναβαθμιστούν λειτουργικά, και αισθητικά. Η παρούσα μελέτη αναβαθμίζει τις αυλές με βασικές και αναγκαίες εργασίες συντήρησης αλλά και με εγκατάσταση υποδομών που μπορούν στο μέλλον να εμπλουτιστούν προσαρμοζόμενες  ανά περίπτωση στις ανάγκες και τις δραστηριότητες της  κάθε μαθητικής ομάδας . Η παρούσα μελέτη αναβαθμίζει λειτουργικά και αισθητικά όχι μόνο το εξωτερικό περιβάλλον  της αυλής αλλά και των όψεων των σχολικών συγκροτημάτων. Οι απαιτούμενες εργασίες, θα εκτελεστούν στα σχολικά κτήρια των Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με tα τεύχη της μελέτης του έργου, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  3.600.000, 00€  και αναλύεται σε :

Εργασίες Προϋπολογισμού   2.137.639,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 384.775,02
Άθροισμα :   2.522.414,02
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 378.362,10
Άθροισμα :   2.900.776,12
Πρόβλεψη απολογιστικών   1.500,00
Άθροισμα :   2.902.276,12
Πρόβλεψη αναθεώρησης   949,69
Άθροισμα :   2.903.225,81
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 696.774,19
Γενικό Σύνολο :   3.600.000,00

        
7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών  (2.903.225,81 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων  ευρώ  και δεκαεννέα  λεπτών (696.774,19 €), ήτοι συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων  ευρώ (3.600.000,00 €).
8. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 -σύμφωνα με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο- από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του  έργου  
9. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Για την παρούσα σύμβαση, οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην 3η τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016], του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
10. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
11. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
12. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
13. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Αποσφράγιση Προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια επταμελή επιτροπή διαγωνισμού, (σύμφωνα με την παρ.8β. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.) και εγκεκριμένη  με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.
15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα.
16. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
17. Χορήγηση προκαταβολής: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
18. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 7331.343, Φ30- Δ34(Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής) με τίτλο «Συντήρηση και αναμόρφωση αύλειων χώρων και όψεων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Αθηναίων» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Π.Δ.Ε. (Υπουργείο Εσωτερικών) ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 - 1.865.200,00 € και Ίδιοι Πόροι ΔΗΜΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ 1.734.800,00 € σύνολο 3.600.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)
19. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017,το. άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το  άρθρο 367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
20. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ.Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr . Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
21. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Σχετικές Πληροφορίες

  • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ ( 58.065,00 € ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία: 
Τρι, 04/09/2018 - 13:00 - Τρι, 02/10/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1.16 MB
ΤΕΥΔ849.34 KB
ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)187.5 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ + ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ + ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ + ΕΣΥ + ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ + ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ + ΕΤΕΠ + ΣΑΥ + ΦΑΥ7.34 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.