Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΠΟΧΛΟΑΣΗ ΛΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για τΑ ΕΤΗ 2018 - 2019», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (192.000,00€) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα ευρώ (238.080,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 63095

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 23/08/2018 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/09/ 2018 και ώρα 13:00

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τον πίνακα και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της Διακήρυξης.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα που θα προκύψει από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης έως την 31.12.2019.

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 0,5% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], κα Κ. Πάλλη, [email protected], Τηλέφωνα:210 5245828 & 213 2082954 – 5.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης & Προϋπολογισμού, της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Σταματιάδης Κων/νος, [email protected], τηλ:210 7482222-5 (εσ.136).

Ημερομηνία: 
Πεμ, 23/08/2018 - 08:00 - Τετ, 12/09/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος Απόφασης Δημάρχου - Όροι Διακήρυξης2.41 MB
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς242.31 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Επεξεργάσιμο)262 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.